Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 2/2019)

dne 28. 3. 2019 se konalo předsednictvo SMBD, které se zabývalo především přípravou společné schůze republikové rady a kontrolní komise. Na této schůzi byl předběžně projednán stav plnění rozpočtu a schválení účetní závěrky za rok 2018. Dále byla projednána pravidla pro odměňování členů volených orgánů a předsedy SMBD tak, aby mohla být předložena na jednání republikové rady, která se konala dne 28. 3. 2019 od 13 hodin. Na této schůzi byla předána všem účastníkům přehledná tabulka s čerpáním rozpočtu a bylo konstatováno, že hospodářský výsledek je oproti plánu mírně přebytkový. Předseda kontrolní komise Ing. Podlešák poté přednesl stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření za rok 2018, vedení účetnictví a účetní závěrce SMBD. Dále uvedl, že kontrolní komise provedla kontrolu vedení účetnictví a další namátkové kontroly, přičemž nezjistila závady, které by si vyžadovaly uložení opatření. Při kontrole inventarizace nebyly zjištěny schodky a účetnictví je tedy v souladu se skutečným stavem. Na základě toho kontrolní komise doporučila schválit účetní závěrku SMBD za rok 2018 bez výhrad. Následně republiková rada schválila podle článku XIII. odst. 5 stanov SMBD roční účetní závěrku za rok 2018 a výsledek hospodaření. V dalším jednání byl předložen návrh rozpočtu SMBD na rok 2019 a po diskusi přijala republiková rada společně s kontrolní komisí usnesení, kterým se schvaluje podle článku XIII. odst. 5 stanov rozpočet SMBD na rok 2019 podle předloženého návrhu, který vychází podle záměru činnosti v roce 2019 jako rozpočet vyrovnaný. Dále byla v dalším jednání předložena písemná zpráva o činnosti SMBD za rok 2018, která byla jednomyslně schválena. Tuto zprávu zveřejňujeme v úplném znění v následujícím textu tohoto vydání informačního bulletinu. Dalším důležitým bodem schůze byla kooptace nového člena republikové rady v souvislosti s předchozí rezignací JUDr. Helešice. Podle článku VI. odst. 5 stanov SMBD v takovém případě může republiková rada kooptovat svým usnesením náhradního člena republikové rady, který má všechna práva a povinnosti řádného člena republikové rady. V souladu s tímto ustanovením stanov SMBD byla do republikové rady kooptována JUDr. Ivana Šimonková, právnička SMBD a tato kooptace je účinná od 1. dubna 2019. Tato informace se tímto zveřejňuje, jak to ukládá článek VI. odst. 5 stanov SMBD. Dne 28. 3. 2019 v 10 hodin se také konala valná hromada společnosti SMBD – servis, s.r.o., která schválila řádnou účetní závěrku za rok 2018 se ztrátou, která bude uhrazena ze zisku minulých let. Valná hromada také projednala převod obchodního podílu stávajícího společníka, společnosti Švamberk.com, SE, na stávajícího společníka SMBD a udělila souhlas s tímto převodem. Republiková rada a kontrolní komise pak společně na své schůzi schválily nabytí obchodního podílu ve společnosti SMBD – servis, s.r.o. ve výši 40% majetkové účasti v tomto s.r.o. Dnem nabytí tohoto obchodního podílu se stává SMBD jediným společníkem obchodní společnosti SMBD – servis, s.r.o. a jediným jednatelem nadále zůstává předseda SMBD JUDr. F. Lebl. JUDr. B. Švamberk z funkce jednatele odstoupil. Z dalších legislativních událostí konstatujeme, že i nadále probíhá jednání s poslanci nad naším pozměňovacím návrhem novely zákona o obchodních korporacích ve dvou otázkách, a to problematice nájmu družstevního bytu a vypořádacího podílu u bytových družstev. Náš pozměňovací návrh, jak jsme již informovali, předložil poslanec Bartošek z KDU – ČSL a je zařazen v systému PS spolu s dalšími pozměňovacími návrhy. Hospodářský výbor PS přerušil jednání nad tímto poslaneckým tiskem do května t. r. V této souvislosti jsme vedli na půdě PS jednání s dalšími poslanci, především s poslancem Kubíkem (Hnutí ANO), s poslancem Dolejšem (KSČM) a poslankyní Valachovou (ČSSD) s cílem, aby podpořili náš pozměňovací návrh, předložený prostřednictvím KDU – ČSL. I nadále probíhají jednání nad dalším důležitým tiskem číslo 411, což je novela občanského zákoníku, o které bude ve dnech 14. a 15. 4. jednat ÚPV ve Vrchlabí.

V souvisosti s problematikou vypořádacího podílu se konala 2. 4. 2019 Koordinační skupina poradců za účasti zástupců SČMBD v zájmu sjednocení stanovisek uplatňovaných v zákonodárných sborech. Z vnitřních záležitostí informujeme, že na našich webových stránkách připravujeme provoz e-shopu k prodeji publikací v elektronické podobě a s možností úhrady seminářů a odborných poraden. O přípravě e-shopu také informujeme v následujícím textu tohoto vydání informačního bulletinu. Republiková rada dále přijala záměr vydávání Informačního bulletinu SMBD převážně v elektronické podobě. Smyslem je současný trend elektronické komunikace ve všech směrech, umožnění přístupu k informacím většímu počtu členů statutárních orgánů a zrychlení a zlevnění provozu. S ohledem na vzrůstající ceny poštovného a tisku je nezbytné přistoupit k této moderní variantě rozesílání informačního bulletinu. Nejprve ve zkušebním provozu bude informační bulletin souběžně distribuován jak v tištěné, tak v elektronické podobě a ve druhém pololetí přejdeme na výhradní distribuci elektronické verze. Za tímto účelem potřebujeme, abyste sdělili kanceláři SMBD Vaše aktuální e-mailová spojení.

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb