OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 1. 7. 2019

Tyto obchodní podmínky společnosti Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (dále „SMBD“), se sídlem Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, IČO:66003075, DIČ: CZ66003075, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložka 8125 („prodávající“) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, kterou prodávající uzavírá se svými zákazníky, jako kupujícími, prostřednictvím eShopu (internetového obchodu) umístěného na webové adrese http:// www.bytovadruzstva.cz („eShop“).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

Kontaktní údaje provozovatele:

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s.
Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1, Nové Město
IČO: 66003075
DIČ: CZ66003075
tel.: (+420) 224805170
e-mail: sdružení@bytovadruzstva.cz

 

Článek 1 – Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SMBD jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem jsou produkty nabízené v e-shopu (internetového obchodu) na webu SMBD.

1.2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí jsou i Podmínky ochrany osobních údajů a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném ke dni v momentě odeslání objednávky.

1.3. Nabídka produktů a služeb eShopu:

- prodej elektronických publikací (knih, metodických návodů a vzorů)

- prodej digitalizovaných časopisů, článků a dalších odborných děl

- další služby (možnost objednání např. konzultací a poraden právních, ekonomických a technických).

Elektronickou publikací se pro účely těchto VOP rozumí zpoplatněné zpřístupnění elektronické publikace prodávajícím kupujícímu pro jeho vnitřní nebo osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické publikace kupujícím. Elektronickou publikací se rozumí dílo převedené do datového a elektronického souboru a to ve formátu MS WORD, MS EXEL a PDF.

1.4. Kupujícím může být jen právnická nebo fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům, případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.

Článek 2 - Autorská práva

2.1. Kupující bere na vědomí, že produkty a služby nabízené v eShopu jsou chráněny předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Kupující není oprávněn dále rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah těchto produktů. Zakoupené produkty měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu eShopu.

2.2. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky a design eShopu tvoří duševní vlastnictví prodávajícího a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak dále využívány.

2.3. Prostřednictvím eShopu může kupující za úplatu získat právo užít autorské dílo, a to formou jeho nákupu. Všechna díla, která jsou prostřednictvím eShopu prodávajícím nabízena, jsou díly autorskými a jako taková jsou chráněna předpisy autorského práva.

2.4. Pro vyloučení pochybností se autorským dílem rozumí publikace v digitalizované podobě, jiná literární díla v digitalizované podobě (jako např. články, recenze, výtahy, odborné práce, příspěvky, resumé apod.).

Autorským dílem se rozumí také soubor více děl. Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se dílem také jiný předmět chráněný autorským právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož rozmnoženina je prodávajícím nabízena na webu za účelem jeho poskytnutí kupujícímu. Autorská díla jsou chráněna a kupující nesmí tato díla užívat v jiném rozsahu než v rozsahu mu uděleném oprávněním (licencí), dále nesmí tato díla užívat v rozporu s právními předpisy upravující ochranu autorských práv ani jiným způsobem, kterým by byly porušeny právní předpisy či autorská práva autorů děl či třetích osob.

2.5. Kupujícímu může být prostřednictvím eShopu autorské dílo zpřístupněno, a to formou stažení (download) autorského díla. Stažením se rozumí úplatné zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny díla v elektronické podobě kupujícím na jeho objednání (prostřednictvím eShopu).

Článek 3 - Nákup v eShopu

3.1. Kupující je oprávněn nakupovat díla stažením z eShopu. Stažením díla získá kupující pevně daný počet rozmnoženin díla, jak je uvedeno v eShopu v detailu zabezpečení při nákupu daného díla, v elektronické podobě, a to za úplatu, která je stanovena u příslušného díla.

3.2. Ceny za stažené dílo jsou uvedeny jako konečné. Cena je platná po dobu jejího zveřejnění v eShopu.

3.3. Cena může být uhrazena provedením přímé úhrady kupujícím, formou bankovního převodu, platební kartou, případně jinou možností, která bude prodávajícím nabídnuta. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet prodávajícího) a nejdříve tímto okamžikem získá kupující právo rozmnoženinu stáhnout.

3.4. Podmínkou pro nákup v eShopu je potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami a odeslání objednávky kupujícího. Nebude-li odeslaná objednávka uhrazena nejdéle do sedmi dnů ode dne jejího odeslání, bude objednávka prodávajícím automaticky stornována a kupující musí v případě zájmu provést objednávku novou.

3.5. Prodávající není povinen poskytovat služby prostřednictvím eShopu kupujícím, kteří porušili podmínky VOP.

3.6. Kupující je povinen si před provedením úhrady zkontrolovat svou objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či nesprávných údajů uvedených v objednávce.

3.7. Cena je uhrazena buď formou úhrady z kreditní karty nebo převodem na účet. Způsob úhrady vybírá uživatel v rámci své objednávky. V případě platby na bankovní účet, je uživatel povinen uvést vždy variabilní symbol, který bude prodávajícím za tím účelem vygenerován. Pokud kupující variabilní symbol neuvede, prodávající neodpovídá za prodlení způsobené obtížnou dohledatelností provedené platby.

Článek 4 - Licenční podmínky

4.1. Úhradou ceny v eShopu získá kupující oprávnění užít dílo a uložit jeho rozmnoženinu na paměťové médium. Kupující je oprávněn rozmnoženinu díla užít pouze pro svou osobní potřebu nebo pro svoje zaměstnance nesmí rozmnoženinu díla žádným způsobem dále rozšiřovat, a to jak za úplatu, tak i bezplatně.

4.2. Kupující není oprávněn dílo šířit, rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám (vyjma zpřístupnění svým zaměstnancům). Kupující není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Kupující není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Kupující není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem tj. prodávat nebo zpřístupňovat třetím stranám.

4.3. Kupující odsouhlasením objednávky bere na vědomí, že kupuje nehmotné elektronického zboží. Pokud je elektronické zboží kupujícím objednáno, zaplaceno a staženo, není možné zboží vrátit prodávajícímu, jako má nárok na vrácení zboží u fyzického zboží v kamenném obchodě. Kupující si je vědom, že není technicky možné zkoumat a ověřovat na jeho zařízení, zda již nebyla vyhotovena kopie zakoupeného elektronického souboru. Kupující se vzdává nároku na vrácení zboží okamžikem, kdy je mu zakoupené zboží zpřístupněno ke stažení. Toto ustanovení se nevztahuje na poškozené nebo nedodané elektronické soubory.

Článek 5 - Technické podmínky

5.1. Pro stažení díla je nezbytné následující softwarové vybavení: webový prohlížeč, čtecí software Adobe Acrobat Reader, případně jiný kompatibilní software, který je nezbytně nutný k funkčnosti výše zmíněných služeb.

Ke stažení díla je nezbytné následující hardwarové vybavení: jakýkoliv počítač či jiné technické zařízení, které má k dispozici standardní prohlížeč webového obsahu s připojením na internet.

5.2. Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud kupující nemá shora uvedené softwarové či hardwarové vybavení a není povinen kupujícímu z tohoto důvodu refundovat již přijatou platbu.

5.3. Prodávající zabezpečuje svůj eShop proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Avšak kupující bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen svůj PC, případně jiné technické zařízení, na které rozmnoženinu díla ukládá a prodávající neodpovídá za škodu, která kupujícímu vznikla v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby.

5.4. Kupující dále není oprávněn užívat automatizované systémy pro stahování dat z webu či sledování webu nebo jiných kupujících v eShopu. Kupující nesmí jakkoliv reprodukovat či zneužívat procesy k monitorování obsahu webu.

Článek 6 - Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy dle §1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu, které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Kupující nemůže odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky je elektronická, nikoli tištěná publikace.

Článek 7 - Doručování

7.1. Veškerá korespondence související s nákupem musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty.

7.2. Zpráva je doručena elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

Článek 8 - Reklamace, reklamační podmínky

8.1. Je-li elektronická publikace vadná, může kupující uplatnit reklamaci (práva z vadného plnění) podle §2161 občanského zákoníku bez zbytečného odkladu po jeho stažení (převzetí). Prodávající vyřídí reklamaci v co nejkratší možné době nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace.

8.2. Vadou, za kterou prodávající neodpovídá je vada, kterou si kupující způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

8.3. Kupující má právo reklamovat elektronickou publikaci v následujících případech:

1. Po stažení souboru s publikací zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou publikaci, než si původně objednal.

2. Soubor je poškozený a nelze jej zobrazit.

Lhůta pro reklamaci elektronické publikace ve výše uvedených případech je zákonem stanovena na 30 dnů. Tato lhůta počíná běžet ode dne připsání platby za elektronickou publikaci na účet prodávajícího.

Pokud je reklamace oprávněná, má prodávající povinnost neprodleně vadný soubor opravit nebo vrátit kupujícímu zaplacené peníze, a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce. Kupujícímu nevzniknou žádné náklady.

Prodávající má povinnost vystavit kupujícímu za řádně zaplacenou platbu fakturu na zaplacenou částku. Faktura bude zaslána elektronickou poštou kupujícímu.

Článek 9 - Závěrečná ustanovení

9.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.2. Kupující, kteří na základě, anebo v souvislosti s těmito podmínkami vstupují s prodávajícím do smluvních vztahů v postavení spotřebitele (ve věci kupních smluv), mohou v souladu s §20e až 20y zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz).