Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 6/2017)

Vážení přátelé,

Předsednictvo SMBD se scházelo pravidelně mezi zasedáním Republikové rady, která se konala dne 23. 11. 2017. Předsednictvo jako statutární orgán spolku, který řeší otázky vnitřního chodu spolkové samosprávy, projednávalo mimo jiné také problematiku organizačního řádu ústředí SMBD. Republiková rada projednala zprávu legislativně právní komise, informaci o seminářích za II. pololetí 2017, průběžné čerpání rozpočtu v souvislosti s plněním projektu z prostředků dotace MMR, vyhodnocovala činnost orgánu SMBD a přijala plán práce na I. pololetí 2018. Bylo konstatováno, že předběžné výsledky plnění rozpočtu do konce roku budou dodrženy a rozpočet nebude překročen. Dne 28. 11. 2017 byla provedena ze strany MMR veřejnoprávní kontrola čerpání prostředků dotace poskytnuté MMR za rok 2016, při které nebyly zjištěny žádné nedostatky, a kontrolní závěr zní: bez závad. Pokud jde o  konání seminářů, které probíhaly ve druhém pololetí, byly veškeré plánované akce provedeny v různých městech s tématem týkajícím se jednak NOZ a ZOK a jednak dotačního programu IROP a to podle plánu v jednotlivých krajích. Garantem těchto seminářů je místopředseda JUDr. Bohuslav Švamberk. Dne 13. 11. 2017 zasedala Koordinační skupina poradců SMBD, které se účastnili jednak zástupci krajů a jednak poradci CICB. Tato Koordinační skupina má především za cíl sjednocování výkladů k jednotlivým problémům a seznámení se s judikaturou, především Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu. V této době je aktuální také problematika ochrany osobních údajů a krátkodobého ubytování v bytech SVJ. Tato témata naleznete také na našich webových stránkách. Dále jsme obdrželi rezoluci VS OSN, kterou přijalo na svém 72. zasedání dne 13. 11. 2017. Rezoluce se týká role družstev v sociálním rozvoji a připomíná přezkoumání platného právního rámce národních předpisů, aby byly příznivější pro rozvoj družstev a při schvalování nových zákonů. Tuto rezoluci jsme rozeslali předsedům všech hlavních politických stran, předsedovi Senátu a  předsedovi PSP, všem družstevním svazům a DA ČR. Počítáme s tím, že rezoluci použijeme na podporu našich jednání v legislativním procesu, zejména na MSp ČR, kde se připravuje novela ZOK, která se týká také družstev. Rezoluce vyzývá vlády, aby podporovaly družstva všemi možnými prostředky, zejména k významu jejich role zajištění sociálního začleňování. Nadále pokračujeme v práci komise MMR za účasti odborníků z oblasti práva a ekonomiky a zástupců MMR a MSp ČR, dále katastrálního úřadu, soudců Vrchního soudu a zástupce ombudsmana. Členy této komise jsou předseda a místopředseda SMBD. Porady slouží jednak ke sjednocování praktických výkladů a v poslední době především ke zpracování novely bytového spoluvlastnictví v NOZ podle legislativního plánu práce vlády. V této věci jsou zpracovávány poměrně rozsáhlé materiály i z naší strany a uvítáme případné vaše podněty z praxe, pokud máte za to, že by měly doznat legislativních změn. V této věci je také diskutována problematika krátkodobých pronájmů, na které jsou časté stížnosti. Odkazujeme proto na naše webové stránky, kde naleznete také informace Finanční správy o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování. Nadále probíhá činnost České společnosti pro rozvoj bydlení (ČSRB) a naše práce v redakční radě Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB). Tyto instituce mají význam zejména pro určitou publicitu naší činnosti. V této souvislosti jsme také byli osloveni Platformou pro sociální bydlení, která se věnuje především situaci lidí v bytové nouzi a angažuje se v návrzích zákona o sociálním bydlení. S touto společností budeme navazovat kontakt proto, že v otázkách sociálního bydlení se rovněž účastníme legislativních prací, avšak s tím rozdílem, že podporujeme dostupné bydlení, které chápeme jako využití družstevního principu např. formou sociálního bytového družstva. V tom se odlišujeme, neboť tato forma bydlení není určena pro sociálně vyloučené osoby. Jako členové komise pro legislativu a právo představenstva DA ČR jsme rovněž apelovali na to, aby v souvislosti s novou problematikou ochrany osobních údajů oslovila DAČR některé experty na tuto oblast a připravila metodické dokumenty, které by v daném případě mohly sloužit pro všechny druhy družstevních subjektů. Tato otázka dosud nebyla uzavřena na úrovni vrcholové organizace družstev, a proto předpokládáme, že ve spolupráci s ÚOOÚ budeme na začátku příštího roku připravovat určité postupy nebo manuál pro potřeby našich členů. Závěrem, vážení přátelé, mi dovolte poděkovat za Vaše aktivity v roce 2017 a připomenout, že v příštím roce budeme připravovat zasedání Sněmu jako vrcholného orgánu, který také bude volit naše představitele na příští pětileté období. Doufáme tedy, že se tohoto jednání, které se vždy koná per rollam, aktivně zúčastníte a přispějete tak svými podněty ke zlepšení práce, která směřuje ve Váš prospěch. Dovolte mi, abych Vám jménem svým a jménem svých spolupracovníků popřál krásné Vánoce, šťastný Nový rok a hodně zdraví a úspěchů nejen v práci, ale i v osobním životě.

 

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb