Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 4/2022)

Vážení přátelé,

 v průběhu letních měsíců, v době dovolených, orgány SMBD nezasedaly. Republiková rada bude svolána v měsíci září. Činnost kanceláře ale omezena nebyla a nadále po celou dobu probíhaly konzultace a poradny a také byly průběžně zodpovídány vaše četné dotazy.

Celé toto období je poznamenáno růstem cen energií, vysokou inflací, zvyšováním splátek hypoték a dalšími ekonomickými problémy, které mají také přímý vliv na trh s bydlením a na výši nájmů.

Především raketový růst cen energií zasahuje většinu domácností a vyvolává obavy z dalšího vývoje. Vláda byla nucena přistoupit k opatřením na zmírnění dopadu cen energií a také k opatřením na úsporu energií. Zejména velkému zájmu medií se těší připravovaná vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na úpravu pravidel pro vytápění a snížení spotřeby zemního plynu a jiných fosilních paliv pro případ předcházení stavu nouze v oblasti teplárenství a reaguje na snížení dodávky tepelné energie do budov. Zavádí se průměrné teploty v obytných i nebytových místnostech snížené proti teplotám, které byly projektovány.

Z toho vyplývají některé následující skutečnosti. Vyhláška by platila jen v době nouzového stavu v teplárenství a kontrolováni by mohli být pouze vlastníci domů či SVJ, nikoliv domácnosti, neboť se jedná o ústavní ochranu soukromí a vlastnictví a v tomto zastáváme názor, že vstup do bytu by musel být umožněn jedině na základě zákona.

Vyhláška stanoví pravidla pro vytápění a TUV, přičemž teplá voda je dodávána z hygienických důvodů v rozmezí 45 – 60 ºC. Jinak jsou použity všechny dosud platné předpisy zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, kde je definován nouzový stav, zákon č. 406/ 2000 Sb., o hospodaření s energií, kde jsou definovány přestupky při porušení povinnosti řídit se pravidly pro vytápění a dodávku TUV, včetně sankcí, které mohou činit až 200 000 Kč, ovšem to platí i nyní. Vyhláška pouze doplňuje dosud platnou vyhlášku č. 194/2007 Sb., která stanoví pravidla pro vytápění. Kontrolní systém vytápění je podle zákona č. 406/2000 Sb. i dnes povinností vlastníků budov, avšak vytápění je nastaveno podle projektu a jeho změna si vyžaduje odborný postup oprávněnou osobou. Z toho vzniká problém odpovědnosti statutárních orgánů BD a SVJ, které zpravidla nemají reálnou možnost tyto skutečnosti ovlivnit např. při dálkové dodávce tepla z tepláren. Za dodržení pravidel tak bude mít zřejmě odpovědnost dodavatel tepla.

Z těchto důvodů jsme k návrhu vyhlášky v termínu připomínkového řízení zpracovali obsáhlé připomínky, ačkoliv družstevní svazy nebyly MPO osloveny. Připomínky jsme na MPO zaslali i s požadavkem na zpracování metodického postupu pro statutární orgány BD a SVJ. Připomínky jsou zveřejněny na našich webových stránkách.

MPO dalo dále do mezirezortního připomínkového řízení nařízení vlády k novele energetického zákona tzv. „úsporný tarif“ (viz též článek č. 9 „Informace z legislativy“ tohoto vydání bulletinu). Pro letošní rok se finanční pomoc formou úsporného tarifu týká všech domácností, které mají uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny a v příštím roce bude tato pomoc vyplácena podle jednotlivých komodit – elektřina, plyn, teplo.

V další činnosti jsme se účastnili na DA ČR workshopu s Národní sítí místních akčních skupin ČR, z.s. na téma komunitní energetická společenstva/družstva. Tato společenstva kromě podpory regionů organizují též družstva komunitní energetiky. Tato struktura je poměrně nepřehledná. Existuje i Asociace komunitní energetiky a družstva vlastníků fotovoltaických elektráren. Základem komunitní energetiky bývá solární, větrná nebo bioplynová stanice produkující v místě teplo, teplou vodu či elektřinu. Iniciátorem bývá zpravidla obec a komunitní projekty jsou realizovány především formou družstva. Díky vlastní výrobě mají v místě stabilní ceny. Tyto projekty jsou však zpravidla dotovány z různých zdrojů.

Určitá inspirace pochází z Německa, kde lidé mohou sdílet elektřinu z obnovitelných zdrojů v rámci bytového domu nebo i mezi budovami, a to i s jinými dodavateli. U nás bude muset dojít v této věci ke změně energetického zákona, aby bylo možné sdílet elektřinu mezi samozásobiteli a jinými dodavateli. Zároveň se připravují dotační výzvy Modernizačního fondu na budování obecních fotovoltaik. Proto lze očekávat nárůst této agendy i u nás.

V zahraničí jsou energetická družstva také budována na modelu REScoop se sídlem v Bruselu. REScoop je družstvo organizované v sektorové organizaci Družstva Evropa a zastupuje cca 1900 energetických družstev z různých států a působí jako Evropská federace občanských energetických družstev. Důraz je zde kladen na obnovitelné zdroje.

Protože lze očekávat rozvoj těchto komunit i u nás, navázali jsme spolupráci s Asociaci komunitní energetiky a představení její činnosti je uvedeno v článku č. 1 tohoto vydání bulletinu. Vývoj legislativních změn energetického zákona a další informace o komunitní energetice budeme uvádět i na našich webových stránkách.

 

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb