Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 5/2020)

Vážení přátelé,

od vydání posledního bulletinu se v září epidemiologická situace ještě zhoršila. Ačkoli jsme počítali, že bude možné konat semináře k novelám OZ a ZOK a konat konzultační dny, je to v současné době, zejména po vyhlášení nouzového stavu a zpřísňování mimořádných opatřeních, zatím vyloučeno a zřejmě to nebude možné ani do konce roku. Proto je nutné spolehnout se na elektronickou komunikaci a využít naším sdružením zpracované metodické publikace pro změnu stanov SVJ a BD s obsáhlým komentářem.

V důsledku zhoršující se epidemiologické situace jsme byli nuceni od 5. 10. 2020 uzavřít kancelář sdružení pro osobní konzultace a návštěvy a pracujeme pro vás z domova. Všechny své požadavky a dotazy prosím zasílejte e-mailovou poštou a sledujte naše webové stránky, na kterých přinášíme všechny aktuální informace pro vaši činnost. Pravidelně a ve stanovených termínech však vychází také Informační bulletin SMBD. O tom jsme již informovali v jeho předešlém čísle a do zlepšení situace se to nezmění.

Předsednictvo SMBD komunikuje on-line včetně předsedy KK a průběžně vyhodnocuje činnost spolku v tomto nouzovém režimu, včetně hospodaření a plnění rozpočtu. Republiková rada ovšem nezasedala, ale v případě nutnosti bude rozhodovat per rollam. Přes to všechno naše činnost neustává, odpovídáme desítky dotazů a komunikujeme s MMR a ostatními svazy, zejména v otázkách výkladových pravidel k novým předpisům, také k mimořádným opatřením a legislativním návrhům vlády v nouzovém stavu.

Časté jsou dotazy na konání členských schůzí BD nebo shromáždění SVJ, zejména schválení řádné účetní závěrky s blížícím se koncem roku. Zastáváme setrvale společný výklad, že je lhostejné, kolik osob se v neustále měnících opatřeních vlády mohlo eventuálně sejít, ale důležité je, že mimořádná opatření stále trvají a neskončila, protože zákon č. 191/2020 Sb. nebyl zrušen a váže vše na právní skutečnost existence mimořádných opatření.

Tedy v současné době platí, že schůze se mohou konat pouze per rollam, a to i pro případ volby nebo schválení účetní závěrky.

Podle § 21 zákona č. 191/2020 Sb., který platí jako zvláštní opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky u obchodních korporací, tedy i družstev, je zákonná lhůta k projednání posunuta nejpozději k 31. 12. 2020. Pokud se bude u BD účetní závěrka projednávat per rollam musí být ve smyslu § 707 odst. 2 zpřístupněna členům 15 dnů před konáním schůze v sídle družstva a zaslána spolu se stanoviskem KK jako podklad pro hlasování.

Účetní závěrka musí být do konce roku zveřejněna, což se děje uložením do Sbírky listin, i kdyby nebyla schválena. Totéž zveřejnění platí i pro SVJ. Způsob konání schůzí per rollam, včetně vzoru rozhodnutí a způsobu podepisování usnesení, je uvedeno dále v tomto bulletinu a po celou dobu platnosti mimořádných opatřeních i na našich webových stránkách jako Informace č. 3 v nouzovém stavu.

Pokud jde o zvláštní opatření ve vztahu k prodloužení funkčního období voleným orgánům SVJ a BD, pak podle § 20 zák. 191/2020 Sb. zastáváme názor, že funkční období statutárních orgánů a KK neskončilo a skončí nejpozději až 3 měsíce po skončení mimořádných opatření. Samozřejmě jen u těch, jimž funkční období uplynulo v době mimořádných opatření, a měly být v té době nové volby.

Pokud by se však jednalo o pouhé doplnění statutárního orgánu SVJ nebo BD, jehož počet neklesl pod polovinu, může tento orgán jmenovat (kooptovat) náhradní členy i kdyby to stanovy nepřipouštěly (viz odst. 3 § 20 zákona č. 191/2020 Sb. Tento zákon je umístěn na našich webových stránkách jako Informace v nouzovém stavu č. 13, někdy je nazýván lex covid.

Z dalších důležitých věcí upozorňujme dále v tomto čísle na to, že podle informací rejstříkových soudů dochází k pokusům získat podvodem přístup k účtům SVJ a BD doložením padělaných zápisů z členských schůzí nebo shromáždění vlastníků, s odvoláním stávajícího orgánu a volbě podvodné společnosti do funkce statutárního orgánu. Nový statutární zástupce pak získá podvodem přístup k účtům. Je proto nutné průběžně kontrolovat výpisy z veřejných rejstříků, zda nedochází ke změně statutárního orgánu, vyzvedávat pravidelně došlou poštu a kontrolovat datové schránky.

Doporučujeme dojednat s bankou nutnost podpisů vícero oprávněných osob u podpisového vzoru banky. Pokud by bylo zjištěno, že byla provedena neoprávněná změna, obrátit se na Policii ČR a podat trestní oznámení na neznámého pachatele a kontaktovat svého finančního bankéře. Jak věc řeší banka ČSOB je uvedeno dále v tomto bulletinu a je také vyvěšeno na našich webových stránkách.

Vážení přátelé,

v této nelehké situaci je třeba dodržovat všechna hygienická i další opatření. Sledujte opatření vlády v nouzovém stavu (vláda.cz) a zachovejte si zdravý úsudek. Buďme ukáznění a chraňme sebe i druhé, abychom se mohli vrátit k normálnímu životu a práci. V této výjimečné době prokažme výjimečnou soudržnost, odpovědnost a pevnou víru v lepší časy.

Přejeme pevné zdraví a odvahu

Prosíme, noste roušky

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb