Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 4/2019)

Dne 13. 6. 2019 se konalo jednání předsednictva SMBD a schůze republikové rady SMBD. Předsednictvo se na své schůzi především zabývalo závěrečnou přípravou zasedání republikové rady ve vztahu k rozpočtu SMBD a návrhu dílčích změn stanov SMBD. Při jednání republikové rady předseda SMBD provedl kontrolu usnesení z předchozího zasedání společné schůze, zejména pokud jde o změny ve společnosti SMBD – servis s.r.o., ve které se stalo SMBD jediným společníkem, a to na základě smlouvy o převodu obchodního podílu společnosti Švamberk.com, SE na SMBD. V souvislosti s touto změnou byl podán příslušný návrh na její zápis do obchodního rejstříku, včetně odstoupení jednatele JUDr. B. Švamberka. Byla provedena i změna počtu jednatelů společnosti, kdy společnost bude mít nadále jen jednoho jednatele. Současným jednatelem společnosti je nadále pouze JUDr. F. Lebl, jako zástupce majoritního společníka. Republiková rada dále projednala stav plnění rozpočtu jako průběžnou zprávu za leden až květen 2019, k čemuž podala úplnou informaci Ing. B. Künzelová spolu s komentářem důležitých položek rozpočtu k 31. 5. 2019. Náklady spojené s vynakládáním prostředků státní dotace jsou v souladu s projektem a pravidly pro čerpání těchto prostředků pro rok 2019. Z důležitých úkolů byl projednán návrh dílčích změn stanov SMBD spolu s odůvodněním, které obdrželi všichni přítomní. Při jednání bylo konstatováno, že jde pouze o dílčí změny, jimiž dochází ke zpřesnění některých ustanovení ve vztahu k současnému občanskému zákoníku a vyjádření vzájemných souvislostí a vztahů mezi jednotlivými orgány spolku. Z věcných změn jde pouze o snížení počtu členů rozhodčí komise. Základní změny ve stanovách byly zveřejněny již v minulém čísle informačního bulletinu a netýkají se bezprostředně členů našeho spolku, avšak pouze zpřesňují rozhodovací pravomoci orgánů. Republiková rada schválila změny stanov SMBD ČR. z.s. ve znění předloženého návrhu. Stanovy v úplném znění byly uloženy do Sbírky listin dne 18. 6. 2019, jsou zveřejněny na našich webových stránkách a podle usnesení republikové rady jsou v úplném znění také zveřejněny v tomto vydání informačního bulletinu. Z aktuálních vnitřních záležitostí: místopředseda a člen předsednictva JUDr. Jiří Čáp z důvodu zdravotních překážek pro výkon funkce ve statutárním orgánu oznámil svoji rezignaci na tuto funkci s tím, že nadále zůstane členem republikové rady. Účinnost rezignace nastává dnem příštího zasedání republikové rady v září 2019, kdy bude také provedena doplňková volba. V souvislosti s vnější legislativou proběhla v průběhu měsíce července a srpna řada jednání při zasedání bytové komise MMR, kde se jednalo především se zástupci MMR, MSp, MF, Nejvyššího a Vrchního soudu o znění otázek souvisejících s vypořádacím podílem u bytových družstev. Tato problematika se otevřela novelou ZOK a postupně zahrnula i další otázky družstevního práva, jako je možnost použití zisku v omezeném rozsahu a řešení vypořádacího podílu formou tzv. uvolněného podílu, a to zejména v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího soudu, který změnil celkový pohled na tuto situaci tím, že za spravedlivé řešení úpravy vypořádacího podílu u bytových družstev je považována tržní hodnota družstevního bytu snížená ovšem o pohledávky bytového družstva. Protože tato problematika je stále ještě ve stadiu projednávání, nemůžeme v současné době podat úplnou informaci o výsledku těchto jednání. Poslední jednání na MSp probíhala ve dnech 14. 8. až 20. 8. 2019. Do této doby bylo možné podávat pozměňovací návrhy v Poslanecké sněmovně. Z toho je patrné, že tyto složité otázky byly projednávány v časové tísni a budeme jim věnovat samostatný článek v příštím informačním bulletinu. Celá pasáž týkající se v novele ZOK družstev byla proto na základě unesení ÚPV vyjmuta a bude projednávána samostatně v Poslanecké sněmovně v září spolu s novelou občanského zákoníku v části o bytovém spoluvlastnictví, poslanecký tisk 411. V těchto jednáních jsme postupovali v souladu s ostatními družstevními svazy a vystupovali jsme na straně družstevní legislativy většinou jednotně, zpravidla proti návrhům vládní legislativy. Kromě této iniciativy jsme zpracovali poslanecký pozměňovací návrh, který byl poslanecké sněmovně podán prostřednictvím poslance pana J. Bartoška. Z těchto důvodů jsme také uspořádali několik koordinačních porad na SMBD se zástupci ostatních družstevních svazů. Stejná problematika pak byla projednávána i na legislativní radě DA ČR, která se konala dne 22. 7. 2019, zde se ale jednalo nejenom o bytová družstva, ale i o další družstevní oblasti. Jednání bytové komise MMR bude probíhat i nadále a příští schůzka je svolána na 11. 9. 2019. Z ostatních jednání je třeba zmínit „kulatý stůl“, který se konal 18. 6. 2019 v rezidenci primátora hl. města Prahy na téma „Projekt dostupného družstevního bydlení“. Zde pan primátor Hřib a zastupitelka JUDr. Marvanová přednesli záměr, podle kterého by město Praha mělo podpořit výstavbu družstevních bytů na svém území a poskytnout případně i potřebné pozemky. Široké diskuse se zúčastnili nejenom zástupci bytových družstev, ale také zástupci bank a developerů. Následně po této diskusi a po tomto zasedání zastupitelstvo hl. města Prahy přijalo usnesení, kterým tuto iniciativu podpořilo. V této věci jsme nadále v jednání. V otázkách bydlení jsme se účastnili také konference na téma Dostupné bydlení 21. století na Fakultě architektury ČVUT ve dnech 21. 6. a 22. 6. 2019. Tato konference s mezinárodní účastí především reagovala na současnou situaci v oblasti vlastnického bydlení a možnosti alternativních forem bydlení. Na akci byly představeny výsledky výzkumného projektu dlouhodobé strategie rozvoje v této oblasti. Úvodní slovo přednesl zástupce MMR a zástupce Evropské hospodářské komise OSN. V průběhu letních měsíců rovněž dvakrát zasedala Ústřední odborná komise ČSSD pro bytovou politiku a bytové družstevnictví, které jsme se jako členové zúčastnili. Rovněž proběhlo i zasedání ČSRB, a to v našich prostorách. Závěrem pro informaci uvádíme, že Svaz českých a moravských bytových družstev oslavil dne 11. 6. 2019

50 let své existence a přátelského setkání, konaného k této příležitosti jsme se také zúčastnili. Upozorňujeme, že toto vydání informačního bulletinu bude poprvé distribuováno pouze v elektronické podobě, jak jsme již dříve avizovali, a počet výtisků bude v omezeném rozsahu k dispozici v kanceláři SMBD. Věříme, že tato změna u vás nepřinese nějaké významnější problémy a naopak takto bude možné šířit informační bulletin elektronickou cestou i dalším členům a funkcionářům vašeho BD nebo SVJ.

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb