Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 1/2021)

Vážení přátelé,

ani v letošním roce jsme se bohužel nedočkali zlepšení krizové situace v oblasti epidemie. Pochopitelně

se tato nouzová situace dotýká nás všech a projevuje se i v naší činnosti. Dlouhodobě se nemohou

konat potřebné semináře, v této době obvykle k účetním závěrkám a kancelář sdružení pracuje převážně

v režimu home office. Podle možností konáme i osobní poradny, ale nyní, z důvodu karantény, jsme

opět museli osobní návštěvy omezit. Přesto nadále odpovídáme na vaše dotazy a požadavky a průběžně

připravujeme aktuální informace na našich webových stránkách, zejména k důležitým změnám

legislativy.

V současné době probíhá také projednávání poslaneckého návrhu zákona o dostupném bydlení

(sněmovní tisk 952/0) předkládaný poslanci Birkem a Hamáčkem. Protože toto téma je rovněž součástí

připravované státní koncepce bydlení, které se na MMR rovněž účastníme, zpracováváme stanoviska

i k tomuto návrhu, a také se účastníme on-line diskuzí na toto téma. Princip zákona spočívá v oživení

veřejně prospěšných společností, převážně formou družstev, a tedy oživení družstevního dostupného

bydlení.

Z dalších významných změn uvádíme zákon č. 601/2020 Sb., který je novelizací zákona č.191/2020 Sb.,

tzv. lex covid, který prodlužuje možnost hlasování per rollam pro právnické osoby, které nemají per rollam

upravené v zakladatelském právním jednání, a to do 30. 6. 2021, bez ohledu na trvání mimořádných

opatření při epidemii. Prodloužena, ale nebyla účinnost automatického prodlužování funkčního

období volených orgánů právnických osob, ani lhůta k projednání řádné účetní závěrky.

Z dalších důležitých změn uvádíme, že Parlament ČR schválil zákon o skutečných majitelích

č. 37/2021 Sb., s účinnosti od 1. 6. 2021. O obsahu tohoto předpisu jsme již informovali v Informačním

bulletinu č. 6 /2020 a odkaz na tento zákon, včetně významu pro naše členy najdete na našich webových

stránkách v legislativě a novinkách. Jenom připomínáme, že zápis do evidence skutečných majitelů

se již nebude týkat SVJ, která se nezapisují vůbec a ani BD, která se do evidence zapisují automaticky,

průpisem z veřejného rejstříku.

Dále upozorňujeme na vyhlášku č. 525/2020 Sb., o formulářových podání pro daně z příjmů, která

stanoví podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů formou elektronického formulářového

podání a vzor formulářového podání. Vyhláška nabyla účinnosti 1. ledna 2021. O vydání této

nové vyhlášky jsme již informovali na našich webových stránkách.

Pro úplnost považuji za nutné vás informovat i o novele daňového řádu a o termínech odevzdání

daňového přiznání. Podle novely daňového řádu (§ 136 odst. 2) došlo k posunutí termínu elektronického

podání daňového přiznání o jeden měsíc, tedy v tomto roce do 3. května 2021. Standardní lhůta

k podání daňového přiznání, tedy pokud nebude podáno elektronicky, je 1. dubna 2021. Pokud bude

daňové přiznání zpracováno daňovým poradcem, pak 1. července 2021.

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb