Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 2/2021)

Vážení přátelé,

v důsledku přetrvávajícího nouzového stavu a mimořádných vládních opatření se konalo Předsednictvo SMBD 29. 3. 2021 per rollam. Předsednictvo projednalo především výsledky hospodaření, zprávu o činnosti a předběžný rozpočet na rok 2021. Následně se konala Republiková rada SMBD dne 31. 3. – 6. 4. 2021 rovněž per rollam a zápis z tohoto jednání je součástí tohoto bulletinu. Jednalo se o společnou schůzi s kontrolní komisí, zápis z jednání je v bulletinu rovněž zveřejněn.

Republiková rada přijala usnesení, kterým byly odsouhlaseny body pořadu jednání, jak je uvedeno v zápise s tím, že rozpočet je zatím provizorní a bude upřesněn v pololetí podle výsledku příjmové části, zejména po podané žádosti o dotaci MMR.

Nadále sledujeme veškerá mimořádná opatření vlády, popř. MZ ČR a to i po ukončení nouzového stavu a stále doporučujeme i zpětně sledovat naše webové stránky, kde tyto informace pravidelně zveřejňujeme a aktualizujeme.

Dále informuji, že jsme navázali spolupráci s Energetickým konzultačním a informačním střediskem EKIS Ministerstva průmyslu a obchodu v otázkách týkající se zdrojů energií vzniklých spalováním a odvodem zplodin. Z toho důvodu jsme Vám hromadným e-mailem nabídli jejich webinář, který prezentuje metodickou příručku pro majitele bytů a bytových domů při výměně plynových spotřebičů v jejich objektech.

Za druhé jsme naše členy oslovili hromadným e-mailem s webinářem našeho poradenského střediska pro tepelné hospodářství na téma polohových koeficientů pro spravedlivé rozúčtování nákladů na vytápění. Toto středisko jsme zřídili z toho důvodu, že jsou ze strany členů také kladeny časté dotazy a vznikají spory v otázkách na rozúčtování nákladů na vytápění. Středisko vede Ing. Jan Blažíček. Toto středisko rovněž vyřizuje vaše dotazy a poskytuje poradenství pro naše členy v této oblasti.

Protože je nám známo jak důležité jsou povinnosti v požární ochraně a BOZP, kontaktovali jsme společnost BOZP.cz, která poskytuje v celé ČR a ve svých pobočkách v krajských městech komplexní služby týkající bezpečnosti práce a požární ochrany, která zejména pro bytové domy představuje důležitou povinnost pro statutární orgány našich členů BD a i SVJ. V tomto čísle také naleznete základní přehled těchto povinností, který jsme se souhlasem této společnosti zveřejnili. V těchto otázkách se tedy můžete obracet přímo na tuto společnost. Kontakty naleznete v příslušném článku tohoto bulletinu.

Dne 20. dubna 2021 se konala videokonference Předsednictva ČSRB, která připravovala valnou hromadu společnosti a možnou spolupráci s obdobnými společnostmi zabývajícími se bydlením. Z praktických otázek byla zejména diskutována otázka probíhajícího jednání Poslanecké sněmovny k návrhu zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových, projednávaná jako poslanecký tisk č. 952/1. Tento původní návrh předložili poslanci Jan Birke, Jan Hamáček a Jan Chvojka a po určitých úpravách ze strany MMR a dalších pozměňovacích návrzích je v současné době projednáván na místo zákona o dostupném bydlení, který vláda pravděpodobně do konce volebního období již nepředloží. Tento návrh předpokládá také určité možnosti v oživení družstevní bytové výstavby a zapojení obcí do činnosti těchto společenství na regionální úrovni při dodržování neziskových principů hospodaření a tím snížení cen bytů a dosažení větší dostupnosti. Cílem není sociální bydlení, ale preference osob se středními a nízkými příjmy a umožnění vzniku sociálních bytových družstev, která předpokládá i zapojení občanů. O stavu projednávání budeme informovat podrobněji v příštích číslech.

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb