Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 2/2022)

Vážení přátelé,

s ohledem na to, že mimořádná opatření vlády platná v čase epidemie již umožnila konání zasedání právnických osob, bylo svoláno na den 24. 3. 2022 společné zasedání Republikové rady a Kontrolní komise SMBD. Před zasedáním se také konalo jednání předsednictva SMBD, které projednalo podklady k projednávaným bodům programu Republikové rady.

Na programu schůze Republikové rady byla především zpráva o hospodaření a schválení řádné účetní závěrky. K tomu předložil předseda kontrolní komise stanovisko bez připomínek a kontrolní komise doporučila Republikové radě schválit účetní závěrku za rok 2021. Bylo konstatováno, že dosažený výsledek hospodaření s ohledem na omezené možnosti osobního kontaktu s členy v loňském roce a omezené možnosti pořádání seminářů a konzultací prezenčním způsobem, byl v souladu s plánovaným rozpočtem. Zároveň byl schválen i návrh plánu rozpočtu na rok 2022. Republiková rada dále vzala na vědomí zprávu o činnosti SMBD za rok 2021 a uložila ji zveřejnit v Informačním bulletinu SMBD. Proto dále v tomto čísle zprávu o činnosti SMBD v plném znění zveřejňujeme.

Dne 15. 3. 2022 se konal konzultační den opět po dvou letech prezenční formou. O toto jednání byl velký zájem a z kapacitních důvodů nebylo možno všem vyhovět. Proto se bude ještě do konce pololetí konat další konzultační den a o datu konání bude podána informace hromadným e-mailem, na základě kterého je možné se včas přihlásit. Tohoto konzultačního dne se účastnila i JUDr. Schedelbauerová, vedoucí oddělení bytové politiky MMR. V diskuzi byly mimo jiné projednány otázky současné legislativy a informace o probíhající aktualizaci pojistných smluv pod RPS SMBD. JUDr. Šimonková pak podala informaci o významu a kvalitě Informačního bulletinu SMBD, což bylo všeobecné přivítáno. Diskuze se rozvinula zejména k otázce chystané novely zákona č. 67/2013 Sb. o službách v souvislosti s pravidelným informováním o spotřebě tepla a TUV, dálkově v měsíčním intervalu. Na toto téma jsou i nadále četné dotazy a proto k tomu uvádíme: novela zákona č. 67/2013 Sb. o službách je transpozicí směrnice EU 2018 do našeho právního řádu a v současné době je předkládána vládou Poslanecké sněmovně, tedy bude teprve projednána. Dálkově odečitatelné zařízení pro rozúčtování nákladů na vytápění a ohřev TUV, které bylo instalováno před 1. 1. 2022, ale ještě není nastaveno na dálkový odečet v měsíčním intervalu, může být používáno i nadále, nejdéle však do 1. 1. 2027. Potom již všechna dálková měřidla musí být schopna odečtu v měsíčním intervalu. Do tohoto data by taková měřidla musela být instalována jen u nové výstavby, nebo při výměně původních měřidel, která takovou schopnost nemají. Dále platí povinnost předávání měsíčních informací příjemci služeb, tedy členům BD a SVJ. Náklady na poskytování informací nelze zahrnout do nákladů na služby. Návrh zákona obsahuje ještě další důležitá ustanovení, o kterých budeme informovat poté, co bude novela zákona definitivně přijata.

Z další legislativy je třeba zmínit ještě změnu zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii zákonem č. 39/2022 Sb., který se dotýká i opatření ve vztahu k rozhodování právnických osob. Zákon sice nabyl platnosti i účinnosti 26. 2. 2022, avšak bude použit v případě mimořádných opatření vyhlášených vládou.

Celé období je poznamenáno legislativní iniciativou v souvislosti s válkou na Ukrajině. Z množství opatření je třeba zmínit alespoň příspěvek pro solidární domácnosti na ubytování uprchlíků z Ukrajiny ve výši 3 000 Kč na osobu a měsíc, nejvýše však 12 000 Kč, tedy pro čtyři osoby. Tuto možnost mají nejen vlastníci bytů, ale i členové bytových družstev.

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb