Přehled služeb poskytovaných SMBD

včetně seznamu poradců

 

ODBORNÉ PORADNY PRÁVNÍ

JUDr. Jan Opletal

JUDr. Karel Šrol, Ph.D

JUDr. Petr Novotný

 

EKONOMICKÁ A DAŇOVÁ Poradna

Ing. Božena Künzelová

Ing. Pavel Podlešák (daňové poradenství)

 

TECHNICKÉ SLUŽBY

  • tepelné hospodářství           Ing. Jan Blažíček
  • technické poradenství            Milan Flodr

 

VŠEOBECNÉ PORADENSTVÍ A PROGRAM CICB

Zuzana Žalská

Ing. Lenka Kotková

Mgr. Jaroslav Schneider

Ing. Pavel Gogela

 

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Dr. Václav Kubát

 

ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

  • elektronické převody (skenování)

Michaela Loudilová

 

INTERNETOVÁ PORADNA

JUDr. František Lebl

 

Poptávka služeb firmy SMBD – servis, s. r. o.

Bližší informace zde . . . 

 

Zásady pravidel pro poskytování poradenství a služeb SMBD

Zásada č. 1

Jsou stanovena pravidla pro evidenci a výkazy o poradenské činnosti v rámci SMBD, Regionálních poradenských středisek v programu CICB.

Zásada č. 2

Členové SMBD mají v kalendářním roce nárok na dvě odborné poradny (dvě právní, ekonomické, technické) zdarma. Za třetí a každou další poradu se platí administrativní poplatek 300 Kč.

Členem SMBD se pro tyto účely rozumí člen statutárního orgánu nebo ten, kdo se prokáže členskou kartou a jedná ve věci člena SMBD.

Členové členských organizací, kteří se neprokáží členskou kartou, platí administrativní poplatek 300 Kč. vždy.

Zásada č. 3

Jiné fyzické osoby, než členové SMBD, uhradí 1000 Kč za účast v odborné poradně.

Zásada č. 4

Poradna ve věcech obchodního rejstříku nebo rejstříku SVJ je zpoplatněna pro členy SMBD tak, že jednoduchá konzultace je bezplatná, odborná porada včetně zpracování podání činí 2 000 Kč.

Převod dokumentů do elektronické podoby v rámci digitalizace sbírky listin obchodního rejstříku se poskytuje pro členy SBMD za základní poplatek 150 Kč do 5 stránek + každá další strana 20 Kč. Pro nečleny základní poplatek 400 Kč do 5 stránek + každá další strana 40 Kč. Poplatek zahrnuje i CD a vypálení na CD.

Zásada č. 5

Poradenské služby pro právnické osoby - nečleny SMBD nebo jiné instituce (např. advokáti, správcovské firmy) jsou poskytovány dle smluvního ujednání za poplatek nejméně 2 000 Kč.

Odborné poradenství obcím, zakladatelům BD či skupinám občanů, kteří se stanou členy SVJ po jeho vzniku (zvláště v souvislosti s privatizací) a kteří souhlasí s tím, že se stanou členy SMBD, je poskytováno poradenství na základě smlouvy o pomoci ,ve výši nejméně 2 000 Kč, Tento příspěvek platí na dobu do založení právnické osoby, nejdéle však na dobu dvanácti měsíců. Podle okolností může být příspěvek stanoven smluvně individuálně.

Zásada č. 6

Pro všechny poradny platí, že doba trvání je 30 minut. Odborné poradny jsou evidovány kanceláří SMBD na osobní nebo telefonickou objednávku.

Základní evidence o poradenské činnosti poradců v regionálních poradenských středisek ( RPS) je vedena ve „Výkazu poradny SMBD“, který je jednotný pro všechna poradenská místa SMBD včetně programu CICB.

Poradce je oprávněn rozhodnout, že upustí od příspěvku (poplatku) v případech zvláštního zřetele (např. senioři apod.) anebo v případech, kdy se jedná jen o obecnou informaci, která je poskytována zejména v rámci programu CICB. Od poplatku může být upuštěno též při reálné možnosti získání klienta za člena SMBD.

Zásada č. 7

Odpovědi na písemné či elektronickou poštou zaslané dotazy jiných osob než členů SMBD a členů či společníků členských organizací SMBD (nejde-li o funkcionáře členských organizací) budou pouze základní informativní povahy, nikoliv odborného výkladu či analýzy konkrétního případu. V případě dotazu složitější povahy bude tazatel zpravidla vyzván k objednání se k ústní odborné konzultaci.

Odpovědi na písemné či elektronickou poštou vyžádané dotazy členů SMBD (tj. podané příslušným funkcionářem členské organizace) budou obsahovat stručnou odbornou informaci o právní úpravě dané záležitosti (nikoliv odbornou analýzu). Podle povahy a složitosti dotazu bude tazatel vyzván k projednání věci při ústní odborné konzultaci, na kterou se objedná.

V žádném případě nebudou tazatelům (ať jde o člena SMBD či jinou osobu) poskytována přímo odbornými poradci SMBD či CICB písemná odborná stanoviska jménem SMBD k vlastnímu řešení konkrétní záležitosti, ať jde o dotazy v rámci ústních konzultací nebo dotazy písemné či prostřednictvím elektronické pošty.

V případě, že o takové stanovisko požádá instituce veřejnoprávní povahy či obdobná instituce či sdělovací prostředky, anebo členská organizace SMBD, rozhodne předseda SMBD, zda bude poskytnuto písemné stanovisko jménem SMBD. Takové stanovisko je oprávněn podepsat výlučně předseda či v jeho zastoupení některý z místopředsedů SMBD; stanovisko před jeho podpisem parafuje zpracovatel. Uvedené platí shodně pro činnost CICB, včetně podepisování písemného stanoviska předsedou (místopředsedou) SMBD.

Požádá-li o písemné odborné stanovisko osoba (fyzická či právnická) v rámci poradenské činnosti SMBD nebo CICB a nejde o člena SMBD, bude vždy individuálně zváženo předsedou SMBD, zda výjimečně bude za úplatu takové písemné odborné stanovisko SMBD poskytnuto; podepisuje je výlučně předseda (místopředseda) SMBD a parafuje zpracovatel.

Zásada č. 8

Telefonické dotazy, především od jiných osob než členů SMBD (včetně členů či společníků členských organizací SMBD, nejde-li o jejich funkcionáře) budou zodpovídány pouze v obecné rovině, s ohledem na zkušenosti, z nichž plyne, že většina tazatelů při konkrétnější odpovědi, reagující na konkrétní záležitost, přizpůsobí telefonickou odpověď svým potřebám a interpretuje ji zpravidla zkresleně ve svůj prospěch. V telefonické odpovědi bude tedy pouze poukázáno na právní úpravu v tazatelově záležitosti, s tím, že podrobnější odpověď lze získat při ústní odborné konzultaci.

Telefonický dotaz člena SMBD (funkcionáře členské organizace SMBD) bude zodpověděn telefonicky v rozsahu daných možností a s ohledem na jeho povahu a složitost a podle potřeby bude tazatel pozván k ústní konzultaci.

Zásada č. 9

Poskytování odborných služeb již při řešení jednotlivých záležitostí (za úplatu).

Tato činnost navazuje na poradenskou činnost odborných poradců SMBD a CICB.

Pokud přijme poradce takovou zakázku je poskytována těmito poradci jejich vlastním jménem a na jejich účet v rámci jejich živnostenského či jiného oprávnění. Při poskytování takových služeb nesmí odborný poradce poskytovat jakoukoliv tuto službu jménem SMBD či jménem CICB, nýbrž výlučně svým vlastním jménem a na vlastní účet na základě svého živnostenského či jiného oprávnění jako podnikající fyzická osoba (či jako advokát, daňový poradce, auditor, apod.).

V případě, kdy je odborný poradce SMBD nebo CICB požádán o převzetí případu k řešení a nehodlá se ujmout případu sám, předá klienta jinému poradci příslušného oboru, spolupracujícímu se SMBD a oznámí to kanceláři SMBD, která každý takový případ eviduje.

Má-li být výjimečně poskytnuta služba podle Zásady č. 9 ve spolupráci se SMBD , schvaluje její poskytnutí vždy předseda SMBD, který také spolupodepisuje smlouvu o poskytnutí takové služby.

 

Tyto zásady byly přijaty předsednictvem SMBD dne 14. 12. 2023 a nabývají účinnosti dne 1. ledna 2024.


Partneři

csrb mmr cicb