Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 6/2020)

Vážení přátelé,

od vydání posledního čísla našeho bulletinu se bohužel epidemiologická situace nezlepšila a nouzový stav stále trvá. Proto i nadále pracuje kancelář sdružení v režimu home office a nekonají se osobní porady a návštěvy. Rovněž nebylo možné svolat konzultační den plánovaný na 8. 12. 2020 a je nutné se spolehnout na elektronickou komunikaci. Přesto však nadále vyřizujeme vaše požadavky a dotazy a informujeme o všech připravovaných změnách v legislativě.

Proto je důležité sledovat naše webové stránky a informační bulletin, který vychází pravidelně v plánovaných termínech. Tento náš bulletin přináší aktuální informace a reaguje i na vaše časté dotazy, zejména v souvislosti s projednáním účetní závěrky na konci roku. Ještě zdůrazňuji, že bulletin vychází a je rozesílán především elektronicky hromadným e-mailem na vámi uvedené e-mailové adresy, což dosud někteří nezaregistrovali a domnívají se, že jej nedostali.

Kontrolujte proto pravidelně svoji elektronickou poštu a v případě potíží kontaktujte kancelář. Po zavolání na naše telefonní spojení se vám ozve nahraný vzkaz, proto používejte e-mailový kontakt.

Pravidelné sledování vlastní pošty je důležité i v souvislosti s nedávnými pokusy o podvodné zápisy členů statutárního orgánu SVJ, o čemž jsme také informovali v informačním bulletinu č. 5/2019.

Pro úplnost znovu dodávám, že na našem e-shopu jsou k dispozici metodické návody stanov SVJ a BD, které jsou zdrojem významných informací pro vaši činnost po novele OZ od 1. 7. 2020 a velké novele ZOK platné již od 1. 1. 2021.

Orgány sdružení nezasedají osobně, ale předsednictvo komunikuje elektronicky a před koncem roku, za účasti kontrolní komise projedná ještě především plnění rozpočtu, který se i přes všechny potíže, daří udržet jako vyrovnaný.

Z důležitých připravovaných změn nás může především zajímat návrh novely zákona o evidenci skutečných majitelů. Dosud platí zákon 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících ve znění účinném od 1. 1. 2018, kdy byla zřízena evidence skutečných majitelů platná i pro BD a SVJ. Povinnost zapsat se do této evidence měla bytová družstva do 1. 1. 2019 a SVJ do 1. 1. 2021.

Evidence je založena na ohlašovací povinnosti a nejsou s ní spojeny žádné sankce. O tom jsme vás informovali již v informačním bulletinu č. 5/2018 a byly s tím spojeny značné potíže a nejasnosti.

Nyní dochází k významným změnám tohoto zákona, jehož cílem je transponovat některé změny směrnice EU o předcházení praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Evidence AML (anti-money laundering) je hlavní transpozicí a adaptací směrnic EU, zapracované návrhem zákona do našeho právního řádu.

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o skutečných majitelích a dne 24. 11. 2020 byl postoupen Senátu ČR jako tisk č. 14 s termínem projednání do 24. 12. 2020.

Pouze pro informaci v předstihu přinášíme některé změny významné pro naše členy.

Především se v § 7 uvádí katalog organizací, které nemají skutečného majitele, a proto se nemusí do této evidence zapisovat. Mezi ně konečně patří i SVJ jako jednoúčelová právnická osoba založená jen za účelem zajišťování správy domu a pozemku a její transparentnost je zajištěna zejména evidencí vlastníků v katastru nemovitostí.

Návrh zákona nově obsahuje, mimo jiné, v § 37 až 41 automatický průpis v rámci zápisu do obchodního rejstříku, kde se automaticky propíše do této evidence fyzická osoba zapsaná do veřejného rejstříku. Není tedy třeba provádět návrh na zahájení řízení o zápisu. To se týká bytových a sociálních družstev a také spolků tedy i našeho sdružení a nehrozí nově zavedená sankce za přestupek evidující osoby, která může činit až 500 000,- Kč.

V přechodných ustanoveních § 59 se pak uvádí, že k údajům vedených do té doby v evidenci u osob, které se od účinnosti zákona nezapisují, se nepřihlíží a soud je bez návrhu vymaže. Týká se těch SVJ, která se zapsala podle dosavadních předpisů ještě před účinností tohoto zákona.

Tuto informaci podáváme s vědomím, že zákon dosud nenabyl účinnosti a je v legislativním procesu. Přesto předpokládáme jeho přijetí již bez významnějších změn a budeme vás o tom později informovat podrobněji. K předmětnému zákonu se připravuje prováděcí předpis, který upřesní jednotlivá ustanovení zákona.

Dále je v Poslanecké sněmovně projednávána také změna insolvenčního zákona, sněmovní tisk č. 1073, která zkracuje dobu trvání oddlužení na 3 roky. To může mít významný dopad na SVJ a BD a je třeba domyslet důsledky.

Byli jsme osloveni některými poslanci s žádostí o vyjádření k předmětnému tisku a rovněž o informaci, zda budeme navrhovat pozměňovací návrh. Po poradě s našimi spolupracovníky a v koordinaci s ostatními družstevními svazy, připravíme společný návrh družstevní legislativy.

Vážení přátelé,

jak je již zvykem na konci roku, dovoluji si Vám osobně i jménem našich spolupracovníků a funkcionářů, popřát hlavně zdraví a klidné prožití vánočních svátků, pokud je to v této situaci možné.

Rovněž do nového roku Vám přeji, abychom všichni v této době obstáli a překonali úspěšně obtíže spojené s epidemií a ten příští rok, aby byl šťastnější a lepší než ten letošní a mohli se vrátit k normálnímu životu a práci.

Děkuji Vám také za spolupráci, že jste vydrželi všechna ta omezení a pochopili obtíže, za kterých jsme se snažili zajistit pro Vás celou činnost sdružení.

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb