Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 1/2023)

Vážení přátelé,

dne 15. 12. 2022 se konalo poslední zasedání Republikové rady a předsednictva SMBD v minulém roce. Bylo projednáno hospodaření ovlivněné snížením dotace MMR cca o 300 000 Kč v důsledku principu de minimis. Tento zásah, který přišel v září 2022, ovlivnil vyrovnané hospodaření SMBD tak, že loňský rok skončil s určitou ztrátou, která bude uhrazena z rezervního fondu, tedy ze zisku minulých let. Když připočítáme vysokou inflaci a ceny energií, byly vedeny úvahy o snížení nákladů např. i hledáním menších kancelářských prostor. Rovněž v této souvislosti bude zřejmě nutné, zejména pro nečleny, navýšit poplatky za odborné poradny a semináře. Snižování nákladů neohrozí kvalitu služeb, poskytovaných členům SMBD.

Dále byla projednána likvidace společnosti SMBD-servis, s.r.o. k 31. 12. 2022. Zajištěním notářského zápisu a dalšími právními úkony směřující ke vstupu společnosti do likvidace byl pověřen JUDr. František Lebl ve funkci jednatele společnosti ve spolupráci se jmenovaným likvidátorem Ing. Pavlem Podlešákem.

Dne 12. 1. 2023 se konalo mimořádné zasedání předsednictva SMBD, které schválilo vyhodnocení dotace MMR za rok 2022. Tato obsáhlá zpráva včetně vyúčtování byla zpracována k výzvě MMR, do 31. 1. 2023.

Protože v letošním roce se bude konat volební sněm spolku, byly již v lednu zahájeny přípravy na toto zasedání, které se opět bude konat korespondenční formou, a členové o tom budou v předstihu informováni. Rovněž se předpokládá novelizace stanov spolku, která je žádoucí po uplynutí pěti let jejich platnosti i v důsledku legislativních změn a úspory nákladů.

Začátek roku se neobešel bez některých legislativních změn. Z těch důležitějších vybíráme novelu energetického zákona, tzv. Lex OZE 1 (obnovitelné zdroje energie), která vyšla ve Sbírce zákonů ČR dne 23. 1. 2023 pod číslem 19/2023 Sb. a je účinná od 24. 1. 2023. Novela umožňuje provoz obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 KW bez licence ERÚ a zároveň přináší i změnu stavebního zákona, která stanoví, že pro tyto zdroje není třeba rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Pokud se jedná o součást stavby, která nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění způsob užívání stavby, není třeba ani stavební povolení ani ohlášení stavby. To se týká zejména SVJ při umístění fotovoltaiky na střeše (více viz dále v tomto čísle v článku č. 3).

Podle novelizace vyhlášky ERÚ je možné sdílet elektřinu zavedením předávacího odběrného místa, které bude v bytovém domě a bude napojeno na společný zdroj. Prostřednictvím tohoto odběrného místa se mohou nespotřebované přebytky v domě prodávat do sítě. K této činnosti však pravděpodobně bude třeba založit z vlastníků občanské energetické společenstvo formou družstva, s čímž vám můžeme být nápomocni.

Z těchto důvodů jsme s Asociací komunitní energetiky ČR podepsali spolupráci formou Memoranda, abychom našim členům zajistili odbornou informovanost nebo pomoc při záměru instalace FTV. Z ostatní legislativy upozorňujeme na rozsáhlou změnu občanského zákona zákonem č. 374/2022 Sb., která posiluje postavení spotřebitele, změnu spotřebitelských smluv, odpovědnost za vady, záruky a další změny. Ačkoliv se tato záležitost přímo netýká bydlení, avšak týká se nás všech jako spotřebitelů, považovali jsme za nutné na to upozornit na našich webových stránkách i v tomto čísle informačního bulletinu, a to v článku č. 7.

Rovněž tak věnujte pozornost novele zákona č. 67/2013 Sb. o službách, zákonem č. 424/2022 Sb., upravující vyúčtování v bytových domech s povinností měsíční informace o spotřebě tepla a TUV. Důležitou novinkou novely je, že chyby ve vyúčtování služeb, které nemají vliv na vypočtenou výši nedoplatku, tak nemají vliv na jeho splatnost. Tím se odstraňuje zneužívání reklamace s následnou pokutou, které bylo někdy velkým problémem. O této věci jsme již dříve psali a je zveřejněna i na našich webových stránkách. Nyní v tomto informačním bulletinu v článku č. 1 od JUDr. Schődelbaurové, zástupce ředitele Odboru bydlení, realitní činnosti a veřejných dražeb MMR.

Závěrem bych vás chtěl ještě upozornit, že v průběhu ledna probíhá fakturace členských příspěvků, popř. i pojištění pod naší RPS. Tímto bych vás chtěl, vážení členové, požádat o dodržení platební kázně a včasného uhrazení faktury. Pracovníci i funkcionáři spolku jsou vám k dispozici ve všech otázkách a vašich dotazech a i v orientaci v časté změně předpisů. Abychom mohli nadále k vaší spokojenosti tyto služby poskytovat, potřebujeme vaši součinnost, protože náš spolek se musí financovat pouze z vlastních zdrojů.

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb