INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů

Společnost SMBD provádí zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a spolupracující osoby. Jedná se především o nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.5.2018 (dále jen „Nařízení“), a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění.

Společnost SMBD provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění kupní smlouvy s Vámi, a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost SMBD se sídlem Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, IČO:66003075, DIČ CZ26118661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 8125 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování SMBD, Těšnov 5, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty sdruzeni@bytovadruzstva.cz, telefon (+420) 224 805 511.

1.2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy v eShopu, a to v rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní (fakturační) adresa, e-mail, telefon. Používáním eShopu dáváte správci souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v tomto rozsahu.

2.2. Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

- splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“);

- splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy.

2.3. Osobní údaje jste povinen(a) uvádět správně, pravdivě a úplně, souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, ale máte právo ho kdykoliv odvolat, a to písemně na elektronickou adresu správce.

2.4. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a dále právo podat stížnost, pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

2.5. Pro účel přímého marketingu (nabídky produktů a služeb) správce zpracovává Vaši e-mailovou adresu, příp. i identifikační a doručovací údaje. Vůči takovému zpracování můžete podat námitku, a to písemným sdělením zaslaným e-mailem na elektronickou adresu správce sdruženi@bytovadruzstva.cz.

2.6. Osobní údaje uživatele budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

2.7. Správce nebude předávat Vaše osobní údaje do třetí země.

2.8. Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se můžete na správce obrátit prostřednictvím jeho e-mailové adresy sdruzeni@bytovadruzstva.cz nebo písemně na adrese SMBD, se sídlem Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1.


Partneři

csrb mmr cicb