Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 1/2019)

Vážení přátelé, nejprve mi dovolte uvítat vás v novém roce 2019, ve kterém očekáváme pokračovaní v naší dosud úspěšné činnosti za vašeho přispění. Především z poradenské činnosti a z Vašich dotazů zjišťujeme problematiku, která vás nejvíce zajímá a popřípadě trápí a té se přednostně věnujeme. Je tomu tak v poslední době například ve změně některých zákonů, především evidenci skutečného majitele, o čemž jsme již dříve informovali, avšak dotazy na toto téma nadále evidujeme. Je možné sledovat naše webové stránky, ale také případně vyhledat pomoc, pokud byste měli se zápisem prostřednictvím interaktivního formuláře problémy. Tuto službu vám také můžeme nabídnout na základě vašich požadavků. Předsednictvo SMBD v novém složení, tak jak vzešlo z voleb republikovou radou, se sešlo dne 10. 1. 2019, aby především projednalo kontrolu úkolů z předchozího období a z první schůze předsednictva zvoleného na ustavující schůzi republikové rady v návaznosti na volby orgánů SMBD ze dne 22. 11. 2018. Jednalo se zejména o zajištění všech záležitostí s podáním příslušných návrhů zápisu do veřejného rejstříku spolků u rejstříkového soudu a dále zajištění úkolů, týkajících se vyhlášení výsledků jednání a rozhodování I. sněmu SMBD v souladu se stanovami. Předsednictvo sestavilo také plán nejbližších úkolů vnitřní legislativy, kterou představuje dílčí změna stanov a navazujících vnitřních předpisů, které byly odloženy k projednání a schválení až nově zvolenými orgány SMBD a sestavilo plán práce předsednictva na I. pololetí roku 2019. Předsednictvo předběžně projednalo hospodářské výsledky za rok 2018 a konstatovalo vyrovnané hospodaření s mírným přebytkem. Výsledky hospodaření za rok 2018 budou předloženy ke schválení republikové radě v březnu 2019. Podle pokynů MMR bylo v lednu provedeno zúčtování neinvestiční dotace za rok 2018 a schváleno předsednictvem dne 24. 1. 2019 hlasováním per rollam. Z výsledků tohoto zúčtování konstatujeme, že v období roku 2018 bylo uspořádáno 14 seminářů v programu PANEL, 55 seminářů k programu IROP a Bez bariery (výtahy), v osobních poradnách, především ekonomických a právních pro orgány i členy BD a SVJ, se uskutečnilo 480 poraden a v ostatních písemných nebo elektronických dotazech bylo poskytnuto více než 1430 odpovědí. Distribucí informací pomocí seminářů, manuálů, individuálních konzultací a Informačního bulletinu SMBD bylo osloveno cca 98 000 domácností. Podrobný výkaz byl předán Ministerstvu pro místní rozvoj. Dne 10. 1. 2019 proběhla redakční rada SFRB, kde byla vypsána témata pro letošní rok a také SFRB zamýšlí objednat odborné texty zpracované popularizačním způsobem za účelem následného zveřejnění na Portálu o bydlení. V tomto směru nám bylo nabídnuto podat nezávaznou nabídku na vytvoření těchto odborných textů. Zároveň byla podána informace, že novou ředitelkou SFRB byla jmenována Ing. Hana Pejpalová. Dne 29. 1. 2019 jsme byli osloveni předsedou poslaneckého klubu KDU – ČSL pane poslancem Janem Bartoškem s žádostí o sjednání pracovní schůzky ve věci pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku č. 207 – novela zákona o obchodních korporacích a družstvech. Jednání se uskutečnilo dne 30. 1. 2019 ve večerních hodinách v kanceláři pana poslance ve Sněmovní ulici č. 1 a zúčastnili se ho za SMBD JUDr. František Lebl a JUDr. Ivana Šimonková. Toto setkání bylo vyvoláno v důsledku toho, že jsme oslovili všechny předsedy poslaneckých klubů s žádostí o projednání některých našich návrhů, které jsou odlišné od navrhovaného textu novely a se kterým nesouhlasíme. Především se jedná o návrh, podle kterého by se nájem družstevního bytu měl řídit občanským zákoníkem a jenom podpůrně stanovami. S tímto postupem nemůžeme souhlasit a navrhujeme, aby i nadále byl nájem především obsažen ve stanovách družstva, popř. podpůrně byl použit také občanský zákoník.
Odlišnosti tohoto institutu, tj. družstevního nájmu od nájmu obecně byly podrobně panu poslanci popsány a předneseny. Druhým významným bodem je problematika vypořádacího podílu u bytových družstev, která v důsledku judikatury NS a návrhům Ministerstva spravedlnosti již v poslední době vytváří nepříznivé klima mezi vylučovaným členem a bytovým družstvem, které v podstatě na vypořádání musí použít tržní hodnotu bytu vylučovaného člena. S tímto návrhem rovněž nesouhlasíme a spolu s dalšími družstevními svazy jsme se pokusili navrhnout jiná řešení. Pan poslanec Bartošek po více než hodinovém jednání souhlasil s tím, že naše návrhy by byl ochoten přednést v PS formou poslaneckého pozměňovacího návrhu, který ovšem požaduje zpracovat od nás. Touto právně složitou problematikou jsme se zabývali a připravili určitý podklad, protože celý text je teprve v prvním čtení PS a je domluvena ještě jedna schůzka u pana poslance před jeho podáním. Mezi tím se snažíme získat podporu pro toto řešení i u dalších poslaneckých klubů. Souběžně byl k této problematice zpracován materiál ekonomického charakteru, protože způsob vypořádání ohrožuje hospodaření bytových družstev, která se mohou dostat do ztráty. Z další činnosti jsme se v dopoledních hodinách dne 31. 1. 2019 účastnili semináře MPSV k realizaci programů Evropských sociálních fondů ve věci sociálního začleňování. Podpora je poskytována v programu Housing First (bydlení především) a s podmínkami účasti v tomto programu je možné se seznámit na www.esfcr.cz. V podstatě se jedná o podporu sociálně slabých osob v případě, že jim bude poskytnuto ubytování, hrazené potom z těchto fondů. Dále vás chceme informovat, že jsme péčí pana místopředsedy JUDr. B. Švamberka vydali publikaci Ing B. Künzelové „Společenství vlastníků jednotek – účetnictví a daň z příjmu právnických osob“ také v knižním vydání a tuto publikaci nabízíme k prodeji v kanceláři sdružení. V únoru proběhly 4 semináře především k účetní závěrce a daňovému přiznání, kde bylo možné tuto publikaci také za zvýhodněnou cenu zakoupit. Závěrem informujeme o některých organizačních změnách v rámci Sdružení nájemníků (SON), s nímž trvale spolupracujeme v programu Celostátního informačního centra pro bydlení (CICB). Tato změna nemá věcný charakter, ale je spojena s tím, že jsme ještě uzavřeli smlouvu o spolupráci se spolkem Sdružení bytových poraden, které je založeno SON a má stejný charakter i v rámci spolupráce CICB.

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb