Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

(IB 2/2024)

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

Vážení přátelé,

dne 31. 3. 2024 se konala společná schůze Republikové rady SMBD s Kontrolorem SMBD. Před konáním společné schůze proběhlo jednání předsednictva SMBD, které projednalo body programu zasedání republikové rady a republikové radě doporučilo všechny body programu schůze ke schválení. Hlavním bodem jednání předsednictva i republikové rady bylo projednání a schválení hospodaření v roce 2023, výsledovka a daňové přiznání. Výsledkem hospodaření byla ztráta ve výši 747 816,72 Kč, způsobená prudkým nárůstem cen energií a snížením provozní dotace v důsledku změny korunového kurzu k euru v systému de minimis. Po zprávě Kontrolora SMBD, který doporučil schválit roční účetní závěrku bez výhrad, byla zpráva o hospodaření za rok 2023 schválena s tím, že ztráta bude uhrazena z rezervního fondu SMBD.

Dále byl schválen plán rozpočtu na rok 2024, plán práce zasedání orgánů na rok 2024, zpráva o činnosti za rok 2023, která je dále zveřejněna v tomto informačním bulletinu. Tato zpráva bude předána MMR podle závazných pokynů ministerstva nejpozději do 30. 8. 2024. V dalším jednání bylo konstatováno, že bylo v tomto roce opět požádáno o dotaci pro nestátní neziskové organizace ve výši 1 800 000,-Kč a předseda v této souvislosti poděkoval JUDr. Švamberkovi za perfektní přípravu podkladů k vyúčtování žádosti o dotaci, poskytnuté pro rok 2023.

Dne 12. 3. 2024 se konal pravidelný konzultační den. Na program v rámci konzultačního dne byl zařazen i seminář na téma výtahy v bytových domech. Přednášku vedl pan Švásta, autorizovaný technik ČKAIT a generální sekretář UVP ČR a pan Valeš, prezident UVP ČR. Osvědčilo se, že do programu konzultačního dne se zařazují semináře na důležité nebo aktuální téma. Účastníky semináře byly vzneseny četné dotazy a v diskuzi bylo možné s přítomnými specialisty probrat i konkrétní případy a problémy.

Dne 26. 3. 2024 se pod záštitou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj uskutečnil seminář v prostorách Parlamentu ČR na téma „Příležitosti a výzvy družstevního bydlení v ČR". Byla představena studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) se zaměřením na identifikaci nedostatků v legislativě, ovlivňující hospodaření družstev. Tato studie je rovněž umístěna na našich webových stránkách. V bohaté diskuzi byly rovněž probírány možnosti družstevní bytové výstavby pro dostupné bydlení. Zúčastnili se zástupci všech družstevních svazů, MMR, Msp, někteří poslanci, zástupci družstev a developerů.

Dne 3. 4. 2024 jsme se zúčastnili přednášky na PFUK na téma právní a faktické vady nemovitostí ve smluvní praxi.

Dne 12. 4. 2024 se uskutečnilo na SČMBD další plánované jednání družstevních svazů k řešení problematiky vypořádacího podílu u bytových družstev. K tomuto jednání jsme připravili obsáhlé písemné stanovisko s odůvodněním, proč odmítáme formu tzv. uvolněného podílu podle vzoru s.r.o. Po dlouhé diskuzi, ve které někteří účastníci namítali určité výhody tohoto řešení, které vychází z návrhu poslankyně Červíčkové z roku 2019, nedošlo následně k dohodě a bylo rozhodnuto znovu schůzku s tímto tématem zopakovat. Pro nás je úprava formou uvolněného podílu nepřijatelná i z důvodu obtížného legislativního řešení. Znamenalo by to zásah do principů družstev nebývalého rozsahu, jehož důsledky lze těžko odhadovat. Na tomto závěru byla shoda, a proto se k věci písemně znovu vyjádříme s návrhem řešení.

Dne 17. 4. 2024 jsme pro vás opět zajistili webinář ve spolupráci s Akademií práva, pozvánku jsme rozeslali hromadným e-mailem s členskou slevou. Tématem byla možnost SVJ odpojit neplatiče od některých služeb. Byly probírány možnosti a podmínky tohoto postupu s předsedkyní senátu NS ČR JUDr. Brzobohatou.

V souvislosti s projednávanou novelou insolvenčního zákona, která zkracuje dobu oddlužení z pěti na tři roky, jsme se připojili ke společnému negativnímu stanovisku družstevních svazů, které bylo zasláno premiérovi, zástupcům politických stran a poslancům s rozborem, jak to způsobí další nárust nedobytných pohledávek bytových družstev. Zároveň jsme vyzvali, aby tento zákon nešel nad rámec směrnice EU, která to uvádí. Spolu s dalšími nedobrovolnými věřiteli máme za to, že zákon opět vychází vstříc dlužníkům na úkor věřitele. Celé toto společné stanovisko je zveřejněno na našich webových stránkách.

Závěrem vás, vážení přátelé, vyzývám k dodržování příspěvkové kázně, která je v současnosti velmi důležitá vzhledem ke vzniklé ztrátě, abychom mohli i nadále plnit naše služby ve váš prospěch v podstatě bezplatně nebo se členskou slevou.

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb