Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 2/2020)

Vážení a milí členové,

s ohledem na vyhlášený nouzový stav bychom vás rádi informovali a ujistili, že i v této obtížné situaci, kdy jsme byli nuceni uzavřít kancelář našeho spolku pro osobní návštěvy a konzultace, se nadále můžete plně spolehnout na naše služby vykonávané prostřednictvím elektronické komunikace.

Náš tým bez přerušení pracuje na zpracování pravidelných právních, ekonomických a technických informací pro vás, je vydáván bulletin a jsou nepřetržitě zodpovídány vaše dotazy. Současně spolu s ostatními bytovými svazy oslovujeme příslušná ministerstva s žádostmi o možnost odkladu např. konání členských schůzí BD a SVJ v případě volby po uplynutí funkčního období, odkladu odečtů a rozúčtování a vyúčtování, dále o upřesnění odpovědnosti statutárního orgánu v současných podmínkách (např. dezinfekce domu, dodržování vyhlášených opatření apod.).

Sledujte prosím naše webové stránky, na kterých vás průběžně informujeme formou informací v nouzovém stavu.

Naši zaměstnanci pro vás pracují z domova a jsou vám k dispozici na e-mailových adresách:

sdruzeni@bytovadruzstva.cz kancelář, pro všeobecné dotazy a záležitosti

dotazy@bytovadruzstva.cz e-mailová poradna pro členy, Milan Flodr

loudilova@bytovadruzstva.cz záležitosti k pojištění a fakturace, Michaela Loudilová

Své dotazy pište jednoduše na e-mail dotazy@bytovadruzstva.cz

V průběhu minulého období, kdy byl vyhlášen nouzový stav a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví bylo odloženo zasedání předsednictva a republikové rady a rovněž byly zrušeny konzultační dny a plánované semináře do odvolání. Přestože naše orgány nezasedaly, probíhá mezi členy předsednictva neustále e-mailová komunikace reagující na aktuální vývoj situace.

Současně se aktivně účastníme on-line diskuze mezi ostatními svazy a MMR. Tato diskuze probíhá denně v otázkách, které plynou z úkolů ministerstva vzešlých z vyhlášeného nouzového stavu. MMR se na nás obrací s dotazy na odborná stanoviska a názory zejména ve věcech týkajících se BD a SVJ. V současnosti se jedná o tuto problematiku.

Je zpracováván návrh mimořádného opatření při epidemii pro právnické osoby, který je projednáván sněmovnou pod číslem poslaneckého tisku 807. Práva a povinnosti tohoto opatření v souvislosti s Covid- 19 však vznikají a trvají jen v době mimořádného opatření. Našich BD se týká hlava IV. zákona. Tento navrhovaný text obsahuje:

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob – zejména možnost rozhodovat mimo zasedání (per rollam) pokud to výslovně stanovy nezakazují. U BD se totiž nepoužije § 652 ZOK a takové rozhodování může být použito i pro shromáždění delegátů, a to i v případě, že to stanovy neobsahují.

Ostatní podmínky pro rozhodování per rollam v zákoně však zůstávají v platnosti. To znamená např. že SVJ nemůže konat hlasování on-line s ohledem na §1212 OZ, který vyžaduje vlastnoruční podpis vlastníka. Rozhodování musí být tedy písemné.

Zvláštním opatřením ve vztahu k členům volených orgánů při uplynutí jejich funkčního období v době mimořádných opatření při epidemii se toto funkční období prodlužuje do uplynutí tří měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době jednoho měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. Umožňuje se kooptace, i když to stanovy neobsahují. Prodloužení funkčního období se podle přechodných ustanovení týká i situace, kdy by funkce skončila před přijetím tohoto zákona, avšak po dni vyhlášení mimořádného opatření při epidemii. V tomto případě se funkce obnovuje (prodlužuje) a zaniká až po třech měsících následujících po skončení mimořádného opatření.

Zvláštní opatření ve vztahu k projednávání řádné účetní závěrky se tyká BD, a i zde by se měla prodloužit lhůta o tři měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. 12. 2020.

Tento návrh vznikl také z podnětu družstevních svazů a jeho obsah také reagoval na vaše četné dotazy, které jsme zaznamenali na toto téma. Nemůžeme ovšem předjímat, v jaké podobě bude tento "krizový zákon" poslaneckou sněmovnou ve zkráceném řízení přijat. Podáváme vám jej proto, jako předběžnou informaci. Ke dni závěrky bulletinu nebyl ještě předmětný zákon přijat. O jeho přijetí a úplném znění vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Z dalších legislativních opatření, na jejichž tvorbě jsme se podíleli, je vládou již projednaný návrh dalšího zákona, který bude sněmovna projednávat na svém 43. zasedání dne 7. 4. 2020. Zákon obsahuje tyto záležitosti:

Opatření pro zmírnění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících k bydlení

• Pronajímatel nemůže v ochranné době (tj. od nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. 5. 2021) jednostranně ukončit nájem z důvodů, že nájemce je v prodlení s placením nájmu, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (tj. od 12. 3. do 30. 7. 2020) a současně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii. Nájemce ale musí pronajímateli doložit okolnosti, které mu znemožňovaly řádnou úhradu nájemného. Pokud nájemce bude v tomto směru nečinný a bez zbytečného odkladu nedoloží pronajímateli absenci příjmů, ochranné opatření se na něj nevztahuje.

• Neuhradí-li nájemce v ochranné době pohledávky, které byly splatné v rozhodné době, může pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby (pozn. toto platí i pro vyloučení z BD). Úplná informace na toto téma je umístěna na našich webových stránkách.

• Nájemník není zbaven povinnosti platit poplatky za služby.

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na příjemce úvěru od SFRB

• SRFB na žádost příjemce úvěru může odložit splatnost jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. 11. 2020 doloží-li příjemce úvěru neschopnost splácet úvěr v důsledku mimořádných opatření při epidemii.

Vyúčtování a finanční vypořádání nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty

• Jedná se o úpravu v zákoně č. 67/2013 Sb., o službách. Povinnost poskytovatele služeb podle § 7 odst. 1 tohoto zákona doručit příjemci služeb vyúčtování do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období se odkládá do 1. 7. 2020.

• Povinnost poskytovatele a příjemce služeb provést finanční vyrovnání podle § 7 odst. 3 tohoto zákona, pokud povinnost nastala do 31. 12. 2020, se odkládá do 31. 5. 2021.

Ke konání shromáždění vlastníků včetně schválení řádné účetní závěrky a vyúčtování cen služeb v nouzovém stavu je podrobně uvedeno v článku na našich webových stránkách v členské sekci.

Dále upozorňujeme na novelu zákona o obchodních korporacích, která byla přijata pod č. 33/2020 Sb., a která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021, s výjimkou části osmé (změna zákona o základních registrech) a je v úplném znění zveřejněna na našich webových stránkách.

Dále také upozorňujeme na novelu občanského zákoníku, která nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2020, a čeká na podpis prezidenta republiky. O těchto obsáhlých novelách budeme podávat komentář později.

Děkujeme vám za důvěru a přejeme hodně sil a zdraví a pevnou naději, že toto těžké období všichni překonáme.

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb