Stanovy

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.

zapsané u Městského soudu v Praze v registru spolků pod spis.zn. L8125

 

SMBD

Článek I. - Název a sídlo

 1. Sdružení přijalo název: „Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s.“, ve zkratce též „SMBD“.
 2. Sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s.: 110 00 Praha 1, Těšnov 1163/5.
 3. Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. je dobrovolným nepolitickým sdružením právnických osob, zejména bytových družstev, společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), spoluvlastníků domů, spolků a jiných právnických osob zabývajících se záležitostmi bydlení, správou bytového fondu a souvisejícími záležitostmi, za podmínek uvedených v těchto stanovách.
 4. Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. má právní formu spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Svoji činnost vykonává v souladu s těmito stanovami a s právními předpisy na území celé České republiky.
 5. Tyto stanovy ve svém úplném znění jsou založeny v sídle Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s.

Článek II. - Účel spolku

 1. Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s. (dále jen „SMBD“) je založeno za účelem:
  1. zabezpečování a poskytování účinné pomoci svým členům či uchazečům o členství, a to zejména při vzniku a činnosti bytových družstev, SVJ, při činnostech svých členů vztahující se k bydlení a ke správě bytového fondu. Zajišťuje a poskytuje v těchto věcech odborné poradenství. Podporuje rozvoj vzájemné spolupráce a výměnu zkušeností svých členů. Uplatňuje a hájí společné potřeby a oprávněné zájmy členů, především ve vztahu k výkonným a zákonodárným orgánům státu a ve vztahu k orgánům územních samosprávných celků,
  2. poskytování metodické pomoci při řešení právní, ekonomické a technické problematiky v činnosti členů SMBD a jednání s ústředními orgány státní správy a úřady za účelem řešení problémů, námětů a požadavků členů SMBD,
  3. propagování družstevní myšlenky, rozšiřování znalostí a přibližování problematiky bytového hospodářství začínajícím bytovým organizacím i veřejnosti, spolupráce s dalšími organizacemi s náplní obdobné problematiky,
  4. napomáhání k řešení sporů mezi členy SMBD v rozhodčím řízení.
 2. SMBD se může stát členem jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti; může též sjednávat smlouvy o součinnosti s jinými právnickými osobami k dosažení určitého cíle, k jehož naplňování bylo založeno, popřípadě k uplatňování jiného společného zájmu, zejména v oblasti bydlení. Vyvíjet též vedlejší výdělečnou činnost za účelem podpory hlavní činnosti a naplňování hlavního účelu. Může zřizovat dceřiné korporace nebo být jejich členem.

Článek III. - Členství

 1. Členství v SMBD je dobrovolné. Členem se může stát pouze právnická osoba (např. bytové družstvo, SVJ), výjimečně též fyzická osoba na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu (např. zakládající členové nebo významní představitelé a funkcionáři SMBD). Přijetím členství v SMBD se člen vůči SMBD zavazuje chovat se čestně a dodržovat stanovy SMBD a naopak SMBD se zavazuje, že nebude žádného svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a bude šetřit jeho členská práva a oprávněné zájmy. Nikdo nesmí být nucen k účasti v SMBD a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něj.
 2. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo na základě písemné přihlášky doložené kopií výpisu z veřejného rejstříku. Předsednictvo může žádost uchazeče o členství odmítnout. Členství vzniká přijetím prvního dne kalendářního měsíce následujícího po rozhodnutí předsednictva a sjednává se na dobu neurčitou.
 3. Kdo se uchází o členství v SMBD, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
 4. Členství v SMBD se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. To neplatí při vzniku právnické osoby SVJ od původního člena.
 5. SMBD vede seznam členů, do kterého se zapisuje název a sídlo právnické osoby, IČ, bankovní spojení, členové statutárního orgánu vč. kontaktů, počet bytů a nebytových prostor.
 6. Seznam členů není přístupný s výjimkou statutárního orgánu SMBD. Prokáže-li člen zájem hodný právní ochrany, může předsednictvo umožnit členovi nahlédnutí v části, která se týká jeho osoby.

Článek IV. - Zánik členství

 1. Členství zaniká:
  1. vystoupením - členství zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení SMBD, není-li v oznámení uvedeno pozdější datum,
  2. zrušením členství pro neplacení členských příspěvků – členství zaniká k 31.12. kalendářního roku předcházejícího roku, za nějž člen nezaplatil členské příspěvky po marném uplynutí lhůty určené předsednictvem dodatečně ve výzvě k zaplacení,
  3. dohodou o ukončení členství,
  4. vyloučením – člen může být vyloučen, pokud závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající z členství a k výzvě předsednictva v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. O vyloučení rozhoduje předsednictvo a jeho rozhodnutí se doručí vyloučenému členu,
  5. dd) člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise. Předsednictvo může v odůvodněných případech na základě nálezu rozhodčí komise své rozhodnutí zrušit. Vyloučený člen se může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí SMBD obrátit na soud, jinak toto právo zaniká.
  6. členství zaniká též zánikem právnické osoby nebo úmrtím člena nebo zrušením SMBD likvidací.
 2. Zánikem členství za trvání SMBD nevzniká členovi právo na vypořádací podíl.

Článek V. - Práva a povinnosti členů

 1. Členové SMBD mají stejná práva a povinnosti a neručí za závazky SMBD.
 2. Členové SMBD mají zejména tato práva:
  1. účastnit se jednání sněmu osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo svých zástupců, které určí statutární orgán a udělí jim plnou moc k jednání na sněmu, volit republikovou radu a kontrolní komisi SMBD, a tím se podílet na řízení a kontrole činnosti SMBD,
  2. předkládat SMBD svoje podněty, připomínky a návrhy a být o jejich vyřízení informován,
  3. požadovat a dostat z jednání sněmu vysvětlení k záležitostem SMBD, pokud se toto vysvětlení vztahuje k předmětu jednání sněmu. Požaduje-li člen sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž zveřejnění by SMBD způsobilo vážnou újmu, nelze mu jej poskytnout,
  4. využívat služeb a informací poskytovaných SMBD v rámci odborné pomoci členům. Po dobu prodlení člena s placením členských příspěvků nejsou informace členu poskytovány,
  5. účastnit se ve sporných případech rozhodčího řízení před rozhodčí komisí SMBD,
  6. bránit se proti rozhodnutí orgánu SMBD podáním návrhu u soudu na určení jeho neplatnosti a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět.
 3. Členové SMBD jsou povinni:
  1. dodržovat stanovy, kterými jsou vázáni od okamžiku jejich přijetí nebo vzniku členství,
  2. plnit usnesení sněmu,
  3. platit členské příspěvky na činnost SMBD podle usnesení nejvyššího orgánu,
  4. poskytovat SMBD pro jeho činnost a služby nezbytné údaje a informace.

Článek VI. - Orgány SMBD

 1. Orgány SMBD jsou:
  1. sněm,
  2. republiková rada,
  3. předsednictvo,
  4. kontrolní komise,
  5. rozhodčí komise.
 2. K plnění svých úkolů mohou orgány SMBD zřizovat stálé i dočasné pomocné orgány, např. pobočné spolky, další komise apod. V případě zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku neručí hlavní spolek za dluhy pobočného spolku.
 3. Funkční období volených orgánů je pětileté a u všech členů těchto orgánů končí shodně, tedy i v případě členství v orgánu na základě kooptace. Dosavadní členové republikové rady a kontrolní komise vykonávají svoji funkci po skončení funkčního období do dne zvolení nových členů těchto orgánů podle stanov.
 4. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým SMBD, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.
 5. V případě snížení počtu členů volených orgánů, jejichž počet však neklesl pod polovinu v průběhu funkčního období, může orgán, jehož počet členů se snížil, kooptovat svým usnesením náhradního člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena orgánu. Náhradní člen má všechna práva a povinnosti řádného člena orgánu. O kooptaci nového člena informuje tento orgán členy SMBD v nejbližším vydání Informačního bulletinu SMBD.
 6. Ve všech orgánech SMBD se hlasuje na principu jeden člen – jeden hlas. V případě rovnosti hlasů se ve volených orgánech přihlíží k hlasu předsedajícího.
 7. Členové orgánu SMBD jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo SMBD způsobit škodu, dodržovat zákon a jiné právní předpisy, stanovy a usnesení vyšších orgánů SMBD, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou.

Článek VII. - Sněm

 1. Sněm SMBD projednává záležitosti uvedené ve stanovách, zejména:
  1. volí členy republikové rady a kontrolní komise,
  2. projednává hlavní směry rozvoje SMBD,
  3. projednává zprávy o činnosti a hospodaření SMBD,
  4. projednává a bere na vědomí zprávu o činnosti republikové rady a kontrolní komise za uplynulé období.
 2. Sněm svolává republiková rada jedenkrát za pět let.
 3. Republiková rada informuje o svolání sněmu nejméně 6 týdnů před jeho konáním v Informačním bulletinu SMBD.
 4. Jednání sněmu se koná formou per rollam (korespondenčním způsobem). Republiková rada zašle členům SMBD v Informačním bulletinu SMBD „Oznámení o konání sněmu“, které obsahuje pozvánku s termínem konání a programem jednání tak, aby bylo členům doručeno nejpozději 15 dnů před zahájením jednání sněmu.
 5. Republiková rada svolá mimořádně jednání sněmu z podnětu a na písemnou žádost 1/3 všech členů SMBD. V žádosti musí být uvedeny důvody navrhovaného svolání a návrh programu. Sněm musí být svolán nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti.
 6. Za rozhodnutí sněmu se počítá souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Za přítomné se při rozhodování per rollam považují ti, kdo ve lhůtě určené v „Oznámení o konání sněmu“ doručili na adresu sídla SMBD hlasovací lístek s vyznačením hlasování. Podrobnosti o jednání a rozhodování sněmu upravuje Jednací řád sněmu.
 7. Statutární orgán SMBD zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání sněmu do 30 dnů od jeho ukončení.

Článek VIII. - Republiková rada

 1. Republiková rada je nejvyšším orgánem SMBD, který projednává a rozhoduje záležitosti uvedené ve stanovách, popř. další záležitosti, které si k projednání či rozhodování vyhradí.
 2. Republiková rada má devět členů. Republiková rada volí ze svého středu předsedu SMBD a tři místopředsedy SMBD, kteří se zvolením stávají členy předsednictva SMBD.
 3. Republiková rada se schází podle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce.
 4. Schůzi republikové rady svolává a řídí předseda SMBD. V době jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů SMBD.
 5. Z každé schůze se pořizuje zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal a jaká byla přijata usnesení. Zápis musí být vyhotoven do 30 dnů od konání zasedání republikové rady. Zápis podepisuje předsedající republikové rady a zapisovatel.

 

Republiková rada dále:

 1. Schvaluje stanovy SMBD a jejich změny.
 2. Projednává zprávy o činnosti a hospodaření SMBD, případně způsob úhrady ztráty a použití zisku.
 3. Schvaluje rozpočet SMBD.
 4. Určuje výši členských příspěvků SMBD.
 5. Projednává zprávy kontrolní komise.
 6. Zřizuje v případě potřeby pobočné spolky.
 7. Volí a odvolává členy rozhodčí komise.
 8. Vydává veškeré vnitřní předpisy, kterými se řídí činnost SMBD, směrnice a statuty nezbytné pro činnost spolkové samosprávy.

Článek IX. - Předsednictvo

 1. Předsednictvo je statutárním a výkonným orgánem SMBD. Členy předsednictva jsou předseda SMBD a místopředsedové SMBD.
 2. Předsednictvo je oprávněno jednat jménem SMBD navenek ve všech záležitostech, pokud stanovy nevyhrazují toto oprávnění jinému orgánu.
 3. Jménem předsednictva jedná navenek předseda SMBD a v době jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů SMBD.
 4. Právní jednání předsednictva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za SMBD předseda SMBD a jeden z místopředsedů SMBD.
 5. Předsednictvo řídí běžné záležitosti SMBD a plní úkoly stanovené republikovou radou. O své činnosti podává zprávu republikové radě a předkládá jí ke schválení věci, které náležejí do působnosti republikové rady, pokud bylo zcela nezbytné o nich rozhodnout předsednictvem z důvodu nebezpečí z prodlení či ze zcela závažných důvodů v období mezi zasedáními republikové rady.
 6. Rozhoduje o přijetí a vyloučení členů.
 7. Předsednictvo plní funkci redakční rady Informačního bulletinu SMBD.

Článek X. - Předseda SMBD

 1. Předseda SMBD je představitelem SMBD ve vztahu ke státním a jiným orgánům a dalším právním subjektům.
 2. Řídí a organizuje běžnou činnost SMBD a plní funkci vedoucího organizace podle obecně závazných právních předpisů.
 3. Předseda SMBD zodpovídá za pracovněprávní vztahy SMBD a personální agendu.
 4. V době nepřítomnosti předsedy SMBD jej v plném rozsahu zastupuje předsednictvem určený místopředseda SMBD.
 5. Předseda SMBD svolává zasedání republikové rady.

Článek XI. - Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem SMBD, má čtyři členy a je oprávněna kontrolovat veškerou činnost SMBD.
 2. Kontrolní komise odpovídá za svoji činnost republikové radě.
 3. Kontrolní komise jedná podle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce.
 4. Schůzi kontrolní komise svolává a řídí její předseda, který je do funkce volen kontrolní komisí z řad jejích členů. Zvolený předseda řídí také činnost kontrolní komise.
 5. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SMBD řádně vedeny a vykonávány v souladu se stanovami a právními předpisy. V rozsahu své působnosti může nahlížet do všech dokladů SMBD a požadovat od členů dalších orgánů nebo zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 6. Funkce člena kontrolní komise není slučitelná s funkcí ve statutárním orgánu.

Článek XII. - Rozhodčí komise

 1. SMBD zřizuje Rozhodčí komisi podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Rozhodčí komise má pět členů volených republikovou radou. Spor mezi účastníky rozhoduje tří až pěti členná komise, písemně pověřená předsedou SMBD, z řad členů rozhodčí komise. Komise zvolí ze svého středu předsedu s právnickým vzděláním, který jejím jménem jedná a řídí jednání komise.
 3. Členem rozhodčí komise musí být zletilá bezúhonná osoba, která není členem statutárního nebo kontrolního orgánu SMBD. Člen rozhodčí komise nesmí být osoba, která má vztah k projednávané věci, nebo je členem nebo pracovníkem některé ze stran sporu.
 4. Rozhodčí komise rozhoduje veškeré záležitosti náležející do spolkové samosprávy. Rozhoduje spory mezi členem a orgány SMBD o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze SMBD.
 5. Rozhodčí komise je dále oprávněna projednávat spory:
  1. mezi družstvy, SVJ a korporacemi sdruženými v SMBD (dále jen členové),
  2. mezi členy SMBD a jejich členy.

Uvedené spory jsou v pravomoci rozhodčí komise za předpokladu, že obě strany sporu s tím vysloví souhlas, a to předem nebo i následně prohlášením v tomto znění: „Smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených smluvně nebo v souvislosti s tím, popřípadě i z důvodů, které vznikly z jiných právních vztahů, budou rozhodovány rozhodčí komisí SMBD podle jednacího řádu této rozhodčí komise“.

 1. Řízení před rozhodčí komisí upravuje jiný právní předpis a jednací řád rozhodčí komise.

Článek XIII. - Zásady hospodaření

 1. SMBD hospodaří s vlastním majetkem, nabývá práv a zavazuje se svým jménem.
 2. Za závazky odpovídá SMBD celým svým majetkem.
 3. SMBD neodpovídá za závazky, ztráty a schodky jednotlivých členů SMBD.
 4. Příjmem SMBD jsou členské příspěvky, popř. prostředky získané z dalších zdrojů.
 5. SMBD hospodaří podle schváleného rozpočtu. Rozpočet a účetní závěrku schvaluje svými usneseními republiková rada a kontrolní komise.
 6. Zisk SMBD lze použít pouze pro jeho činnost a jeho správu.

Článek XIV. - Zrušení a likvidace SMBD

 1. Jestliže rozhodne nejvyšší orgán o zrušení SMBD, stává se předseda SMBD likvidátorem, pokud republiková rada neurčí někoho jiného.
 2. Při zrušení SMBD s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej všem členům.
 3. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v rozsahu, v jakém je to pro splnění dluhů SMBD nezbytné.
 4. V případě zániku SMBD je jeho majetek po provedení likvidace předán jiné právnické osobě se stejným nebo příbuzným předmětem činnosti. Členové nemají právo na likvidační zůstatek.

Článek XV. - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Toto znění stanov bylo přijato VIII. Valnou hromadou konanou dne 15. 10. - 31.10.2013 v důsledku změny zákona č. 89/2012 Sb., podle přechodných ustanovení § 3045, podle kterého se sdružení založená na základě zákon č. 83/1990 Sb., považují za spolky ke dni 1.1.2014. Stanovy byly zpracovány na základě téhož zákona, zejména § 214 - § 302.
 2. Neurčují-li tyto stanovy jinak, vztahují se na spolky jiné právní předpisy, zejména občanský zákoník.
 3. Stanovy nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. Tímto dnem se zvolení členové představenstva stávají členy Republikové rady a plní funkce těchto stanov.
 4. Ruší stanovy ustavující schůze ze dne 9.4.1997 ve znění změn přijatých usneseními valných hromad z 26. 10. a 17.11. 1999, 13. a 15.11. 2011, 17.1.2008, 1.12.2009 a 29.11.2011.

 

JUDr. František Lebl   JUDr. Jiří Čáp   Zuzana Žalská
předseda SMBD   místopředseda SMBD   místopředsedkyně SMBD

Partneři

csrb mmr cicb