Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 3/2022)

Vážení přátelé,

dne 19. 5. 2022 se konalo mimořádné zasedání předsednictva SMBD, které zejména projednalo a schválilo podání žádosti o státní dotaci v dotačním programu „Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení“ k výzvě MMR pro podání žádosti o dotaci pro rok 2022. Zpracovaná žádost byla podána v požadovaném termínu 7. 6. 2022 a dosud o ní nebylo MMR rozhodnuto. Z těchto důvodů nemohl být upraven rozpočet SMBD podle usnesení Republikové rady SMBD ze dne 24. 3. 2022 a hospodaření proto probíhá v rozpočtovém provizoriu.

Z uvedeného důvodu bylo na den 23. 6. 2022 svoláno předsednictvo SMBD, které rozhodlo o přeložení zasedání Republikové rady SMBD, která se měla konat podle plánu práce již dne 23. 6. 2022 na den 8. 9. 2022, kdy už bude pravděpodobně naše žádost o dotaci ministerstvem vyřešena. Zároveň však toto předsednictvo projednalo a schválilo zaslání zprávy o činnosti a účetní závěrky za rok 2021 na MMR podle požadavku ministerstva. Tato zpráva o činnosti byla v úplnosti publikována také v Informačním bulletinu SMBD č. 2/2022.

Dne 14. června 2022 se konal opět konzultační den, pozvánka byla rozeslána hromadným e-mailem všem členům SMBD. I tentokrát byla hojná účast. Jednání se účastnila také JUDr. Pavla Schödelbauerová z MMR. Byla podána informace o probíhající legislativě a JUDr. Šimonková přednesla informaci z aktuální judikatury. Na programu bylo i vystoupení Ing. Künzelové k účetní a daňové problematice a k účetní závěrce.

Důležitý referát měl i Ing. Jan Blažíček jako poradce SMBD pro otázky tepla a jeho rozúčtování a měření. Vystoupení bylo zaměřeno na výpočet spravedlivého rozúčtování a měření tepla za pomoci výpočtových koeficientů a bylo doprovázeno audiovizuální prezentací. Jakkoliv se jednalo o poměrně velmi odbornou přednášku, účastníci si mohli udělat představu o tom, jaké lze použít přesnější metody při rozúčtování tepla, zejména v očekávané měsíční povinnosti dálkového měření spotřeby tepla a TUV.

V této souvislosti jsme byli také osloveni jako spolupracující organizace ministrem MMR PhDr. I. Bartošem, Ph.D. o poskytnutí informací, nezbytných k posouzení transpozice směrnice EU o energetické účinnosti na poskytovatele a příjemce služeb spojených s bydlením. Jedná se o instalaci vodoměrů teplé vody a dálkových odečtů tepla v bytových domech. Obrátili jsme se hromadným e-mailem na členskou základnu s žádostí o informaci, v jakém rozsahu jsou vybaveni tímto zařízením. Odezva byla malá, přesto děkujeme všem, kteří odpověděli a věnovali tomuto problému pozornost. Za spolupráce s našimi poradci a rozúčtovacími společnostmi jsme ministerstvu podali požadovanou informaci, resp. analýzu. Z této analýzy plyne, že vybavenost domů s dálkovým odečtem je různá podle krajů a pohybuje se cca kolem 50 % a z toho s měsíčním odečtem kolem 40 %. Lepší situace je u TUV, kde místy dosahuje 80–90 %.

MMR a MPO dále připravuje materiál k dobíjecím stanicím v bytových domech v rámci společenství vlastníků i bytových družstev. Jedná se o schvalování instalace tzv. wallboxů a jejich umístění v domech z hlediska stavebních a požárních předpisů. Pro nás to však znamená vyřešení otázek schvalování a hlasování v SVJ a BD. K tomu zpracovalo MPO obsáhlý metodický návrh, ve kterém řeší i některé otázky stanov SVJ pro usnadnění instalace těchto wallboxů.

K podobnému materiálu jsme se vyjadřovali již v roce 2021 obsáhlým stanoviskem, kde jsme poukazovali na jeho velké nedostatky i z pohledu bezpečnosti. Nyní se přepracovaný materiál MPO znovu vrací k připomínkám, avšak obsahuje i nadále některé nedostatky. Změny doznal jen v části veřejnoprávní, zejména v oblasti stavebně technické.

Z hlediska hlasování podle navrhované úpravy stanov SVJ ale setrváváme na svém původním nedoporučujícím stanovisku. Protože jsme však byli osloveni MMR, budeme se zúčastňovat svolaných jednání na toto téma. O výsledku jednání vás budeme informovat a zveřejníme samostatné stanovisko.

V souvislosti s tím, že Česká republika bude předsedat Radě EU, jsme se zúčastnili konference pořádané Masarykovou univerzitou na téma stupňujících se problémů zapříčiněných vysokou inflací, nedostupným bydlením a skokovým nárůstem cen energií.

Závěrem mi dovolte, abych vám spolu se svými spolupracovníky popřál příjemně strávené léto a hezkou dovolenou.

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb