Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 6/2018)

Vážení přátelé, ve dnech 15. – 31. října 2018 proběhl I. sněm SMBD, který byl řádně a včas svolán v souladu se stanovami SMBD a jednacím řádem sněmu formou per rollam. O výsledcích jednání a schválených rozhodnutí byl sepsán a schválen protokol, který naleznete v tomto informačním bulletinu. Republiková rada se sešla dne 22. listopadu 2018 na společné schůzi s kontrolní komisí, aby po uplynutí lhůty pro zaslání hlasovacích lístků projednala výsledky jednání a rozhodování sněmu ve smyslu článku 5 jednacího řádu sněmu a zvolila nový statutární orgán, kterým je předsednictvo. Zároveň proběhla první schůze kontrolní komise, která zvolila svého předsedu. Jednání obou orgánů je zaznamenáno v řádných zápisech, které jsou k dispozici v kanceláři SMBD, stejně tak jako ostatní dokumenty. Účinnost usnesení sněmu a provedených voleb nastává dnem podpisu „Protokolu o jednání a rozhodování I. sněmu SMBD“ ve smyslu článku 5 odst. 3 jednacího řádu sněmu. I. sněm zvolil členy republikové rady SMBD podle navržené kandidátní listiny a rovněž zvolil členy kontrolní komise, jak bylo uvedeno v návrhu kandidátní listiny pro kontrolní komisi. Rovněž přijal veškerá navržená usnesení včetně zmocňovací části, jak plyne z „Protokolu o jednání a rozhodování I. sněmu SMBD“, který nabyl účinnosti dne 22. listopadu 2018. Tímto dnem také nabylo účinnosti usnesení sněmu o volbě a jednání i rozhodování sněmu. Předsedou SMBD byl na zasedání dne 22. 11. 2018 zvolen JUDr. František Lebl a za místopředsedy byli zvoleni JUDr. Jiří Čáp, JUDr. Jan Opletal, JUDr. Bohuslav Švamberk. Podle stanov SMBD článku VIII. odst. 2. republiková rada volí ze svého středu předsedu SMBD a tři místopředsedy, kteří se svým zvolením stávají členy předsednictva SMBD. Předsednictvo je statutárním a výkonným orgánem SMBD a jeho členy jsou předseda a zvolení místopředsedové. Kontrolní komise na svém odděleném jednání zvolila dne 22. 11. 2018 za svého předsedu Ing. Pavla Podlešáka. Ze zvolených členů republikové rady na zasedání dne 22. 11. 2018 odstoupil JUDr. František Helešic, ostatní zvolení členové funkci přijali. Podle článku VI. odst. 4 stanov SMBD, odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým SMBD, zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. V takovém případě podle článku VI. odst. 5 stanov SMBD může orgán, jehož počet členů se snížil, kooptovat svým usnesením náhradního člena. O kooptaci nového člena informuje republiková rada členy SMBD v nejbližším vydání informačního bulletinu. Z výsledků jednání sněmu konstatujeme, že k naší činnosti nebyly zaznamenány zásadní připomínky či návrhy a podle článku 4 odst. 3 jednacího řádu sněmu projednala republiková rada celkem tři připomínky a o výsledku projednání bude člen SMBD, které tyto náměty zaslal, písemně informován. Tato informace o výsledcích jednání sněmu spolu s „Protokolem o výsledcích jednání a rozhodování

I. sněmu SMBD“, který je součástí tohoto informačního bulletinu se podává členům SMBD s tím, že nově zvolené orgány se ujmou neprodleně své funkce a budou bez prodlení zapsány do spolkového rejstříku. Za tímto účelem se sešlo první zasedání předsednictva dne 29. 11. 2018. Z ostatních záležitostí, které současně probíhaly, se jedná především o projednávání novely zákona o obchodních korporacích v Poslanecké sněmovně ČR, a to v současné době v garančním Ústavně právním výboru. Protože jsme s některými navrhovanými změnami nesouhlasili, zejména pokud jde o vypořádací podíl v družstvech, oslovili jsme dopisem všechny poslanecké kluby s žádostí, aby našim připomínkám, kterým nebylo vyhověno Ministerstvem spravedlnosti, věnovaly pozornost. Zatím reagoval pouze poslanecký klub ANO a poslanecký klub KDU – ČSL. K této problematice bylo také svoláno jednání podvýboru pro bytovou politiku dne 20. 11. 2018, kterého jsme se zúčastnili spolu s ostatními bytovými svazy. Zde byly projednávány otázky ZOK, OZ a insolvenčního zákona. Z tohoto jednání byl pořízen zápis a poslancům jsme předali naše písemné vyjádření, které je shodné s ostatními svazy. To také reaguje na některé náměty z vašich řad, které jsme tímto uplatnili. Další probíhající jednání Poslanecké sněmovny ČR sledujeme a snažíme se navázat kontakt ještě s dalšími poslanci k prosazení družstevních zájmů. Obdobně jsme uplatňovali náš nesouhlas na semináři vedeném soudcem NS JUDr. Petrem Šukem, jako předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS. Seminář se týkal problematiky judikatury NS k obchodním korporacím za rok 2018. Vážení přátelé, děkujeme Vám za vaši aktivní účast při jednání I. sněmu SMBD, který zakončil úspěšné pětileté období, ve kterém jsme se snažili poskytnout vám maximum informací, metodických porad i pomůcek k usnadnění vaší nelehké práce. Do nového období, o kterém předpokládáme, že bude stejně úspěšné jako dosud, mi proto dovolte popřát vám šťastné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a osobních úspěchů v novém roce 2019.

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb