Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 1/2020)

Vážení přátelé,

orgány SMBD zasedaly dne 23. 1. 2020. Zasedání statutárního orgánu předsednictva se konalo před zasedáním republikové rady, kterého se účastnil také předseda kontrolní komise. Předsednictvo projednalo některé otázky přípravy zasedání republikové rady, především se jednalo o schválení rozpočtu a jeho plnění v roce 2019 a schválení vyúčtování neinvestiční dotace MMR za rok 2019, který republiková rada vzala na vědomí. Republiková rada dále svým usnesením schválila plán práce na I. pololetí a plán vzdělávacích akcí. Zde se počítá především s oblastí ekonomiky a účetnictví a tyto semináře již probíhají. Dále se zaměříme na oblast služeb spojených s bydlením vč. nové směrnice o rozúčtování tepla a na oblast novely zákona o obchodních korporacích ve vztahu k družstvům a oblast novely občanského zákoníku ve vztahu k bytovému spoluvlastnictví a SVJ. Protože oba poslední jmenované zákony jsou v závěrečném legislativním procesu a předpokládáme jejich účinnosti od 1. 1. 2021 a tudíž bude třeba s předstihem reagovat na změny, ke kterým zajistíme jednak semináře a jednak budou zpracovány metodické pokyny pro případnou úpravu stanov družstev nebo změn v SVJ, kterých se obě novely dotknou.

Předseda seznámil se zpracováním zúčtování dotace poskytnuté MMR na rok 2019 a seznámil přítomné s rozsahem poradenské činnosti jak pro členy SMBD, tak pro veřejnost. Ze zpracované statistiky vyplývá, že v poradenství v ekonomických, právních a technických službách bylo zodpovězeno více než 1200 dotazů písemně nebo osobně, bylo pořádáno 15 seminářů v krajích a 4 konzultační dny. Ve službách poskytovaných v programu CICB, tj. v našich poradenských střediscích bylo v osobních konzultacích a poradenství poskytnuto 650 konzultací a cca 300 odpovědí písemných. V Informačním poradenském centru Praha potom byl počet všeobecných poraden a informací cca 400. Celkově distribucí informací pomocí seminářů, manuálů a individuálních konzultací bylo osloveno více než 3700 subjektů, což je cca 96 000 domácností. Tyto statistické údaje spolu s vyúčtováním dotace byly v termínu předány na MMR. V toto souvislosti uvádíme, že statistické údaje jsme získali od našich regionálních poboček a byla také vyzdvihnuta činnost JUDr. B. Švamberka, místopředsedy pro oblast Morava, který vedl semináře v programu PANEL, IROP a Bez bariery (výtahy). Přehled činnosti regionálních středisek i popis realizace projektu je k dispozici v kanceláři SMBD.

Dále byla podána informace o organizačních změnách na MMR, kde se zřizuje funkce náměstka ministra pro bydlení a sociální politiku, což by mohlo do budoucna přinést komplexnější činnost tohoto ministerstva v oblasti bydlení. Na tuto funkci je zatím vypsáno výběrové řízení a pověřeným náměstkem byl dočasně jmenován Ing. Klíma, dosavadní ředitel bytového odboru. V této souvislosti jsme byli požádaní oddělením bytových agend MMR, vedoucí JUDr. P. Schödelbauerovou, o spolupráci na přípravě nové Koncepce bytové politiky do roku 2030, pokud jde o družstevní bydlení. Tento návrh za SMBD zpracoval předseda SMBD spolu s JUDr. J. Čápem a JUDr. B. Švamberkem. Náš návrh týkající se možného využití družstevnictví pro novou výstavbu s cílem dosáhnout dostupného bydlení a zlevnění bydlení pro nižší a střední skupiny obyvatel je také v souladu se záměrem Magistrátu hl. m. Prahy o podpoře družstevního bydlení na území hlavního města. Touto agendou se zabývá zastupitelka JUDr. Marvanová a v této problematice se také angažujeme.

Základní rámec možného podílu bytového družstevnictví na řešení úkolu v rámci Koncepce bytové politiky byl tedy námi zpracován s tím, že v případě zájmu zpracujeme podrobnější legislativní úpravu, která se týká obecně prospěšných bytových družstev a je vhodná pro zpracování zákona o dostupném bydlení, který je v plánu legislativních prací MMR.

Problematika dostupného bydlení se stává konečně věcí veřejnou, o kterou se začaly zajímat i politické strany. Z tohoto důvodu se předseda zúčastnil dne 18. 1. 2020 „Debatního kempu ČSSD k bydlení“ v Hradci Králové, kde byly také formulovány případné návrhy na řešení bytové problematiky v rámci volebního programu této strany. Ve stejné věci jsme potom oslovili i některé poslance, zejména KDU – ČSL a hnutí ANO.

Závěrem upozorňujme na stálou možnost využít našeho e-shopu k nákupu publikací a na řadu nových informací, které zveřejňujeme na našich webových stránkách, jako je např. stanovisko ombudsmana ke krátkodobému pronájmu, popř. zpráva SFRB o otevření nového úvěrového programu zaměřeného na energetickou náročnost bytových domů. Program zateplování je určen pro celou ČR s výjimkou Prahy. Příjem žádostí o úvěr bude spuštěn 2. března 2020.

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb