SMBD - servis - Program administrativně správní pomoci

IČ 256 99 784

Na stranky www.smbdservis.cz                  Kontakt: smbdservis@bytovadruzstva.cz

 

SMBD zřídilo dceřinou firmu SMBD - servis, s.r.o. se sídlem Praha 1, Těšnov 1163/5, PSČ 110 00 k řešení komerčních zakázek s předností pro svá členská BD a SVJ.

Zápisy orgánů BD a SVJ do rejstříku a zpracování změn zápisů

Vypracování všech dokumentů pro OR, zajištění podpisů, kontrola kompletního návrhu včetně příloh, převod příloh na CD, doručení kompletu k OR a vrácení kopie výboru.

Registrace SVJ

Návrh stanov vyhovujících praxi, připomínkové řízení, účast na informační schůzi vlastníků s předběžným schválením stanov, zajištění notáře, účast na prvé schůzi za účasti notáře. Vypracování všech dokumentů pro OR, zajištění podpisů, kontrola kompletního návrhu včetně příloh, převod příloh na CD, doručení kompletu k OR a vrácení kopie výboru.

Převody bytů do vlastnictví

 • Účast na informační schůzi družstva s vysvětlením procesu převodů bytů a registrace katastrálním úřadem.
 • Vypracování základní identifikace domu, přehled jeho vnitřního uspořádání, chodeb, sklepů (kóje i prostor mimo kóje) a všech dalších společných prostor domu.
 • Vypracování zjišťovacích protokolů na byty se soupisem vnitřního vybavení jednotlivých bytů a uvedení dodaných ploch místností příslušejících k bytu.
 • Dodání formulářů pro vyplnění jmen budoucích nabyvatelů bytů (samostatných i společných) s vysvětlením doplnění údajů budoucími vlastníky.
 • Dodání tabulky se všemi rozměry bytů družstvu ke kontrole všemi družstevníky.
 • Vypracování „Prohlášení vlastníka budovy“, které bude obsahovat náležitosti dle zákona 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů § 4 (2).
 • Vypracování návrhu družstva na vklad Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí a předání tohoto návrhu s prohlášením vlastníka katastrálnímu úřadu.
 • Vypracování smluv o převodu jednotek do vlastnictví dle zák. 72/1994 Sb., § 6 (1) s ohledem na budoucí daňové povinnosti družstva i vlastníků.
 • Vypracování podrobné písemné informace o způsobu podepisování smluv pro budoucí vlastníky bytů.
 • Vypracování návrhů na vklady vlastnického práva na všechny smlouvy o převodech jednotek a předání těchto návrhů se smlouvami katastrálnímu úřadu. Předání potvrzených kopií družstvu.

V celé práci bude kladen důraz na dobrou spolupráci s družstvem a jeho členy, postupné předávání a upřesňování výsledků podle potřeb družstva se snahou o zajištění spokojenosti družstva s výsledky celé akce převodů bytů do vlastnictví.

Změny Prohlášení vlastníka (PV) v katastru nemovitostí

 • Zpětvzetí PV družstvem a vypracování nového (nejsou převedeny jednotky).
 • Změna PV – kdy jsou již převedeny jednotky.
 • Změny užívání jednotek.
 • Poradenství pro zajištění podpisů vlastníků jednotek, jak původních, tak nových vlastníků jednotek

Zakládání bytových družstev

 • Informování přípravného výboru.
 • Informování budoucích družstevníků na přípravné schůzi před založením družstva
 • Vypracování písemných dokumentů pro založení družstva.
 • Připomínkové řízení k návrhu stanov tj. vyjádření k připomínkám budoucích družstevníků, zahrnutí jejich připomínek do návrhu stanov, vysvětlení nevhodnosti některých návrhů, vypracování závěrečné verze stanov.
 • Příprava a zajištění založení družstva na zakládací schůzi za účasti notáře.
 • Vypracování podkladů pro zápis družstva do obchodního rejstříku.

Likvidace BD

 • Včetně řešení vzájemných vztahů BD a SVJ.

Smlouvy o výstavbě pro BD nebo SVJ

 • Vypracování smluv pro BD současně s rozdělením domu na jednotky.
 • Vypracování smluv pro SVJ.
 • Řešení případů nesouhlasů některých vlastníků.

Organizace výběrových řízení na správce domu

Organizace výběrových pro firmu na převody bytů do vlastnictví

Pořádání odborných seminářů pro BD, SVJ i správní firmy


Partneři

csrb mmr cicb