Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských organizací SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 3/2017)

Vážení přátelé,

Předsednictvo SMBD zasedalo v plánovaných termínech 27. 4. 2017, 8. 6. 2017 a 15. 6. 2017. Projednávalo některé otázky týkající se konference k 20. výročí založení SMBD. Tato konference shrnula celé období od založení až po dnešek a zúčastnili se jí mimo jiné zástupci ombudsmana JUDr. Křeček, zástupci MMR JUDr. Schödelbauerová a ředitel odboru bytové politiky Mgr. Klíma, zástupce SFRB a další zástupci spolupracujících společností jako SON, ČSRB, Družstevní marketingové sdružení, zástupce pojišťovny Kooperativa a další. Tito hosté také v průběhu jednání vystoupili a ocenili přínos našeho sdružení v otázkách bytové politiky. Celkově lze hodnotit průběh konference jako kladný, zejména proto, že byly připomenuty i zásluhy zakládajících členů i prvních funkcionářů. V Informačním bulletinu č. 2 bylo zveřejněno úvodní vystoupení předsedy SMBD a kopie pamětního listu.

Dne 15. 6. 2017 se konala Republiková rada SMBD, která provedla kontrolu dosavadních úkolů, především prověření funkčnosti Regionálních poradenských středisek. V této souvislosti na návrh Předsednictva byl ustanoven p. Milan Flodr, jako kontaktní pracovník kanceláře SMBD pro regionální střediska SMBD. Tato činnost bude zajišťována v součinnosti s místopředsedou SMBD JUDr. Švamberkem jako místopředsedou, pověřeným činností regionů. Informace o tom byla podána i s kontaktní adresou všem regionálním střediskům zároveň s pozvánkou na Koordinační poradu, která se konala 22. 6. 2017. Tyto porady slouží ke sjednocování výkladu, který zastáváme v různých připomínkových řízeních, a také pro informovanost zástupců regionů v aktuálním legislativním procesu.

V průběhu uplynulého období jsme se především intenzivně věnovali prosazování novely ZOK, navržené z našeho podnětu předsedou Ústavně právního výboru JUDr. Tejcem. Tento návrh prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně a byl přikázán k projednání Ústavně právnímu výboru. Z tohoto důvodu jsme opakovaně jednali o konečném znění s panem poslancem Tejcem, ale ještě před jednáním ÚPV navrhlo Ministerstvo spravedlnosti rozsáhlý pozměňovací návrh, který se však nedotýkal pouze bydlení, ale celé kapitoly o družstvech v ZOK. Rozsah těchto připomínek vyvolal nutnost dalšího jednání, které se uskutečnilo 2x v Poslanecké sněmovně za účasti ministra spravedlnosti JUDr. Pelikána, zástupce MMR a naší účasti. Po obsáhlých jednáních se dospělo k jistému konsenzu a v této podobě ÚPV dne 31. 5. 2017 doporučil novelu Poslanecké sněmovně ke schválení. Bohužel, ačkoliv se jedná o zkrácené řízení, do uzávěrky našeho bulletinu o tom ještě poslanecká sněmovna ve druhém čtení nejednala. Nutno také dodat, že poměrně překvapivý a rozsáhlý návrh ministerstva spravedlnosti na doplnění původních návrhů, které měly odstranit jen nejvíce problematické otázky jako je požadavek 100% souhlasu s přijetím stanov BD, značně zkomplikoval celý proces přijetí novely. V legislativním procesu je ještě senátní návrh na změnu občanského soudního řádu, který přijala vláda svým usnesením 31. 5. 2017. Podstatou návrhu je skutečnost, že z rozdělované podstaty při exekuci vlastnického bytu se dostane SVJ alespoň 10% výtěžku z prodeje jednotky z pohledávek s tímto bytem spojených. I tento návrh ovšem vzhledem ke končícímu volebnímu období pravděpodobně legislativním procesem neprojde. V naší činnosti se dále průběžně účastníme práce komise pro bytové právo na MMR, kde je připravována další novela NOZ v části o bytovém spoluvlastnictví.

Z dalších věcí je třeba připomenout, že se v naší zasedací místnosti konal seminář, který vedl soudce Nejvyššího soudu JUDr. Cíleček, a to 11. 5. 2017. Předmětem přednášky byla především judikatura nejvyššího soudu v otázkách vyslovení neplatnosti usnesení členských schůzi BD. Z vnitřních věcí chceme informovat, že RPS v Ústí n. Labem, jako nově vzniklé středisko, uspořádalo 27. 6. 2017 seminář k problematice malých bytových družstev a SBD v regionu. Semináře se účastnil i předseda SMBD JUDr. Lebl. Ten měl rovněž možnost vystoupit v Českém rozhlase ke stejnému tématu. V ostatní činnosti jsme znovu obnovili spolupráci s internetovým portálem Sousedé.cz, dále s redakcí časopisu Praktik, kde máme v příloze rovněž publikovány některé naše články a uzavřeli jsme dohodu o spolupráci s časopisem Panel plus.

Po bezvýsledných jednáních s DA ČR projednalo Předsednictvo možnost členství SMBD v Evropském sdružení bytových družstev s názvem „HOUSING EUROPA“ v rámci MDS. Tato jednání nadále probíhají, a to úspěšně. O případném členství v Evropském bytovém sdružení Vás budeme informovat. Rovněž probíhají jednání o spolupráci s Družstevním marketingovým sdružením, které působí v Praze a jedná se o tzv. velká bytová družstva, která nejsou členy žádného družstevního svazu. Tato jednání nebyla dosud ukončena.

Ačkoliv se blíží doba dovolených, v dalším textu toho bulletinu je nabídka některých seminářů, a to pro ty, kteří se jich budou moci zúčastnit. Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné léto, načerpání nových sil a hezké prožití dovolených jménem svým i pracovníků SMBD.

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb  spoření, úvěry, pojištění