Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 3/2018)

Vážení přátelé,

 

dne 22. 3. 2018 zasedalo předsednictvo SMBD a současně se tento den konala schůze republikové rady SMBD. Předsednictvo i republiková rada se především zabývaly návrhem rámcového harmonogramu pro jednání I. sněmu SMBD, který se bude konat jako sněm volební. K tomu uvádím, že po diskusi bylo rozhodnuto, že se bude jednat o I. sněm SMBD, a ne o IX. zasedání tohoto orgánu, protože v důsledku účinnosti NOZ se v roce 2014 naše občanské sdružení stalo spolkem, a to mělo dopad nejenom na změnu názvu orgánu, ale i na jeho působnost a v tomto znění se také promítlo do stanov SMBD. Ve skutečnosti se jedná o IX. zasedání tohoto orgánu od vzniku SMBD, ale protože sněm není totožný ve své působnosti s předchozí valnou hromadou občanského sdružení, zvolili jsme novou číselnou řadu, která ovšem kontinuálně navazuje na VIII. valnou hromadu SMBD.

Republiková rada stanovila také svým usnesením datum konání sněmu na dny 15. - 31. 10. 2018, a tokorespondenční formou. Podrobnější informaci najdete v tomto čísle I nformačního bulletinu na úvodní straně. Zároveň předsednictvo projednalo návrh zprávy o činnosti SMBD za rok 2017, zahrnující též vyhodnocení plnění hlavních úkolů uložených valnou hromadou a tuto zprávu vzala republiková rada na vědomí. Zpráva je v úplném znění otištěna v Informačním bulletinu č. 2/2018.

Republiková rada rovněž projednala a vzala na vědomí zprávu předsedy kontrolní komise za rok 2017 a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2017. Zároveň uložila předsednictvu zpracovat návrh změn stanov SMBD a v návaznosti na to i organizační řád SMBD. S ohledem na to, že končí volební období a v říjnu budou zvoleny nové orgány, jsou tyto úkoly přeloženy až na zasedání nově zvolených orgánů s účinností od 1. 1. 2019.

Současně republiková rada konstatovala, že rozsah požadavků MMR pro splnění cílů dotace je značný, zejména v otázkách vzdělávání. Proto jsme připravili některé odborné semináře, zejména týkající se otázek nového nařízení EU k ochraně osobních údajů (GDPR). Uspořádány byly dva semináře s přední odbornicí na toto téma a byl připraven obsáhlý metodický návod pro členská BD a SVJ, který je zdarma k dispozici v členské sekci našich webových stránek spolu se základními vzory a metodickými pomůckami. Zároveň jsme vydali „Metodické návody k aplikaci GDPR“ v tištěné podobě s CD se vzory, za úhradu k dispozici i pro nečleny.

Z obsáhlé legislativní činnosti je třeba připomenout, že probíhala připomínková řízení, kterých jsme se zúčastnili, jednak k novele ZOK, kde jsme nesouhlasili s tím, aby se nájem družstevního bytu řídil obecnými ustanoveními o nájmu, jak bylo navrhováno, a dosáhli jsme toho, že MMR z našeho podnětu řeší tento rozpor na úrovni vlády.

Obsáhlé připomínkové řízení probíhá také k novele NOZ v části o bytovém spoluvlastnictví, což se týká SVJ. Předpokládá se účinnost těchto změn v příštím roce a bude to znamenat změny, pro které připravíme opět metodické pomůcky. Sledujte proto především naše webové stránky, kde jsme také nově zavedli možnost zasílání vašich námětů k připomínkovým řízením zákonů.

Dále jsme se také účastnili obtížných jednání v podvýborech Poslanecké sněmovny ve věci oddlužení, které se připravuje novelou insolvenčního zákona. Jeho důsledky pro neplatiče v SVJ a BD by mohly být i takové, že dojde až k nulovému oddlužení, čili neplatič by byl v podstatě oddlužen úplně a dluhy za něj by museli platit ostatní členové nebo spoluvlastníci bytové korporace. S tím jsme pochopitelně nemohli souhlasit, a tato jednání proto probíhají i nadále.

Rovněž bylo dosaženo toho, že účast notáře při změnách stanov SVJ nebude nutná, kromě situace, kdy by mělo dojít ke změně práv a povinností spoluvlastníků. Této změny se nám podařilo dosáhnout, ačkoliv původní návrh požadoval účast notáře u změn stanov SVJ vždy, což by znamenalo nejen značnou komplikaci, ale také by se všem SVJ prodražilo.

Dne 16. 5. 2018 jsme se zúčastnili v Senátu ČR konference, kterou organizovala Družstevní asociace ČR pod záštitou předsedy Parlamentu Milana Štěcha ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií, a to především k roli družstev v budoucím vývoji ČR. Byla probrána problematika jednotlivých družstevních svazů a předseda SMBD na této konferenci rovněž vystoupil.

Dne 31. 5. se také konala valná hromada České společnosti pro rozvoj bydlení (ČSRB), kde jsme členy. Zde jsme se také účastnili workshopu na aktuální témata bytové politiky a rovněž GDPR.

Dne 18. 6. 2018 se konal v Senátu ČR za účasti poslanců šesti politických stran, zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislava Křečka a zástupců dalších organizací, zabývajících se bydlením, seminář k bytové politice v ČR, kde se projednávaly aktuální problémy legislativy bydlení, sociálního bydlení a dostupnosti bydlení. Na organizaci tohoto semináře jsme se podíleli prostřednictvím svého členství v ČSRB.

Protože se blíží konec volebního období a v příštím čísle bulletinu naleznete pouze materiály ke sněmu, chtěl bych vám všem poděkovat za dosavadní přístup k našemu spolku, a to jménem svým i jménem svých spolupracovníků a popřát vám hezké prožití letních měsíců. Příští úvodní slovo předsedy bude zveřejněno až po zvolení nových orgánů.

 

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb