Otázky a odpovědi

Na této straně naleznete poradenský servis pro veřejnost formou krátkých odpovědí na problémy, které vás zajímají. 
Obsah otázky nemůže přesáhnout 200 znaků. Delší obsah nebude odeslán. 

ZDE ODPOVÍDÁME POUZE ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI!.
ČLENY PROSÍME O PŘIHLÁŠENÍ. FORMULÁŘ DOTAZŮ PRO ČLENY JE dostupný ZDE..........
 


Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku v uvedených tématech, odpovíme Vám individuálně. Vyplňte prosím následující formulář:

Zobrazit formulář


Jak na shromáždění SV rychle vypočítat hlasování.

14.8.2018

Mohu vycházet z podlahové plochy ? Mohu sečíst podlahovou plochu hlasů PRO a vypočítat kolik je to procent, když celkový součet podlahových ploch položím roven 100% ?

Děkuji za odpověď

Dobrý den,

na schůzi orgánu družstva nebo SVJ se zpravidla hlasuje veřejně, a to zvednutím pozvánky nebo ruky, přičemž nejprve předsedající vyzve přítomné k vyjádření souhlasu s navrhovaným usnesením, pak k vyjádření nesouhlasu a konečně vyzve k hlasování ty přítomné, kteří se hlasování zdrželi. Nesprávný je postup, který se někdy v praxi vyskytuje, že předsedající nechá hlasovat pro a proti návrhu a ti kteří se zdrželi stanoví odečtením od součtu těchto hlasů a od počtu přítomných členů, kteří byli oznámeni na začátku jednání mandátovou komisí. Nesprávný je i postup předsedajícího, který po sečtení hlasů pro návrh v případě, že tyto hlasy počtem přesahují nadpoloviční většinu přítomných podle prezenční listiny považuje návrh za odsouhlasený a nezjišťuje již hlasy proti nebo těch, kteří se zdrželi. V obou případech je výsledek hlasování nesprávný, zejména proto, že jeho podkladem je pouze předpokládaná přítomnost členů při hlasování, jak je zaznamenána v prezenční listině a nikoliv přítomnost skutečná, která má být před každým hlasováním ověřena a hlasy všech mohly být v daném případě spočítány, čímž se také průběžně zjistí počet přítomných na schůzi, což může být důležité pro zjištění zda v okamžiku hlasování je schůze schopna usnášení.
Obdobně je nutno vycházet při hlasování podle podílu na společných částech ze skutečné přítomnosti, kde každý vlastník hlasuje odlišným podílem a tímto způsobem zjistit výsledek hlasování.


JUDr. František Lebl

Nutnost uzavření smlouvy - výkon funkce člena představenstva BD

6.10.2016

Na čl. schůzi našeho BD ukončili 3 čl. představenstva výkon svých funkcí a byli zvoleni noví 3 členové BD.Jsem nový člen, ale zároveň vedena na ÚP.Musím mít sml.o výkonu funkce vůbec uzavřenu? děkuji

Má-li být vzniklá funkce člena představenstva BD spojena s nějakým peněžitým nebo nepeněžitým plněním (odměny a pod.) a zároveň tato funkce vznikla po 1.1.2014, vyžaduje se, aby nejvyšší orgán družstva, tj. členská schůze, podle § 656 písm. e) schválil smlouvu o výkonu funkce, na což ovšem postačí usnesení tohoto orgánu. U družstev se nevyžaduje, aby smlouva o výkonu funkce byla uzavřena písemně a může být sjednána i ústně. Nicméně musí být chválena nejvyšším orgánem družstva. Rovněž je možné, aby čl. schůze schválila odměny členům orgánu univerzálně tak, aby byly použitelné pro každého, kdo se stane členem orgánu aniž by schůze musela hlasovat při každé volbě znovu. Lze ovšem též identifikovat konkrétní členy orgánu s přiznáním odměny. Po 1.1.2014 platí, že nebude-li smlouva o výkonu funkce alespoň touto formou sjednána, je výkon funkce bezplatný.


JUDr. František Lebl

Hlasování o plýtvání s prostředky SVJ

6.6.2016

Dobrý den, jak má výbor SVJ (3 os.) odpovědně postupovat,když ostatní členové (3 os.) hlasují proti zdůvodněnému rozhodnutí výboru? 3:3 tj. 55,988%. Jak mám prosím s péčí řádného hospodáře podepsat SOD, s vědomým plýtváním, firma je dražší, projektové řešení s nedostatky,nesplňuje PO a má nizkou třídu bezpečnosti zámku. Může někdo objektivně posoudit kvalitu 2 cenových nabídek (elektroinstalace a čipový uzamykací systém vchodu domu za 240000,-)? Původní investice za 260000,-byla odsouhlasena všemi hlasy. Havarijní stav elektro od r.2003.

Děkuji za radu a Váš čas, J.Talpová

Dojde-li ve výboru SVJ k rovnosti hlasování, platí obecně, že rozhodne hlas předsedajícího. Hlasuje-li se o nějakém návrhu, např. na výběr firmy, a tento návrh nezíská většinu hlasů, není přijat. Proto by neměla nastat tato rovnost. Posouzení nebo výběr cenových nabídek je čistě věcí shromáždění vlastníků, není-li k tomu přímo zmocněn výbor. Objektivně není povinností SVJ provádět výběrové řízení, záleží na vašem uvážení.


JUDr. F. Lebl

Po převodu bytu do OV

4.6.2016

Po převodu bytu do OV jsem si ponechala členství v BD, které je založeno jen na základním členském vkladu. Jaké mám vůči BD povinnosti? Musím přispívat na \"chod\" BD (mzdy, administrativu, ...)? Je v pořádku, že mne BD stále nutí přispívat na správu podle výměry bytu, který je dnes už v mém OV? Děkuji předem za odpověď.

Příspěvky na správu domu a pozemku se v SVJ hradí podle velikosti spoluvlastnických podílů odvozených z velikosti bytu. BD, jako jeden z vlastníků, přispívá na správu domu rovněž podle velikosti podlahové plochy bytu, který mu zůstal ve vlastnictví. To nemá nic společného s členstvím v BD, kdy členové nebydlící, tj. neužívající byt v BD, mohou hradit nějaký udržovací příspěvek, ale nikoliv ve výši, kterou uvádíte. Tato platba je nepochybně příspěvkem na SVJ.


JUDr. F. Lebl

Dohoda platá i po vzniku SVJ?

3.6.2016

Součástí domu jsou garáže. Majitelé měli před vznikem SVJ odhlasované nízké platby. Tvrdí, že dohoda platí i po vzniku SVJ a že stanovy nemusí dodržet. Je to prosím tak? Děkuji

Příspěvky na správu domu se v SVJ hradí podle velikosti spoluvlastnického podílu jednotky, není-li v prohlášení vlastníka uvedeno jinak. Jakési dohody před vznikem SVJ nemohou na tom nic změnit.


JUDr. F. Lebl

Pomoc soudu

19.5.2016

Může Společenství pomocí soud.rozhodnutí nařídit prodej BJ ve vlastnictví, pokud vlastník porušuje povinnosti uložené Stanovami?

Děkuji, Novotná

Podle § 1184 NOZ je na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky SVJ. Soud může nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu rozhodnutím soudu. Záležitost je neobvyklá, prakticky málo používaná a doporučujeme navštívit osobně naši právní poradnu SMBD.


JUDr. F. Lebl

Odprodej části pozemku soukromému vlastníkovi

19.5.2016

OSBD vlastní pozemek, na kterém jsou postaveny 2

bytové domy . Pozemek svou rozlohou přesahuje značně výměru domů. SVJ je pouze v 1 domě. Může OSBD odprodat část pozemku soukromému vlastníkovi, který nemá s bytovými domy nic společného? /je to za účelem zřízení cesty k soukromému pozemku kupce pozemku/.

Děkuji za vyřízení.

J. Malecká

řešení otázky práva cesty je k pozemku možné několika způsoby, např. uzavřením smlouvy ve smyslu § 1276 NOZ. Tato služebnost zakládá právo jezdit přes pozemek jakýmkoliv vozidlem. Přičemž se zatížená část pozemku vyznačí na GP, který je součástí vkladu do KN. Jiným způsobem je nucené omezení vlastnického práva zřízení nezbytné cesty podle § 1029 NOZ a násl. NOZ. O tom může rozhodnout i soud. Proto prodej pozemku za účelem zřízení cesty může být z jednou variant řešení.


JUDr. F. Lebl

Hodnota podílu v byt.družstvu

12.5.2016

Prosím, existuje databáze (formulář), kde se dá zjistit hodnota podílu v byt.družstvu k určitému datu podle daných parametrů bytu? Zastupuji člověka, který přišel podvodem o členství v družstvu s nájmem bytu, a na znal.posudek nemá peníze. Děkuji!

Podle § 580 ZOK vede BD seznam svých členů, do kterého se podle zákona zapisuje mimo jména i bydliště, délka členství a výše čl. vkladu. Vklady člena představují dohromady čl. vklad, dříve podíl, který je jedinou evidencí, kterou BD vede. Máte-li na mysli tržní hodnotu odvozenou od bytu, tato se v žádné databázi nenachází. Není ani předmětem případného vypořádání s BD. Může však být předmětem vypořádání např. mezi rozvedenými manželi.


JUDr. F. Lebl


Partneři

csrb mmr cicb