Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

(IB 5 a 6/2023)

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

Vážení přátelé,

dne 14. 9. 2023 schválila Republiková rada SMBD písemné podklady pro jednání II. sněmu, který se konal ve dnech 16. 10. – 31. 10. 2023 korespondenční formou.

Oznámení o konání II. sněmu SMBD včetně přiložených písemných pokladů bylo rozesláno Informačním bulletinem SMBD č. 4/2023 včetně změny stanov SMBD, která byla přijaty dne 6. 6. 2023 rozhodnutím Republikové rady SMBD. Změny stanov se týkají snížení počtu členů republikové rady na sedm a také zrušení kontrolní komise a její nahrazení Kontrolorem SMBD.

Dne 16. 11. 2023 bylo svoláno jednání nově zvolených členů republikové rady za účasti zvoleného kontrolora k provedení volby statutárního orgánu SMBD a schválení Protokolu o jednání a rozhodování II. sněmu SMBD. Průběh voleb statutárního orgánu řídil Mgr. Ing. Pavel Gogela, který vedl hlasování o kandidátech a rovněž předložil návrh Protokolu o jednání a rozhodování II. sněmu SMBD.

Jako předseda SMBD byl zvolen JUDr. František Lebl a jako místopředsedové SMBD byli zvoleni JUDr. Jan Opletal, JUDr. Ivana Šimonková a JUDr. Bohuslav Švamberk. Kontrolorem SMBD byl sněmem zvolen Mgr. Jiří Svoboda.

Podle článku VIII. odst. 2 platných stanov SMBD volbou předsedy a tří místopředsedů zvolila republiková rada členy předsednictva, které se stává statutárním orgánem SMBD.

V dalším jednání republiková rada jednohlasně schválila Protokol o jednání a rozhodování II. sněmu, který je dále v plném znění uveden v tomto čísle Informačního bulletinu SMBD.

Usnesení sněmu bylo přijato ve smyslu článku VII. odst. 6 stanov SMBD, protože s ním souhlasila nadpoloviční většina účastníků sněmu s právem rozhodovacím. Podle článku VII. odst. 7 stanov předsednictvo zajistí vyhlášení výsledků rozhodování sněmu do 30 dnů od data jeho ukončení a zajistí jejich zveřejnění v Informačním bulletinu SMBD.

Součástí Protokolu o jednání a rozhodování II. sněmu je také schválené usnesení sněmu, podle uvedených bodů. Předsednictvo dále zajistí zápisy změn do veřejného rejstříku spolků.

Usnesení II. sněmu SMBD, volba Republikové rady SMBD a Kontrolora SMBD nabývají účinnosti dnem 16.11.2023.

Po provedení volby probíhalo dále jednání nově zvolené republikové rady o podstatných záležitostech činnosti SMBD a výhledu hospodaření do konce letošního roku. Bylo konstatováno, že s ohledem na snížení neinvestiční dotace od MMR skončí hospodaření spolku v letošním roce s určitou ztrátou.

Republiková rada oznamuje smutnou zprávu, že dne že 3. srpna 2023 zemřel zakládající člen SMBD a jeho dlouholetý předseda pan Ing. Karel Rybák. Ing. Karel Rybák byl jedním z významných členů spolku, který se výrazným způsobem zasloužil o jeho rozvoj a byl významnou oporou v činnosti spolku.

Členové spolku, kteří jej znali, oceňovali jeho vstřícné a laskavé jednání. Čest jeho památce!

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb