Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 1/2018)

Vážení přátelé,

dne 25. ledna 2018 proběhlo zasedání Republikové rady SMBD a před tímto zasedáním také jednání Předsednictva SMBD. Tyto orgány projednaly především písemný materiál k zúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z prostředků MMR na rok 2017, který byl předán předmětnému ministerstvu ve stanovené lhůtě koncem měsíce ledna. Dále byl schválen návrh plánu vzdělávacích akcí na první pololetí, kdy proběhnou semináře zejména k daňovému přiznání a účetní závěrce a rovněž bylo dohodnuto opakování semináře k problematice GDPR, který se uskuteční v měsíci dubnu. K častým dotazům na toto téma bude připravena určitá metodika a postupy tak, aby se mohli naši členové na tuto problematiku připravit a nemuseli nakupovat tyto služby na veřejném trhu, kde bývají zpravidla poměrně drahé. Kromě toho budou probíhat v krajích i nadále semináře k IROP a dalším dotačním programům. Svolána bude také koordinační porada poradců a regionálních poradenských středisek ke sjednocení výkladů. Rovněž jsme se dohodli, že do programu zařadíme seminář týkající se služeb spojených s bydlením a informaci o probíhající legislativě, zejména k signalizované novele ZOK a přípravě novelizace NOZ v části o bytovém spoluvlastnictví. K posledně uvedenému probíhá na MMR pravidelně jednání komise pro bytové právo, která připravuje tuto novelizaci. Novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. znovu zavedla do právní úpravy předkupní právo spoluvlastníků nemovitosti, které může mít negativní dopad na vlastníky těchto podílů v případě jejich prodeje, zejména jedná-li se o garážová stání. K této problematice uvádíme článek v tomto čísle Informačního bulletinu SMBD. Postup této pracovní skupiny dále otevřel řadu významných otázek, které činí v praxi problémy, jako je posouzení otázky úpravy spoluvlastnictví ve vztahu k nájmu  bytu ve vlastnictví, posouzení možnosti nařízeného prodeje jednotky, právní úprava práv a povinností vlastníků jednotky apod. Dne 16. ledna se rovněž konala redakční rada SFRB, kde byla projednána témata pro první pololetí roku 2018 zejména k revitalizaci bytových domů a dotačních programů fondu. Zároveň proběhlo od 15. 1. do 5. 2. 2018 připomínkové řízení k návrhu nařízení vlády o použití peněžních prostředků SFRB formou úvěrů na modernizaci nebo pořízení obydlí osobami mladšími 36 let. Z důležitých usnesení chceme připomenout, že v letošním roce se bude konat Sněm SMBD, kterého se účastní všichni naši členové a jako obvykle formou per rollam. V souladu se stanovami SMBD se bude konat jako sněm volební. Republiková rada rozhodla, že sněm proběhne ve druhém pololetí roku 2018, a to v první polovině měsíce října. K tomu bude organizována příprava podkladových materiálů s návrhy pro změny nebo úpravu stanov a předsednictvo se bude na svých zasedáních pravidelně touto přípravou zabývat. Na zasedání předsednictva, které se bude konat 1. 3. 2018 bude přijat harmonogram prací na organizační a obsahové přípravě sněmu tak, aby bylo zajištěno, že v průběhu měsíce června mohou být schváleny písemné podklady a současně v Informačním bulletinu SMBD zveřejněno oznámení o jednání Sněmu SMBD. Při dodržení všech lhůt a  v souladu se stanovami SMBD bude na začátku září vydáno zvláštní sněmovní vydání Informačního bulletinu SMBD, obsahující všechny organizační i podkladové materiály. Z vnitřních věcí spolku dále konstatujeme, že jsme navázali spolupráci s Moravskými naftovými doly, které nabízejí výhodné dodávky plynu a elektřiny a v tomto smyslu bude podána informace v dalších číslech bulletinu. Závěrem připomínáme, že na konci loňského roku jsme Vás informovali formou dopisu o rozšíření RPS 5200053440 o asistenční služby a současně jste obdrželi pojistné podmínky a samolepicí štítek, který je nutné umístit na viditelné místo v domě pro informovanost Vašich členů o této službě.

 

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb