Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 5/2021)

Vážení přátelé,

epidemiologická situace dovolila, aby se konaly zasedání orgánů právnických osob prezenčním způsobem za podmínek uvedených v Mimořádných a ochranných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. To platí i pro zasedání volených orgánů družstev a SVJ a podmínky konání schůzí, má-li se sejít více než 20 osob, jsou uvedeny pod bodem 15 těchto opatření a najdete je vždy aktuální na našich webových stránkách Vláda.cz, mimořádná opatření aktuálně.

Z těchto důvodů byla také svolána na den 23. září 2021 schůze předsednictva a republikové rady SMBD, S ohledem na to, že se tyto orgány prezenčně setkaly naposledy v lednu 2020 a v době mimořádných opatření vlády, všechna jednání probíhala per rollam, byla projednána především rekapitulace činnosti spolku za toto uplynulé období a bylo konstatováno, že ačkoliv kancelář pracovala v omezeném režimu, bez omezení byly poskytovány služby našim členům a především se komunikace odehrávala elektronicky, přičemž velmi narostl počet vašich dotazů. Předseda poděkoval všem pracovníkům, kteří v této době činnost spolku zajišťovali, a mimo jiné konstatoval, že na základě požadavku MMR byla SMBD zřízena datová schránka, a tudíž můžete s námi rovněž komunikovat i touto cestou.

V souvislosti s konáním zasedání republikové rady, jsme se bohužel dozvěděli, že zemřel dlouholetý člen a funkcionář spolku Ing. Vilibald Zunt. Po mnoho let zajišťoval poradenskou činnost v oblasti tepelného hospodářství jako uznávaný odborník a pro spolek se jedná o velkou ztrátu. V návaznosti na to bude tuto agendu zajišťovat Ing. Jan Blažíček pro stejnou oblast tepelného hospodářství, takže naši členové se mohou s touto problematikou nadále obracet na naše sdružení.

Republiková rada především projednávala stav plnění rozpočtu i ve vztahu k dotaci a průběžnou zprávu o hospodaření SMBD do konce srpna 2021. K této problematice podala Ing. Künzelová komentář a byl učiněn závěr, že hospodaření ve sledovaném období probíhá v souladu se schváleným rozpočtem, kterého bylo dosaženo také jistým snížením nákladů SMBD v období epidemie, kdy došlo ke snížení některých položek nájmu ze strany pronajímatele. Předseda konstatoval, že ačkoliv byla práce dlouhodobě vykonávána formou home office, probíhala poměrně intenzivní spolupráce s MMR, MSp a s ostatními svazy. Byla vydána řada požadovaných odborných stanovisek k legislativním návrhům tak, aby stanoviska vystihovala zájem a požadavky členů SMBD a byla také v souladu se stanovisky ostatních družstevních svazů. Přestože je možné konat některá zasedání, dosud se neobnovilo konání Konzultačních dnů a prezenčních seminářů s větším počtem účastníků. Namísto toho ve spolupráci, především s ČSRB a programem Akademie práva, se obnovila možnost konání webinářů, na které vás také tímto upozorňujeme. Nabídku čtyřech webinářů pro podzimní období jsme vám zaslali hromadným e-mailem s tím, že pro naše členy je dojednána sleva. Na těchto webinářích vystoupí zajímaví hosté, především soudkyně Nejvyššího soudu JUDr. Brzobohatá, dále JUDr. Stanislav Křeček, ombudsman v dalším webináři a zástupci Ministerstva spravedlnosti. K otázkám Airbnb bude rovněž konán jeden webinář se zástupcem Magistrátu hl. m. Prahy. Tyto webináře doporučujeme vaší pozornosti a výběru podle vašeho zájmu.

Republiková rada, mimo jiné, upřesnila své usnesení ze dne 10. 12. 2015 v záležitosti příspěvků členů na činnost SMBD tak, aby byl srozumitelný základ pro výpočet příspěvků. Toto usnesení je uvedeno dále v tomto bulletinu.

Poslanecká sněmovna schválila letos, mimo jiné, novelu zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek, a to zákonem č. 261/2021 Sb. Jedná se o obsáhlý změnový zákon, který se týká několika desítek jiných zákonů a v této části, 14 zákonů s účinností od 1. 1. 2023. Touto změnou chce stát přimět občany k elektronické komunikaci, především se státními úřady a Ministerstvo vnitra bude zřizovat datové schránky automaticky také SVJ. K této problematice podrobněji uvádíme v tomto bulletinu článek včetně našeho nesouhlasného stanoviska, které jsme zaslali zpracovateli zákona v rámci připomínkového řízení, kterým bylo Ministerstvo vnitra, kterým jsme byli o naše stanovisko požádáni. Kromě toho jsme jej rovněž zaslali některým senátorům s odůvodněním, avšak tento zákon byl stejně přijat.

Dále vás upozorňujeme na rozsudek Nejvyššího soudu ČR v podrobnostech uvedených v článku bulletinu „z judikatury“, neboť se jedná o významnou změnu, která po desítkách let mění názor na neplatnost nájemní smlouvy v případě dvojího nájmu téže věci. Podle názoru Ústavní soudu, ze kterého rozsudek Velkého senátu MS ČR vychází, není ústavně konformní výklad, že druhá smlouva k téže věci je absolutně neplatná.

Znovu se otevírá problematika tzv. krátkodobých pronájmů Airbnb. o které pojednáváme dále v tomto bulletinu. Na toto téma jsou četné dotazy. K ingerenci soudů a státní správy do této problematiky však zastáváme názor, že původním smyslem této činnosti je sdílené ubytování, tedy nejde o krátkodobý pronájem, ale sdílení bytu hostem spolu s uživatelem nebo vlastníkem. K pojmu „sdílení“ vydala Evropská komise obsáhlou směrnici, která vyjadřuje sdílení jako spoluužívání, ale v praxi jde o faktické podnikání s bytem trvale nabízeným ke krátkodobým pobytům, což je ovšem v rozporu s původním smyslem této činnosti. V tomto směru bude nepochybně nutné přijmout zákonnou úpravu.

V další činnosti jsme se rovněž zabývali stále živou problematikou vyúčtování vypořádacího podílu v BD ve světle interpretace Národní účetní rady, která však vede při způsobu vypořádání podle rozsudku NS ČR sp. zn. 27 Cdo 5168/2017 neodvratně ke ztrátě družstva a podle našeho názoru není konformní se zněním § 748 ZOK, neboť je modifikován korektivem spravedlnosti, což je ovšem subjektivní názor soudu, který jako individuální právní akt nemůže postihnout obecné pravidlo ve velmi různých situacích. V tomto směru probíhají další jednání jak na úrovni svazů, tak i MMR a MSp a otázka je stále otevřená legislativní úpravě. Do té doby však je nutné počítat při vyloučení a vypořádání s tím, že obecné soudy se budou řídit názorem NS ČR.

Dne 9. 9. 2021 se konalo setkání se zástupci časopisu Praktik, do kterého přispíváme. Setkání se také zúčastnili zástupci Občanského sdružení majitelů domů, se kterými jsme navázali spolupráci, výměnou informací a konkrétně jsme je již dříve podpořili v námitkách k návrhu novely zákona o elektronických komunikacích ve věci povinnosti vlastníka strpět stavební zásah do technického stavu nemovitosti na žádost poskytovatele služeb nebo uživatele bytu, umístit vnitřní rozvody komunikační sítě. Tato novela akceptuje i směrnici EU 136/ES ,která zavedla tzv. režim opt -in tj. použití cookies jen se souhlasem uživatele, zatímco u nás se dosud uplatňoval tzv. režim opt-out, kdy cookies je možné ukládat do zařízení i bez souhlasu uživatele do doby než vyjádří svůj nesouhlas. Novela nabyde účinnosti od 1. 1. 2022.

Dne 29. 9. 2021 došlo také k setkání se zástupcem redakce Media Advice, paní Bučkovou, která vydává časopis Okolo bytu, kde také publikujeme. Tento časopis má značný ohlas a přináší užitečné rady v otázkách bydlení. Bylo dohodnuto zlepšení dosavadní spolupráce na úrovni mediální propagace.

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb