Informační bulletin SMBD

Informační bulletin SMBD je určen pro vnitřní potřebu členských právnických osob SMBD.

Vydává Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.

Obsah všech ročníků

Archiv bulletinů ke stažení

 

Úvodní slovo předsedy (IB 5/2018)

Vážení přátelé, v průběhu letních měsíců probíhala příprava svolání I. sněmu, který byl svolán v Informačním bulletinu č. 3/2018 do 30. 6. 2018. Poté ve lhůtě a v souladu se stanovami bylo zveřejněno oznámení o konání sněmu, obsahující všechny předepsané náležitosti podle jednacího řádu sněmu a byly zpracovány materiály včetně návrhu kandidátů pro volby do republikové rady a kontrolní komise spolku. Všechny tyto materiály byly schváleny na společné schůzi republikové rady s kontrolní komisí konané dne 30. 8. 2018 a zveřejněny v Informačním bulletinu č. 4/2018 na začátku září. I. sněm probíhal korespondenční formou podle článku VII. odst. 4 stanov SMBD od 15. 10. do 31. 10. 2018, kdy bylo možné odevzdávat hlasovací a volební lístky na adresu SMBD. Výsledky jednání sněmu budou projednány nově zvolenou republikovou radou dne 22. 11. 2018 a zveřejněny v Informačním bulletinu č. 6/2018 včetně nového složení volených orgánů. Uplynulé období se vyznačovalo značnou aktivitou v legislativních pracích, především závěrečným připomínkovým řízením k návrhu novely občanského zákoníku v části o bytovém spoluvlastnictví. Tato novela byla připravována v komisi MMR a ve spolupráci s MSp, a to po dobu déle než jeden rok. Ačkoliv jsme se těchto prací v komisi MMR zúčastnili, při projednání připomínek v připomínkovém řízení jsme některé věci nemohli akceptovat. Týkalo se to zejména otázek, které až po ukončení připomínkového řízení byly navrhovatelem v rozporu se závěry komise zařazeny do této novely. Z těchto důvodů jsme iniciovali setkání na našem koordinačním fóru s prof. JUDr. Eliášem za účasti zástupce MMR – JUDr. Schödelbauerové k projednání některých otázek, týkajících se možnosti založení SVJ jediným vlastníkem, což je zásadní koncepční změna zařazená pouze na požadavek developerské sféry. Dále se to týkalo některých dalších ustanovení, jako je zařazení náhradního shromáždění SVJ s nižším hlasovacím kvorem a dalších dílčích úprav. Protože všechny tyto věci nebyly součástí připomínkového řízení, tak abychom se mohli k nim v termínu vyjádřit, oslovili jsme ministra spravedlnosti a předsedu Legislativní rady vlády s žádostí, aby Legislativní rada vlády objektivně a z odborného hlediska tyto návrhy zhodnotila při svém jednání. Komplexní návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů včetně zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů byl předložen ministryní pro místní rozvoj do Legislativní rady vlády 8. 10. 2018. Z dalších prací, kterých jsme se účastnili, se jedná o obsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích a družstvech, která je již pod číslem poslaneckého tisku 207 projednávána v Poslanecké sněmovně v prvním čtení. I zde uplatňujeme pozměňovací návrhy, které se týkají nájmu družstevního bytu a vypořádacího podílu. V souvislosti s oběma zákony jsme oslovili také některé poslance a poslanecké kluby. Z dalších důležitých legislativních prací se jedná o změnu insolvenčního zákona a některých dalších zákonů, týkajících se tzv. oddlužení. Zde jsme se účastnili jednání podvýboru Poslanecké sněmovny s cílem dosáhnout určité změny, neboť specifičnost pohledávek bytových družstev a společenství vlastníků se tím značně zhoršuje. Pohledávky za neplatiči by v případě jejich oddlužení museli fakticky uhradit ostatní členové družstva nebo vlastníci v domě. Tento návrh zákona byl pod číslem poslaneckého tisku 71 projednáván naposledy 24. 9. 2018 ve druhém čtení. Ze svých požadavků jsme nijak neustoupili a hledáme pro tyto naše návrhy podporu v poslaneckých klubech a zároveň ve spolupráci s dalšími družstevními svazy. Tato obsáhlá a v podstatě velmi složitá materie je nadále diskutována a usilujeme o to, aby se oddlužení netýkalo nedobrovolných věřitelů, kterými jsou v důsledku neplatičů především bytová družstva a společenství vlastníků. Z dalších významných událostí je třeba upozornit na novou evidenci údajů o skutečných majitelích, která nabyla účinnosti již 1. 1. 2018 a jejíž inspirací je opatření proti legalizaci z trestné činnosti a financování terorismu novelou zákona č. 253/2008 Sb. a současně novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. O této nové povinnostijsme již informovali na našich webových stránkách a podrobnou informaci naleznete také v tomto čísle informačního bulletinu. Zdůrazňujeme, že věc se týká všech SVJ a BD a prakticky jejich statutárních orgánů. Doporučujeme prostudovat tuto problematiku a případně splnit novou povinnost do konce tohoto roku bezplatně. Dne 14. 9. 2018 se konala konference na fakultě architektury ČVUT na téma dostupného bydlení, kde byla diskutována mj. Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení ve spolupráci se sociologickým ústavem AV. Tato metodika byla rozebrána i z hlediska důvodu tržního selhání a původně byla zpracována Ministerstvem pro místní rozvoj. Konference se zúčastnili předseda JUDr. Lebl a místopředseda JUDr. Švamberk, kteří také v diskusi vystoupili. Dne 18. 10. 2018 pak proběhla ko nference na téma bydlení po vzniku Československa až do dnešní doby ve spolupráci se slovenskými zástupci na téma státní bytová politika v obou republikách, formy a příklady podporovaného bydlení, které za MMR přednesl ředitel Klíma. Po skončení činnosti komise MMR k novele občanského zákoníku se nyní zvažuje ustanovení stálé komise pro bytové právo MMR jako odborného poradního orgánu ministryně pro oblast bydlení. V této komisi se účastníme s návrhy na odůvodnění tohoto poradního sboru a zpracování jeho statutu a jednacího řádu. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo podpory bydlení pro rok 2019, které jsou jednak poskytovány přímo ministerstvem a jednak SFRB. Přehled těchto podpor jsme umístili na naše webové stránky a budou zveřejněny také v příštím čísle informačního bulletinu. Některé tyto podpory nahrazují dosud nepřijatý zákon o sociálním bydlení. Doporučujeme proto sledovat naše webové stránky. Kromě jiného jsme také instalovali v Informačním centru světelný reklamní panel, na kterém jsou rovněž umístěny informace z MMR a informace o naší činnosti včetně nabídky publikací, které byly spolkem zpracovány. Nabídka publikací především ke GDPR a zákonu o službách je rovněž umístěna na webových stránkách. V současnosti se zpracovávají došlé hlasovací a volební lístky a v nejbližším období se budeme věnovat vyhodnocení a jednání I. sněmu.

 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD ČR


Partneři

csrb mmr cicb