SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČR, z. s. PRAHA 1, TĚŠNOV 5

informuje o

S V O L Á N Í   I. SNĚMU SMBD

KONANÉHO 

VE DNECH 15. AŽ 31. ŘÍJNA 2018

korespondenční formou („per rollam“)

 

Republiková rada navrhuje tento PROGRAM:

 

I. zpráva RR SMBD o plnění usnesení VIII. VH, o činnosti SMBD v období mezi VIII. VH a I. sněmem SMBD

II. zpráva o hospodaření SMBD za období od konání VIII. VH a výhled hospodaření pro příští období

III. zpráva KK SMBD za období od konání VIII. VH

IV. hlavní směry činnosti SMBD pro další období

V. informace o činnosti Regionálních poradenských středisek SMBD a činnosti CICB

VI. volba členů RR a KK na nové funkční období

VII. náměty a připomínky členů SMBD k činnosti a úkolům pro další období (diskuse)

VIII. návrh usnesení I. sněmu SMBD

 

Vážení členové,

republiková rada Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR (dále jen „SMBD“) na svém zasedání konaném dne 22. 3. 2018 přijala usnesení ke svolání I. sněmu SMBD ve dnech 15. – 31. 10. 2018 korespondenční formou, v souladu se článkem VII. odst. 2 stanov SMBD.

Nabytím účinnosti NOZ v roce 2014 se naše občanské sdružení stalo spolkem podle tohoto zákona. V důsledku toho došlo také ke změnám v názvech a působnosti orgánů SMBD, proto se nejedná o IX. sněm, ale číslování začíná od jedničky, ačkoliv by se jednalo o IX. zasedání.

V souladu s článkem VII. odst. 3 stanov SMBD republiková rada tímto informuje o konání sněmu korespondenční formou v uvedeném termínu. Podle článku VII. odst. 4 stanov SMBD a článku 2 jednacího řádu sněmu zašle republiková rada členům SMBD v Informačním bulletinu SMBD „Oznámení o konání sněmu“ a to nejpozději 15 dnů před zahájením jednání sněmu, které bude obsahovat:

• pozvánku s termínem a programem jednání,

• písemné podklady k jednotlivým bodům,

• hlasovací lístek obsahujíc jednotlivé body programu předkládané ke schválení a volbě členů republikové rady a kontrolní komise,

• lhůtu pro doručení hlasovacího lístku, která musí činit nejméně 15 dnů od skončení jednání sněmu.

Kompletní materiály pro konání sněmu včetně kandidátky do orgánů SMBD budou zveřejněny a doručeny členům prostřednictvím Informačního bulletinu nejpozději do konce září 2018.

Jednání sněmu s právem hlasovat se účastní v souladu se stanovami SMBD všichni členové SMBD a členové republikové rady a kontrolní komise (dále jen „účastník sněmu“).

Ve smyslu článku 4 jednacího řádu sněmu se rozhodování sněmu korespondenční formou uskuteční tak, že každý účastník sněmu s právem rozhodovacím doručí nejpozději ve lhůtě stanovené v „Oznámení o konání sněmu“ na adresu sídla SMBD vyplněný hlasovací a volební lístek, ve kterém vyznačí u každého jednotlivého bodu, zda hlasuje pro nebo proti, či se zdržel hlasování. Doručení hlasovacího a volebního lístku podepsaného statutárním orgánem lze učinit písemně na adresu SMBD, Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky na adresu sdruzeni@bytovadruzstva.cz.

Spolu s hlasovacím lístkem je každý účastník sněmu oprávněn zaslat své náměty, připomínky či návrhy, které je povinna republiková rada SMBD projednat na nejbližší schůzi a vyrozumět účastníka sněmu o výsledku projednání.

Výsledky jednání a rozhodování sněmu budou ve smyslu článku 5 jednacího řádu sněmu zapsány do „Protokolu o jednání a rozhodování sněmu“, podepsaného statutárním orgánem SMBD. Tímto dnem nabude usnesení sněmu účinnosti. Vyhlášení výsledků sněmu ve smyslu článku 6 jednajícího řádu sněmu bude oznámeno všem členům prostřednictvím Informačního bulletinu SMBD.

 


Partneři

csrb mmr cicb