Materiály uveřejněné v roce 2018

 

číslo 1/2018

 1. Odměňování v bytovém družstvu a společenství vlastníků jednotek od 1. ledna 2018
 2. Sdělení Finanční správy ČR
 3. Zákonné předkupní právo
 4. Jak na katastr nemovitostí?
 5. Bytová družstva v České republice
 6. Prehled právních predpisu
 7. Dotazy a odpovedi
 8. Konzultacní dny pro cleny SMBD v roce 2018
 9. Reklamy

 

číslo 2/2018

 1. Zpráva o činnosti SMBD za rok 2017 včetně vyhodnocení hlavních úkolů uložených VIII. valnou hromadou
 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR (metodika)
 3. Klíčem k úspěchu je zkušenost, profesionalita a osobní přístup
 4. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG – bonifikace z Rámcové pojistné smlouvy č. 5200053440 za rok 2017
 5. Upozornění na novely právních předpisů 6. Tisková oprava
 6. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2018
 7. Reklamy

 

číslo 3/2018

Svolání I. sněmu SMBD

Úvodní slovo předsedy

 1. Legitimita zpracovávání údajů osobní povahy
 2. Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu funkce
 3. Z judikatury – k ustanovení § 1209 odst. 1 (přehlasovaný vlastník) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 4. Přehled právních předpisů
 5. Dotazy a odpovědi
 6. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2018

 

ČÍSLO 4/2018

I. sněm Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s., konaný korespondenční formou („per rollam“) ve dnech 15 – 31. října 2018

 

ČÍSLO 5/2018

 1. Rozlišení oznamovací povinnosti vlastníka jednotky podle občanského zákoníku a podle „zákona o službách“
 2. Souběh funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu, obchodní vedení, smlouva o výkonu funkce a odměňování
 3. Práva nájemce při opravách předmětu nájmu
 4. Aktuální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k umístění kamerových systémů v bytových domech
 5. Období nízkých úroků skončilo…
 6. Nová povinnost právnických osob ohlásit svého skutečného majitele
 7. Jak je to vlastně s právní formou právnické osoby - společenství vlastníků jednotek, nebo společenství vlastníků?
 8. Dotazy a odpovědi 9. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2018

 

číslo 6/2018

 1. Vyhlášení výsledků jednání a rozhodování I. směnu SMBD 2.
 2. Informace ze společné schůze republikové rady a kontrolní komise SMBD ze dne 22. 1. 2018 3.
 3. Na co a jak žádat dotace v roce 2019
 4. Neučinění nabídky na využití předkupního práva na nemovité věci a důsledky z toho vyplývající
 5. Pojištění u Kooperativy, a.s. VIG
 6. Informace z judikatury – převod družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního podílu
 7. Přehled právních předpisů
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Vzdělávací semináře SMBD – 1. čtvrtletí 2019 
 10. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2019

Partneři

csrb mmr cicb