Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 5/2019)

Vážení přátelé, dne 12. září 2019 se konalo jednání předsednictva SMBD a následně schůze republikové rady SMBD. Předsednictvo se především zabývalo přípravou zasedání republikové rady, která projednala stav plnění rozpočtu ve vztahu k dotaci a projekt k žádosti o přidělení prostředků z MMR na rok 2020. Členka republikové rady Ing. Künzelová podala průběžnou informaci o čerpání rozpočtu a hospodaření za sledované období, které k datu konání republikové rady probíhá v souladu se schváleným rozpočtem a jeho přiměřeným čerpáním. V souladu s projektem podporovaným ze státních prostředků probíhají odborné semináře, konzultační dny a poradenská činnost v našich odborných poradnách. Celkově lze předpokládat, že celoroční čerpání rozpočtu bude vyrovnané, přesto, že došlo oproti předpokladu k poklesu členských příspěvků. Dalším bodem jednání bylo projednání dílčích změn jednacích řádů volených orgánů a sněmu SMBD a příprava změn vnitřních organizačních a řídících norem. Tyto změny bylo nutné provést v přímé návaznosti na schválené dílčí změny stanov SMBD. Předsednictvo připravilo a projednalo v rámci svých povinností i pravomocí tyto dílčí změny tak, aby odpovídaly novým změněným stanovám SMBD. Stanovy přijaté dne 13. 6. 2019 byly v úplném znění publikovány v Informačním bulletinu č. 4 a na webových stránkách. Související dílčí změny předmětných jednacích řádů byly republikovou radou schváleny podle předložených návrhů s účinností ode dne schválení. Dále byla vzata na vědomí informace o seminářích na II. pololetí 2019, které probíhají především v krajích ve věcích dotace IROP a rovněž další semináře týkající se navrhovaných změn připravovaných novel bytového spoluvlastnictví. Dne 10. 9. 2019 proběhl konzultační den, na který jsme připravili seminář k rozúčtování tepla, a to z toho důvodu, že Evropská směrnice přináší dílčí změny v tomto způsobu vyúčtování. O tuto problematiku byl velký zájem, takže jsme museli seminář opakovat ještě 18. 9. 2019. Předpokládá se, že bude ještě připraven aplikační zákon, který bude implementovat směrnici o rozúčtování tepla a TUV v praxi České republiky podle „Evropské směrnice EU 2018/2002 o energetické účinnosti“. Z dalších věcí v současné době probíhají závěrečná jednání v Ústavněprávním výboru PS ke změnám občanského zákoníku a ZOK. Spolu s ostatními svazy jsme vypracovali po dlouhých jednáních odmítavé stanovisko ve věci vypořádacího podílu u bytových družstev v navrhovaném znění, a toto stanovisko jsme rozeslali poslancům, kteří jsou členy ÚPV s cílem změny návrhu či jeho odmítnutí, který předkládá MSp ČR prostřednictvím pozměňovacích návrhů paní poslankyně Červíčkové. Dne 30. 10. 2019 bude probíhat další zasedání ÚPV, kterého se zúčastníme a pokusíme se spolu s ostatními družstevními svazy dosáhnout změny. Kromě toho naše Sdružení oslovilo poslance Výborného a poslance Bartošku (KDU-ČSL), aby podpořili námi zpracovaný pozměňovací návrh v téže věci. Vedeme intenzivní jednání i s dalšími poslanci ČSSD a ANO. Vlastní znění návrhu novely budeme publikovat až poté, kdy dojde k jeho případnému schválení. Zatím musíme bohužel konstatovat, že kvalitu předloženého návrhu novely negativně ovlivnil legislativní postup MSp ČR. Návrh zákona byl připraven bez důkladné analýzy a projednání; o podobě úpravy byla vedena diskuze až po přípravě návrhu novely ZOK. Poslední verze byla projednána v době dovolených, a přestože na jednáních, která vedeme s MSp ČR bylo dosaženo shody v dílčích otázkách, které nakonec v novele ani zapracovány nebyly a bohužel i zásadní další otázky zůstaly nedořešeny. Jednání jsou často vedena v časové tísni, návrhy se tvoří „na poslední chvíli“ a dohodnutá řešení se posléze v oficiálních návrzích neobjevují, za to se v nich objevují záležitosti neprojednané, což vede k dalším jednáním a obsažené rozpory nejsou ani do dnešního dne dořešeny. Připravovaný návrh bezproblémovou budoucnost bytových družstev nezajišťuje, a zejména jsou ohroženy úvahy o tom, že nová bytová výstavby by měla být alternativou k tzv. tržnímu selhání a dostupnosti bydlení. V tomto směru je také koncipováno společné stanovisko svazů bytových družstev, předané do PS.

S politováním jsme také konstatovali, že usnesení vlády o podpoře neziskových organizací ze dne 9. 9. 2019 č. 639 o podpoře nestátních neziskových organizací pro rok 2020 sice v hlavních oblastech státní dotační politiky mj. uvádí i bydlení, avšak pokud jde o přidělené prostředky pro bydlení, nejsou plánovány žádné. Proto jsme se obrátili na ministryni MMR Dostálovou a ministryni MF Schillerovou s dotazem, proč došlo poprvé k tomuto stavu. Z korespondence, kterou jsme vedli s oběma ministryněmi a z dopisu ministryně Dostálové jsme se dověděli, že případná podpora v oblasti bydlení by mohla být zajištěna z prostředků ministerstva, avšak v nějaké snížené podobě v kompetenci MMR. Tato pomoc státu umožňuje poskytovat poradenskou, informační a konzultační činnost pro SVJ a BD a především pro dobrovolné funkcionáře, kteří pracují v cca 65 tisících SVJ a 9 tisících BD. Činnost SMBD doplňuje a někdy i nahrazuje úkoly státu na široké úrovni bydlení tvorbou metodiky, poradenství a publikační činnosti při přijímání velkého počtu právních předpisů, změn zákonů a směrnic EU, které kladou velké nároky na znalosti členů statutárních orgánů BD a SVJ. V této oblasti tedy spočívá hlavní činnost našeho spolku a bez byť skromné podpory státu, by nebylo možné do budoucna poskytovat tyto věci zdarma jako je tomu dosud.

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb