Orgány SMBD

 

S účinností od 1. 1. 2014 byl přijat zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Ten ve svých přechodných ustanoveních, zejména v § 3045 ukládá, že sdružení, založená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona. Proto jsme byli nuceni připravit nové znění stanov s přihlédnutím k právní úpravě občanského zákoníku, zejména § 214 – § 302, který pojednává o spolku. S využitím tohoto zákonného podkladu předkládáme valné hromadě úplné znění stanov Sdružení v důsledku změny právní formy. Pro naše členy nebude mít změna v obsahu naší činnosti žádné dopady a zachován bude i název Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, doplněný o zkratku z.s. (zapsaný spolek), logo zůstává „SMBD“.

Jako novinku uvádíme ve stanovách možnost využití rozhodčího řízení ve věcech spolkové samosprávy formou rozhodčího řízení, které předchází řešení soudní cestou. Ve věcech uvedených v Článku XII. nových stanov je příslušná k rozhodování rozhodčí komise, jejíž nález může soud přezkoumat. Tímto je vyloučen vstup soudní moci do těchto sporů a svěřen rozhodování rozhodčí komisi. Změny jsou i v názvu např. valná hromada je ustavena jako sněm. Zřízeno je předsednictvo jako statutární a výkonný orgán a nevyšším orgánem je představenstvo.

V republikové radě sdružení jsou přední odborníci na otázky bydlení, kteří jsou osobně členy různých komisí při jednotlivých ministerstvech, parlamentu a vlády. Hlavním cílem sdružení zůstává obnova základních principů družstevnictví, jako je solidarita a vzájemnost, ale i podchycení nového trendu bydlení, kterým je vlastnické bydlení.

Prostřednictvím členů republikové rady se SMBD účastní na přípravě nových zákonů, připomínkovém řízení, tvorbě koncepce bydlení a sleduje i vývoj v mezinárodním kontextu.

 

Sněm

valná hromada všech členů svolává ji republiková rada jedenkrát za 5 let 
  

REPUBLIKOVÁ RADA SMBD

JUDr. František Lébl předseda SMBD
JUDr. Jan Opletal místopředseda SMBD
JUDr. Bohuslav Švamberk místopředseda SMBD
JUDr. Ivana Šimonková místopředseda SMBD
Ing. Božena Künzelová člen
Ing. Jiří Hodina člen
 Mgr. Ing. Pavel Gogela                        člen 
   

KONTROLNÍ KOMISE SMBD

 Ing. Pavel Podlešák  předseda komise
Michaela Loudilová členka
JUDr. Karel Šrol, PhD. člen
Mgr. Jiří Svoboda člen
 

PŘEDSEDNICTVO

JUDr. František Lebl předseda SMBD
JUDr. Jan Opletal místopředseda SMBD
JUDr. Bohuslav Švamberk místopředseda SMBD
JUDr. Ivana Šimonková místopředsedkyně SMBD
 

PŘEDSEDA

JUDr. František Lebl předseda SMBD
 

ROZHODČÍ KOMISE

Bude jmenována na každý konkrétní případ

 


Partneři

csrb mmr cicb