Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 5/2022)

Vážení přátelé,

 Vážení přátelé, dne 6. 10. 2022 podle plánu práce zasedaly orgány spolku, tj. předsednictvo a republiková rada SMBD. Úvodem zasedání předseda informoval, že zemřel náš dlouholetý člen a funkcionář pan JUDr. Jiří Čáp. Tímto také oznamujeme tuto smutnou zprávu našim členům a všem, kteří ho znali a často využívali jeho odborné znalosti. Byl to vynikající právník, který svými pracemi a stanovisky po řadu let ovlivňoval legislativu v otázkách bydlení a zejména družstevnictví. Publikoval v odborných časopisech a byl spoluautorem významných komentářů k zákonům a na jeho stanoviska se odvolávaly i vysoké soudy ve svých rozhodnutích. Jeho odchodem ztrácíme nejen předního odborníka, jehož názory jsme vždy respektovali, ale i vynikajícího člověka a přítele. Bude nám velmi chybět. Čest jeho památce.

Jednání orgánů spolku pak pokračovalo podle programu informací o mediálních aktivitách a spolupráci s jinými periodiky jako je Praktik, Okolo bytu a další digitální komunikaci prostřednictvím Informačního bulletinu SMBD a hromadných e-mailů.

Dále byla podána informace o snížení státní dotace v důsledku změny kurzu koruny k euru o cca 240 000,- Kč, což spolu s vysokým nárůstem cen služeb (teplo, elektřina) nepříznivě ovlivní letošní výsledek hospodaření.

Hlavním bodem jednání bylo projednání situace v dceřiné firmě SMBD-servis, s.r.o., kde hospodářské výsledky nejsou dlouhodobě uspokojivé. Po poradě předsednictva a na doporučení předsedy kontrolní komise republiková rada ve funkci valné hromady jako jediný společník společnosti rozhodla o zrušení společnosti k 31. 12. 2022 a následné její likvidaci. Likvidátorem byl jmenován Ing. Pavel Podlešák. Agendu, zejména poradenskou, bude nadále vykonávat přímo sdružení, takže pro naše členy a další zájemce to nebude znamenat, pokud se týká nabízených služeb, žádnou změnu.

V dalším jednání byla vedena diskuze o přípravě seminářů, konzultačních dnů a koordinačních porad pro příští rok. Jednání ukončil předseda ve 14:30 hod.

Dne 13. 10. 2022 se konal konzultační den za vysoké účasti členů. Vzhledem k současnému nárůstu cen energií byl program zaměřen zejména na tyto otázky. Příspěvky přednesli Ing. Blažíček, energetický poradce SMBD, paní Brodecká z rozúčtovací firmy I. IRNT, s.r.o. a zástupci Asociace komunitní energetiky, se kterou máme navázanou spolupráci, kteří přednesli příspěvek o možnostech využití obnovitelných zdrojů. Na tato témata byla vedena obsáhlá diskuze a zodpovězeny mnohé otázky účastníků, a to v takovém rozsahu, že konzultační den spíše nabyl charakteru semináře.

Rovněž byl rozdán obsáhlý písemný materiál, zpracovaný JUDr. Ivanou Šimonkovou, který naleznete v úplném znění na našich webových stránkách v technické sekci. Tento materiál pojednává zejména o novele energetického zákona, v jehož důsledku byla vydána dvě vládní nařízení o tzv. „úsporném tarifu.“ Jedno nařízení vlády č. 262/2022 Sb. se týká jednorázového příspěvku na elektrickou energii do konce roku a druhé nařízení vlády č. 263/2022 Sb. se týká příspěvku na úhrady nákladů za teplo, plyn a elektřinu pro rok 2023.

Protože však později vláda rozhodla o tzv. „zastropování“ cen energií (nařízení vlády č. 289/2022, více v části legislativa), bylo nařízení vlády č. 263/2022 Sb. zrušeno (viz nařízení vlády 299/2022 Sb), které rovněž naleznete na našich webových stránkách). Z těchto důvodů zveřejňujeme v tomto čísle jen materiál k nařízení vlády č. 262/2022 Sb.

Ministr MMR PhDr. Ivan Bartoš zřídil vnější pracovní skupinu pro přípravu zákona o podpoře bydlení. Do této skupiny, na výzvu MMR, byl nominován za sdružení předseda spolku JUDr. František Lebl. První jednání skupiny se konalo dne 11. 10. 2022 v Akademii veřejného investování (MMR), kde byl představen stav příprav zákona o podpoře bydlení, harmonogram prací a prezentace legislativního záměru.

Návrh zatím předpokládá rozsáhlou účast obcí a týká se zejména osob v bytové nouzi, ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. Má také ambice zpomalení nárůstu počtu dětí v dětských domovech v péči státu nebo odebírání dětí z rodin a je také alternativou pro oběti domácího násilí. Z těchto důvodů spolupracuje MMR na přípravě zákona i s MPSV a MV. Předpokládá se asistence sociálních odborů obcí a vytvoření kontaktních míst pro podporované bydlení v rámci obecního bytového fondu, přičemž se předpokládá i možnost vlastníků bytů poskytnout svůj byt i přechodně do tohoto systému, do nájmu nebo podnájmu a za místně obvyklé nájemné.

Činnost vnější skupiny bude pokračovat i nadále při tvorbě paragrafového znění zákona, ale je zřejmé, že se předloha zaměřuje především na sociální a chudobou ohrožené skupiny a pojem dostupného bydlení chápe v tomto smyslu, nikoliv jako princip snížení vysokých cen výstavby a dostupnosti i pro běžné občany např. formou družstevního bydlení, jak jsme předpokládali.

Z ostatní činnosti dále uvádíme:

Akademie práva uspořádala dne 15. 9. 2022 webinář k problematice bydlení SVJ za účasti JUDr. Marvanové. Na webináři dále vystoupili JUDr. Marek Novotný, JUDr. František Lebl a předsedkyně SBD Pokrok JUDr. Jitka Vepřková Zábojová. Téma webináře bylo „Jak se bydlí v bytových domech aneb jak přežít krizi“. Pro členy SMBD byl webinář zdarma.

Dne 12. 10. 2022 se konalo „výzkumné setkání“ ke komunitní energetice v sektoru bydlení na ČVUT. Jednání se zúčastnil místopředseda SMBD JUDr. B. Švamberk.

Družstevní asociace ČR uspořádala dne 13. 10. 2022 seminář na téma Družstevnictví jako nástroj ekonomického konceptu, kde vystoupili se zajímavými příspěvky doc. Ing. I. Švihlíková, Lukáš Kovanda, Ph.D. a další představitelé teoretické fronty. Jednání se zúčastnil JUDr. František Lebl, předseda SČVD Ing. Leo Doseděl a další představitelé družstevních svazů a družstev. Byly předneseny a diskutovány přínosy družstevnictví v participativní ekonomice i současné problémy dotační politiky vlády, zejména u větších zemědělských družstvech a společností.

Závěrem upozorňuji na zavedení opětovné povinnosti zápisu orgánů SVJ do evidence skutečných majitelů. Tato povinnost se v průběhu roku mění již po třetí, a tím vytváří chaos v orientaci v legislativě.

Podrobnosti najdete dále v textu tohoto bulletinu.

 

 

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb