Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 2/2023)

Vážení přátelé,

dne 21. 3. 2023 se konalo předsednictvo SMBD a následně potom společné zasedání Republikové rady a kontrolní komise SMBD.

Jednání předsednictva zahájil předseda informací, že žádost o poskytnutí dotace v souladu s pokyny MMR musí být podána nejpozději do 27. 3. 2023 prostřednictvím datové schránky na interaktivním formuláři. Předsednictvo jednomyslně schválilo podání žádosti o státní dotaci v programu „ Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení“. O tom byl pořízen zvláštní zápis s podpisy všech členů předsednictva. Zároveň byla projednána nutnost změny stanov sdružení z důvodu jejich aktualizace. Změna se netýká postavení, práv a povinností členů sdružení, ale zjednodušení některých orgánů v rámci úspor.

Republiková rada poté schválila písemnou zprávu o činnosti SMBD za rok 2022 a její předání na MMR v souladu s pravidly o poskytování dotace SMBD. Zpráva je v úplném znění zveřejněna v tomto čísle bulletinu. Dále byla projednána zpráva o hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022. Předseda kontrolní komise podal zprávu kontrolní komise o hospodaření a účetní závěrce za rok 2022 a konstatoval, že tyto materiály doporučuje kontrolní komise schválit bez výhrad. Následně Republiková rada schválila účetní závěrku za rok 2022 a výsledek hospodaření s tím, že vzniklá ztráta bude uhrazena z rezervního fondu SMBD.

Dále byl projednán stav likvidace společnosti SMBD-servis, s. r. o., návrh rozpočtu na rok 2023 a plán práce zasedání orgánů SMBD.

Závěrem byla podána informace o tom, že sdružení přijímá opatření ke snížení nákladů, a proto byl zrušen nájem kanceláře v Ústí nad Labem s tím, že poradce v regionu pan JUDr. Machala pracuje dále z domova.

Znovu připomínáme, že se 6. 6. 2023 bude konat Republiková rada za účelem vyhlášení Sněmu SMBD. Návrhy materiálů budou rozeslány následně v září prostřednictvím Informačního bulletinu SMBD.

Dne 8. 3. 2023 se konala na MMR porada k problematice zřizování fotovoltaických elektráren (FVE). Porady se zúčastnily svazy bytových družstev i zástupci MSp. Cílem jednání bylo vytvoření výstupů pro zveřejnění stanoviska MMR. Problematika je poměrně složitá v otázkách právních i v rozúčtování, zatímco technické řešení je známo. S tím souvisí i návrh další novely energetického zákona tzv. Lex OZE II, který přináší zejména posílení práv energetických společenství i spotřebitelů. Po projednání v Parlamentu ČR bude ještě třeba přijmout prováděcí předpisy zejména Energetického regulačního úřadu. Původně plánovaná účinnost zákona o sdílení elektřiny je však posunuta z 1. 7. 2023 na 1. 1. 2024.

K tomu jen připomínáme, že Unie komunitní energetiky vydala manuál na společnou fotovoltaiku v bytových domech a Národní památkový ústav připravil rovněž metodiku pro povolování solárních panelů na památkově chráněných budovách. Odkazy na oba materiály najdete v tomto čísle bulletinu.

Dne 24 3. 2023 schválila sněmovna novelu stavebního zákona, přijatého již předchozí vládou. Novela ruší Nejvyšší stavební úřad a stavební úřady ponechává na obcích. Zavádí se tzv. koordinované závazné stanovisko, kdy ostatní dotčené orgány obešle přímo stavební úřad, a tím dojde k zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Jedná se o princip jednoho razítka pro stavebníka. Účinnost zákona je navržena od 1. 1. 2024.

Ještě upozorňujeme na novelizaci ZOK, účinnou od 1. 7. 2023 o nových podmínkách výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace a zřízení evidence vyloučených osob. Změny jsou provedeny zákonem č. 416/2022 Sb. a některé jsou účinné již k 15. 1. 2023. Jde opět o transpozici směrnice EU o digitalizaci, která zavádí několik novinek, kterými se mění postavení členů statutárních orgánů obchodních korporací. Jedná se o překážky k výkonu funkce a zřízení evidence osob, diskvalifikovaných pro výkon funkce statutárního orgánu. Protože jde i o překážky zahrnující také zahraniční prvky z rozhodnutí jiných států, které se stávají překážkami i v ČR, nepovažujeme za praktické je podrobně popisovat. Jedná se zejména o trestné činy, rozhodnutí o konkurzu nebo rozhodnutí veřejné moci. Novela se týká obchodních korporací, nikoliv ale SVJ.

Závěrem připomínáme, že doba pro úhradu členských příspěvků uplynula, a proto je třeba k případné urgenci uhradit nebo se spojit s kanceláří sdružení. Rovněž upozorňujeme na nejbližší konzultační den, který se koná dne 13. 6. 2023. Pro zajímavost otiskujeme na obálkové straně historický dokument BD z roku 1928, kde na jedné stránce je zachyceno vše o čem nyní zmateně rozhodují soudy a dva složité zákony, ZOK a OZ. Je patrno, že vypořádání se provádělo z vkladu, který se úročil. Na tomto principu se dodnes nic nemění, až do posledních rozhodnutí NS ČR

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb