Revize, kontroly a prohlídky zařízení v domech s byty dle metodického

pokynu MMR k zákonu č. 67/2013 Sb., ve znění zákona č. 104/2015 Sb.,

kterým se upravují některé otázky související s plněním spojeným s

užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

 

Vlastníci domů s byty jsou povinni provádět určité činnosti na technických a bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich funkčnosti a bezpečnosti. Provádění revizí, kontrol nebo prohlídek se uskutečňuje na základě řady právních předpisů s tím, že podrobnosti mohou být upraveny i příslušnými technickými normami.

V ustanovení § 2257 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je uvedena povinnost pronajímatele bytu udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Stejně tak v rámci bytového spoluvlastnictví, je správa domu povinna provádět vše, co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům - ustanovení § 1189 téhož zákona. Nepochybně mezi tyto činnosti patří i řádné provádění revizí, kontrol a pravidelných prohlídek technických a bezpečnostních zařízení v domě.

Následující přehled nejdůležitějších, pravidelně se opakujících, revizí, kontrol a prohlídek technických a bezpečnostních zařízení v domech s byty si neklade za cíl vyjmenovat vše, co patří do činnosti pronajímatelů nebo správců, ale má sloužit jako základní vodítko pro ty, kteří zodpovědně dbají o prevenci tak, aby bylo zabráněno vzniku škody nebo ohrožení zdraví uživatelů bytů. Současně by následující přehled měl posloužit k vymezení činností, které nelze zařadit jako náklad na službu poskytovanou příjemci služeb podle zákona č. 67/2013 Sb.

 

Výtahy

 

Vyhláška č. 19/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., stanoví povinnost provádět prohlídky revize.

Rozsah prohlídek, revizí a revizních zkoušek se provádí na základě technických norem - ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

Přehled prováděných prohlídek a revizí:

 

Odborná prohlídka - ČSN 27 4002

 

Vyzkoušení bezpečnostních prvků a ostatních zařízení, kontroly provozní dokumentace

Provádí - odborný servisní pracovník servisní firmy

Lhůty

Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti

3 měsíce

Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách s omezeným přístupem veřejnosti

4 měsíce

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů

6 měsíců

U výtahů uvedených do provozu před 1.1. 1993 jsou lhůty pro jednotlivé druhy výtahů (viz výše) 2 resp. 3 a 6 měsíců.

 

Provozní prohlídka - ČSN 27 4002

 

Prohlídka stavu viditelných částí, ověření správné funkce, prověřování bezpečnosti

Provádí - dozorce výtahu jmenovaný vlastníkem nebo provozovatelem

Lhůty

Výtahy určené k dopravě osob a nákladů

2 týdny

Malé nákladní výtahy

4 týdny

Provozní prohlídky se provádějí pouze u výtahů instalovaných před účinností NV č. 27/2003 Sb., tj. před 1.5. 2004

 

Odborná zkouška - ČSN 27 4007

 

Ověření způsobilosti k dalšímu provozu, prověření elektrických zařízení

Provádí - zkušební technik servisní firmy

Lhůty

Výtahy určené k dopravě osob a nákladů

3 roky

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy

6 let

 

Inspekční prohlídka - ČSN 27 4007

 

Posouzení technického stavu výtahu za účelem vyhodnocení bezpečnostních a provozních rizik (ČSN EN 81-80), stanovení potřebných opatření k odstranění rizik

Provádí - inspekční orgán podle ČSN EN ISO/IEC 17020

Lhůty

První inspekční prohlídka po uvedení výtahu do provozu

9 let

Opakované prohlídky

6 let

U nákladních výtahů se lhůty nestanoví

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje všechny výše uvedené revize, kontroly a prohlídky. Náklady s nimi spojené však hradí pouze u odborných zkoušek a inspekčních prohlídek.

 

Komíny

 

Provádět pravidelné kontroly a čištění spalinových cest je předepsáno NV č. 91/2010 Sb., které je prováděcím předpisem k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Kontroly je nutné provádět u všech objektů, kde je umístěn komín (spalinová cesta).

Komíny - pevná paliva - do 50 kW

 

Čištění spalinové cesty

Provádí - odborně způsobilá osoba nebo svépomoc

Lhůty

2 x ročně

Kontrola spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče podle návodu výrobce

Provádí - odborně způsobilá osoba

Lhůty

1 x ročně

Komíny - pevná paliva - nad 50 kW

 

Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče

Provádí - odborně způsobilá osoba

Lhůty

2 x ročně

Komíny - kapalná paliva - do 50 kW včetně

 

Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče

Provádí - odborně způsobilá osoba

Lhůty

3 x ročně u čištění spalinové cesty, v dalších případech 1 x ročně

Komíny - kapalná paliva - nad 50 kW

 

Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče

Provádí - odborně způsobilá osoba

Lhůty

1 x ročně, u čištění spotřebiče nejméně podle návodu výrobce

Komíny - plynná paliva - do 50 kW včetně

 

Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu

Provádí - odborně způsobilá osoba

Lhůty

1 x ročně

Komíny - plynná paliva - nad 50 kW

 

Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění spotřebiče

Provádí - odborně způsobilá osoba

Lhůty

1 x ročně, u čištění spotřebiče nejméně podle návodu výrobce

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje všechny výše uvedené kontroly a čištění. Náklady s nimi spojené ve všech případech, kdy je tato činnost prováděna odborně způsobilou osobou.

 

Elektrická zařízení a hromosvody

 

Vlastník domu s byty je povinen udržovat společné elektrické zařízení ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisů. Jde o stručné vyjádření povinnosti vlastníka domu (poskytovatele služeb) tak, jak tuto povinnost upravuje zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Elektroinstalace, pravidelné revize - ČSN 33 1500

 

Provádí - revizní technik

Lhůty

1 x za 5 let

Hromosvody, vizuální kontrola - ČSN EN62305 - 3

 

Provádí - revizní technik

Lhůty

1 x za 2 roky

Hromosvody, pravidelné revize - ČSN EN 62305 - 3

 

Provádí - revizní technik

Lhůty

1 x za 4 roky

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje všechny výše uvedené revize a hradí i náklady s nimi spojené.

 

Kotelny

 

Na základě vyhlášky č. 91/1993 Sb., jsou prováděny prohlídky zařízení kotelny vždy po jednom roce provozu kotelny. Při sezónním provozu před zahájením každé sezóny.

Kotelny nad 20 kW do 100 kW včetně, na pevná, plynná a kapalná paliva - vyhláška č. 194/2013 Sb.

 

Kontrola účinnosti kotlů a rozvodů tepla

 

Provádí - energetický specialista

Lhůty

1 x za 10 let

Kotelny nad 100 kW na pevná, kapalná a plynná paliva - vyhláška č. 194/2013 Sb.

 

Kontrola účinnosti kotlů a rozvodů tepla

Provádí - energetický specialista

Lhůty

1 x za 2 roky, u plynu 1 x za 4 roky

Kotelny od 10 kW do 300 kW na pevná paliva - zákon č. 201/2012 Sb.

 

Kontrola technického stavu a provozu kotlů

Provádí - odborně způsobilá osoba

Lhůty

1 x za 2 roky

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje všechny výše uvedené kontroly a hradí i náklady s nimi spojené.

 

Domovní rozvody plynu

 

Kontrola zařízení - vyhláška č. 85/1978 Sb.

Provádí - odborný pracovník

Lhůty

1 x ročně

Provozní revize - vyhláška č. 85/1978 Sb.

Provádí - revizní technik

Lhůty

1 x za 3 roky

Provádí - revizní technik

Revize - ČSN EN 1775

Provádí - revizní technik

Lhůty

1 x za 3 roky

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje všechny výše uvedené revize a hradí i náklady s nimi spojené. Kontrola zařízení by měla zahrnuta jako náklad služby.

 

Plynové spotřebiče

 

Revize - vyhláška č. 85/1978 Sb., ČSN 38 6405

Provádí - revizní technik

Lhůty

1 x za 3 roky

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje uvedené revize a hradí i náklady s nimi spojené.

 

Hasící přístroje a dodržování předpisů o požární ochraně

 

Kontrola provozuschopnosti - vyhláška č. 246/2001 Sb.

Provádí - odborný pracovník

Lhůty

1 x ročně, pokud není od výrobce určena kratší lhůta

Zkouška vodních a pěnových přístrojů - vyhláška č. 246/2001 Sb.

Provádí - odborný pracovník

Lhůty

1 x za 3 roky

Zkouška ostatních druhů přístrojů - vyhláška č. 246/2001 Sb.

Provádí - odborný pracovník

Lhůty

1 x za 5 let

Preventivní požární prohlídka - zákon č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb.

Provádí - preventista požární ochrany, technik, osoba odborně způsobilá

Lhůty

1 x ročně

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje všechny výše uvedené kontroly, zkoušky a prohlídky a hradí i náklady s nimi spojené.

 


Partneři

csrb mmr cicb