Metodický návod ke zpracování stanov SVJ

 

 

Vážení přátelé,

 

oznamujeme Vám, že SMBD připravilo metodický návod pro zpracování stanov společenství vlastníků jednotek podle nové právní úpravy platné od 1. 1. 2014. Materiál obsahuje vzor stanov s podrobným komentářem a to v tištěné podobě i na CD nosiči. Může posloužit k osvětové činnosti funkcionářů a orientaci v nových právních předpisech týkajících se bytového spoluvlastnictví. Republiková rada schválila tento komplexní materiál a stanovila cenu na 3500 Kč se slevou pro členy našeho sdružení, která tak činí 800 Kč. Upozorňujeme, že šíření je zakázáno a tento materiál je opatřen autorskou ochrannou. Publikaci je možné zakoupit v kanceláři SMBD.

Zároveň nabízíme pomoc při zpracování konkrétních stanov SVJ formou revize a kontroly vašich stanov předložených v elektronické podobě. 

Ke stanovám společenství vlastníků podle NOZ Od 1.1 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (dále jen NOZ) č. 89/2012 Sb. Ten v oddílu 5 § 1158 a násl. upravuje bytové spoluvlastnictví. Účinností tohoto zákona došlo také ke zrušení dosavadního zákona č. 72/1994 Sb. v úplném znění, který dosud upravoval spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (Zákon o vlastnictví bytů). Zároveň došlo i ke zrušení NV č. 371/2004 Sb. ve znění NV č. 151/2006 Sb., kterým se vydávaly vzorové stanovy společenství vlastníků . Podle přechodných ustanovení NOZ § 3041 platí, že ustanovení stanov společenství vlastníků, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti a společenství přizpůsobí do tří let ode dne účinnosti tohoto zákona svoje stanovy NOZ.

Stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při MS ČR (zkratka KANCL) ke vzorovým stanovám společenství vlastníků po účinnosti NOZ uvádí, že společenství vlastníků může nadále vycházet ze vzorových stanov vydaných NV č. 371/2004 Sb., i když bude tento právní předpis zrušen. Stanovy jsou totiž součástí vnitřních právních poměrů této právnické osoby. Nepřestanou tedy platit jako celek, ale musí se přizpůsobit nové legislativě. Toto se týká těch společenství vlastníků, která vznikla do doby nabytí účinnosti NOZ přímo ze zákona a platily pro ně vzorové stanovy, pokud nepřijaly vlastní.

Oproti tomu dle úpravy NOZ § 2004 vzniká společenství vlastníků nově až dnem zápisu do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Nově vzniklá společenství musí mít tedy stanovy vlastní, protože společenství vlastníků se nyní podle NOZ § 1200 zakládá schválením stanov. Ke schválení stanov se vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek, nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě. Z těchto důvodů připravilo SMBD metodický návod pro zpracování stanov společenství vlastníků podle nové právní úpravy.

S pozdravem

 

 

JUDr. František Lebl

předseda SMBD


Partneři

csrb mmr cicb