Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 6/2019)

Vážení přátelé,

předsednictvo SMBD zasedalo dne 21. 11. 2019 před konáním společné schůze republikové rady spolu s kontrolní komisí SMBD. Předsednictvo se především zabývalo plněním rozpočtu za rok 2019, a to k termínu 31. 10. 2019 s výhledem do konce roku a návrhem plánu práce na rok 2020. Zároveň projednalo nabídku společnosti Arca Investments, a. s., která ve svém směnečném programu nabízí zhodnocení finančních prostředků proti směnce s doložkou bez protestu, kterou se zavazuje bezpodmínečně uhradit svůj dlužnický závazek. Předsednictvo souhlasí s tím, aby tato nabídka byla prezentována také v Informačním bulletinu a popř. hromadným e-mailem naší členské základně, ovšem jako informace, kterou musí každý statutární orgán zvážit podle svých možností a případného rizika. Republiková ráda projednala následně předběžnou zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2019 a konstatovala, že nebyly překročeny plánované náklady a výsledek hospodaření bude vyrovnaný s mírným přebytkem, který bude přidělen do rezervnímu fondu. Dále republiková rada vyhodnotila spolupráci s MMR a SFRB. K tomu uvádíme, že spolupráce s ministerstvem pokračuje ve stejných intencích jako v minulých letech. Naši zástupci jsou členy Komise pro bytové právo a v letošním roce byl úspěšně dokončen návrh novely občanského zákoníku v otázkách bytového spoluvlastnictví. Je nám také známo, že se s naší účastí také počítá při zpracování nové koncepce bydlení po roce 2020. Pokud se jedná o SFRB, předseda sdružení je členem redakční rady a také prostřednictvím ČSRB se účastníme na zpracování odborných textů pro Portál o bydlení provozovaný SFRB. V této souvislosti byla také předložena Fondem rámcová smlouva o stanovení podmínek, vztahující se k předmětu, ceně a objemu jednotlivých zakázek pro SFRB, které jsou dílčí veřejnou zakázkou a jsou zadávány na základě předložené dohody. Objednatel, v tomto případě SFRB, nabízí zpracování odborných právních textů týkající se problematiky bydlení, které jsou nadále zveřejňovány na Portálu o bydlení. Tato smlouva byla podepsána 2. 11. 2019. Republiková rada dále schválila plán práce na I. pololetí roku 2020, provedla doplňující volbu do předsednictva SMBD po rezignaci JUDr. Jiřího Čápa na funkci místopředsedy. Nově byla zvolena do této funkce členka republikové rady JUDr. Ivana Šimonková. V průběhu celého měsíce listopadu probíhala další jednání o řešení vypořádacího podílu bytových družstev, a to za účasti Ministerstva spravedlnosti a také některých poslanců, především profesorky Válkové, poslankyně Červíčkové a dalších. Dne 6. 11. 2019 se konalo jednání v Poslanecké sněmovně za přítomnosti těchto poslanců a JUDr. Tejce, Sosny a Lály za MSp. Za naši stranu byly předloženy námitky a seznam rizik, které navrhovaná úprava přináší a bylo dohodnuto, že do 15. 11. 2019 máme na MSp a MMR zaslat naše požadavky za družstevní svazy. Dále byla přislíbena další jednání z MSp, která však již probíhala pouze e-mailovou poštou, přičemž dne 26. 11. 2019 se sešli zástupci družstevních svazů ke zpracování pozměněné verze návrhů MSp. Toto jednání vyústilo v obsáhlý text k pozměňovacímu návrhu poslankyně Červíčkové, avšak MSp na něj již adekvátně nereagovalo. Pouze sdělili, že jde o podstatnou změnu, kterou ovšem neakceptovali. Dne 15. 12. 2019 se ještě bude konat Ústavněprávní výbor, ale zdá se, že k dohodě mezi družstevními svazy a MSp již nedojde. Poslankyně Válková ještě navrhovala, aby se text tohoto ustanovení vypustil a věc se vrátila do původního stavu obsaženého v novele ZOK poslanecký tisk 207. Tato problematika je velmi složitá a může ve svém důsledku být nevýhodná pro bytová družstva a zejména pro jejich členy při vyloučení některého člena z bytového družstva, skončení členství v oddlužení nebo vystoupením. Nemůžeme v tomto úvodním slově podat podrobnou informaci. Ta bude podána po ukončení všech jednání k této problematice a nyní má tedy pouze informativní charakter. Pokud jde o další jednání, která mají jistou souvislost s výše uvedenou novelizací, bylo svoláno ve dnech 19. – 20. 11. 2019 tzv. Fórum 2019, které se konalo na Magistrátu hl. m. Prahy a v Poslanecké sněmovně. Jednalo se v podstatě o konferenci družstevních svazů a předsedů družstev, kde byla především diskutována možnost nové družstevní výstavby na Magistrátu hl. m. Prahy za účasti JUDr. Marvanové a druhý den v Poslanecké sněmovně k otázkám družstevní legislativy. Konference se zúčastnila i ministryně MMR Klára Dostálová, avšak z řad poslanců byla bohužel malá účast, takže podvýbor pro bydlení vedený poslancem Kubíkem se nesešel v potřebném počtu a požadavky družstev, které tam zazněly, podle našeho názoru nebyly akceptovány. Z dalších jednání musíme zmínit ještě společné zasedání Komise pro bytovou politiku a bytové družstevnictví a Komise pro místní rozvoj, konané dne 24. 10. 2019 v Lidovém domě, které se rovněž týkalo nových předpisů v oblasti bydlení, a paní poslankyni Gajdůškové byl předán požadavek družstev týkající se nové legislativy pro informování Poslaneckého klubu ČSSD při projednávání bytové problematiky. V pátek 29. 11. 2019 se ještě konala Konference Rady seniorů ČR s vystoupením ministryně práce a sociálních věcí s významnými zahraničními hosty z Německa, Holandska, Francie a dalších. Tato konference se sice přímo netýká družstevních otázek, ale významně se dotýká otázek bydlení seniorů a problematiky nájemního práva. S ohledem na to, že se blíží konec roku a toto vydání informačního bulletinu bude letos poslední, dovoluji si vám jménem svým i kolektivu pracovníků poděkovat za vaši spolupráci a přízeň a popřát vám klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2020 a doufám, že i nadále budete spokojeni s činností našeho spolku, který dohromady tvoříme.

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb