INFORMACE O REZOLUCI OSN NA PODPORU DRUŽSTEV

 

Valné shromáždění OSN na svém 72. zasedání dne 13. listopadu 2017, s odvoláním na své předchozí rezoluce, které od roku 1992 přijímá pravidelně každý druhý rok, v aktuálně schválené rezoluci k významu družstev ve světě konstatovalo, že družstva ve všech svých formách mají v moderním světě významnou roli.

V rámci této rezoluce VS OSN konstatovalo, že role družstev v sociálním rozvoji se dotýká všech generací, žen, mužů, mládeže, osob s hendikepem i seniorů a umožňuje jim zapojení do ekonomického a sociálního rozvoje. V mnohých zemích družstva přinášejí řadu možností v sociálním rozvoji společnosti. Korporace podnikatelského charakteru mají tendenci zaměřit se prioritně na zisk, družstva však mají smysl především v poskytování služeb svým členům za rozumnou cenu. Rezoluce zdůraznila, že družstva mohou přinést důležitý příspěvek Světovému vrcholovému setkání na konferenci OSN pro lidská sídla – HABITAT III ale též v oblastech udržitelného rozvoje, pomoci seniorům a podobně.

Rezoluce vyzývá vlády, aby podporovaly družstva všemi možnými prostředky zejména k významu role v zajištění trvalého rozvoje a sociálního začleňování. Apeluje rovněž na opětovné přezkoumání platného právního rámce a národních předpisů, tak aby byly příznivější pro zakládání a rozvoj družstev a ke zlepšování nebo schvalování nových zákonů.

Vlády členských zemí pak vyzývá, aby vytvářely podmínky pro rozvoj a využití družstev s respektem k družstevním hodnotám a principům tak, jak jsou formulovány Mezinárodním družstevním svazem (Manchester 1995) zejména při vytváření právního a ekonomického rámce v jejich zemích. Přivítá proto konání odborných seminářů k seznámení s nejlepšími zkušenostmi v činnosti družstev.

Valné shromáždění v této rezoluci současně požádalo Generálního tajemníka, aby ve spolupráci s kompetentními institucemi OSN, dalšími mezinárodními organizacemi a s družstevními místními i národními organizacemi pokračovaly v poskytování podpory členským státům v záležitostech spojených s vytvářením podmínek pro rozvoj družstev.

Valné shromáždění požádalo Generálnímu tajemníka OSN předložit zprávu o implementaci této rezoluce na 74. zasedání v roce 2020.

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s. vítá tuto rezoluci OSN. Družstva, zejména družstva bytová se v České republice potýkají s řadou problémů především v oblasti právní úpravy některých důležitých aspektů týkajících se členských práv a povinností, spojených s družstevním bydlením (s nájmem družstevního bytu a záležitostí s tím bezprostředně souvisejících). Přivítala by proto obnovení „Memoranda o spolupráci vlády a družstev“, jak bylo podepsáno v roce 2005, včetně obnovení „Rady vlády pro družstevnictví“, která v témže roce vznikla.

Jsme přesvědčeni, že bytová družstva, (popřípadě sociální bytová družstva) jako jedna z právních forem v ČR by se mohla do budoucna účinně podílet na spolupráci při řešení současné bytové politiky státu, včetně sociálního bydlení. Bytová družstva tradičně napomáhají k získávání dostupného bydlení pro všechny kategorie zájemců, ale zejména při řešení bytové pomoci mladým lidem a seniorům.

 

Překlad znění rezoluce

 

Valné shromáždění Omezená distribuce

13. října 2017

Sedmdesátédruhé zasedání

 

Třetí komise

Bod 27b) denního programu

Sociální rozvoj: sociální rozvoj včetně otázek týkajících se sociální situace ve světě, mládeže, seniorů, osob s handikepem a rodin

Návrh rezoluce: Austrálie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Čína, Kolumbie, Irsko, Maroko, Mongolsko, Nepál, Polsko a Katar

Role družstev v sociálním rozvoji

 

Valné shromáždění,

s odvoláním na své rozoluce 47/90 ze 16. prosince 1992, 49/155 z 23. prosince 1994, 51/58 z 12. prosince 1996, 54/123 ze 17. prosince 1999, 56/114 z 19. prosince 2001, 58/131 z 22. prosince 2003, 60/132 ze 16. prosince 2005, 62/1280 z 18. prosince 2007, 64/136 z 18. prosince 2009, 65/184 z

21. prosince 2010, 66/123 z 19. prosince 2011, 68/133 z 18. prosince 2013 a 70/128 ze 17. prosince 2015, které se týkají role družstev v sociálním rozvoji,

Berouc v úvahu, že družstva všech forem stimulují místní populace, včetněžen, mládeže, seniorů, osob s handikepem a domorodců zapojovat se jak nejvíce možno do ekonomického a sociálního rozvoje rozvoje , přičemž právě ona se stávají důležitým faktorem a rovněž přispívají k eliminaci chudoby a hladu,

Berouc rovněž v úvahu, že družstva jsou často otevřena nabídce služeb populaci sociálně vyloučené a zranitelné - protože podniky orientované především na zisk mají tendence tyto vrstvy zanedbávat -a jsou důležitá pro politiku sociálního začleňování, která usnadňuje solidární rozvoj, zejména v rozvojových zemích,

Berouc mimo jiné v úvahu, že všechny formy družstev přinášejí nebo mohou přinášet důležitý příspěvek k souboru informací Světovému vrcholovému setkání pro sociální rozvoj na Světové konferenci žen a na třetí Konferenci OSN pro lidská sídla (Habitat III), včetně jejich pravidelných pětiletých posudků, stejně jako pro Světové setkání pro výživu a pro druhé Světové shromáždění týkající se stárnutí a pro Mezinárodní konferenci k financování rozvoje a pro Vrcholné setkání týkající se trvalého rozvoje a pro Vrcholné setkání OSN věnované schválení rozvojového programu pro 2015,

Radujíc se ze schválení závěrečného dokumentu Vrcholného setkání OSN pod názvem "Přetvářet náš svět: Program trvalého rozvoje do r. 2030" (Rezoluce 70/1) a Akčního programu z Adis -Abbeby vzešlého ze třetí Mezinárodní konference o financování rozvoje (Rezoluce 69/313) a zejména z toho, že v ní je uznána role družstev při aplikaci Programu 2030 a ve financování rozvoje,

Zaznamenávajíc s uspokojením konstatování, že rozvoj družstev může hrát roli ve zlepšování ekonomické a sociální situace domorodého obyvatelstva a venkovských společenství,

Vítá úsilí vyvíjené OSN na úseku výživy a zemědělství, aby podtrhlo roli sehrávanou zemědělskými družstvy při zlepšování potravinové bezpečnosti a výživy, zejména ve venkovských oblastech, dále při podpoře trvalého zemědělského rozvoje, při zlepšování zemědělské productivity a pro usnadňování jejich přístupu na trhy, ke spoření, k úvěrům, pojištění a technologiím,

1. Bere na vědomí zprávu Generálního tajemníka (A/72/159);

2. Konstatuje s uspokojením, že Mezinárodní rok družstev byl slaven v roce 2012;

3. Vyzývá všechny členské státy stejně jako OSN a osk tatní zainteresované aktéry, aby se podělily o nejlepší praktiky získané v průběhu Mezinárodního roku družstev a aby dále pokračovaly v těchto aktivitách pokud jim vyhovují;

4. Připomíná projekt akčního plánu pro r. 2012 týkajícího se družstev a vypracovaného na základě závěrečného dokumentu schůzky expertní skupiny - konané v Ulanbátoru 2011- aby podpořil družstva v aktivitách pro trvalý sociálně-ekonomický rozvoj , aby podpořil rozvoj efektivních metod směrovaných na activity vedené v rámci Mezinárodního roku družstev, a to v rámci disponibilních zdrojů;

5. Obrací pozornost vlád k doporučením formulovaných ve zprávách generálního sektretariátu, která vyzývají k podpoře družstev a rovněž životaschopných a prosperujících komerčních podniků přímo přispívajících k růstu zaměstnanosti, k boji proti chudobě a hladu, jakož i k podpoře vzdělanosti, k sociální ochraně a vytváření cenově dostupného bydlení v různých ekonomických sektorech v městském i venkovském prostředí. Apeluje rovněž na opětovné přezkoumání platného právního rámce a národních předpisů, tak aby byly příznivější pro zakládání a rozvoj družstev a ke zlepšování nebo schvalování nových zákonů a předpisů, zejména těch, které se týkají přístupu ke kapitálu, konkurenčního prostředí a spravedlivé daňové politiky;

6. Vyzývá vlády a mezinárodní organizace k posilování partnerství s družstvy a jejich družstevními organizacemi, k posilování kapacity družstev všech forem, zejména pak těch, která jsou specializovaná na řešení otázek chudoby, mládeže, žen, osob handikepovaných nebo na jiné vyloučené skupiny s tím, že vytvářejí podmínky pro transformaci jejich života pro jejich snadnější společenskýživot a pomáhají tak vytvářet inkluzivní společnost;

7. Vyzývá vlády ke znásobení úsilí za zlepšení potravinové a vyživové bezpečnosti a zaměřit své úsilí na drobné podnikatele, zemědělce a na zemědělská družstva, síť farmářů a umožnit jim lepší přístup na trhy a umožnit domácí i mezinárodní scéně užší spolupráci, a to prostřednictvím četných iniciativ v této oblasti, včetně iniciativ regionálních;

8. Rovněž vyzývá vlády aby usnadnily přístup k informačním a komunikačním technologiím, které jsou nezbytné pro spolupráci a expanzi družstev, zejména ve venkovských regionech;

9. Vyzývá mimo miné vlády k zintenzivnění empirických výzkumů o fungování a příspěvku družstev a k rozvoji statistického rámce systematického shromažďování dat o družstvech a o jejich nejlepších zkušenostech informovat veřejnost o existujících vazbách mezi družstvy a trvalým rozvojem, hlavně pokud jde o problematiku sociálního začleňování, vytváření pracovních míst, snižování chudoby, zmenšování nerovností a o posilování míru.

10. Vyzývá vlády, kompetentní mezinárodní organizace, specializované instituce, jakož i lokální, národní i mezinárodní družstevní organizace, aby každý rok první sobotu v červenci pokračovaly v oslavách

Mezinárodního dne družstev, vyhlášeného Valným shromážděním v rezoluci 47/90;

11. Vyzývá vládyaby ve spolupráci s družstevním hnutím rozvinuly program růstu kapacity družstev, zejména posílení kompetencí jejich členů v oblasti institucionální, administrativní a finanční, dále při respektování principu rovnosti pohlaví, větší osamostatnění žen a dívek, dále institualizovat a podpořit programy určené ke zlepšení přístupu družstev k novým technologiím;

12. Vyzývá mezinárodní komunitu a družstevní hnutí ke vzájemně prospěšné spolupráci a vytváření společné budoucnosti založené na sdílené humánnosti, k pomoci vládám méně rozvinutých zemí pokročit při vytváření podmínek příznivých pro rozvoj těchto entit, povzbuzovat je k vytváření sítí a k posilování kapacit vedoucích k využívání potenciálu družstev ve službách rozvoje sociálního a ekonomického s důrazem ¨ na rozvoj venkovských oblastí a na růst většího zapojování mládeže, žen a dívek při obsazování zodpovědných funkcí v družstvech;

13. Žádá Generálního tajemníka, aby ve spolupráci s kompetentními institucemi OSN, dalšími mezinárodními organizacemi a s družstevními místními, národními i mezinárodními organizacemi pokračoval v poskytování členským státům -pokud jim to vyhovuje - podpory, kterou potřebují k vytváření podmínek příznivých pro rozvoj družstev, pro interagi družstevních hodnot, principů a modelů fungování družstev, a to v rámci programů vzdělávání, včetně programůškolního vzdělávání, případně jim nabídlv rámci valorizování lidských zdrojů radu jak technickou, tak i vzdělávací služby, stejně jako pomoc přivýměně informací, různých zkušeností a nejlepších praktik, a to zejména při příležitosti konferencí, pracovních skupin a seminářů organizovaných na úrovni národní i regionální, a to v rámci disponibilních zdrojů;

14. Žádá rovněž Generálního tajemníka, aby sedmdesátemučtvrtému zasedání Valného shromáždění předložil zprávu o implementaci této rezoluce.

 

 


Partneři

csrb mmr cicb