Rozhodování per rollam BD (SVJ)

 

Metodiku a vzor lze využít i pro SVJ, ale s tím, že hlasování u SVJ není možné způsobem on-line, neboť k platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky podepsané vlastní rukou (§1212 obč. zák.).

 

Představenstvo bytového družstva může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční per rollam. V případě rozhodování per rollam zašle představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí. Bytová družstva mohou pro hlasování per rollam využít různé formy, včetně on-line hlasování na internetových stránkách, pokud zákon nepředepisuje pro hlasování v dané věci formu veřejné listiny, pro které on-line hlasování formu nesplňuje. Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou pouze v případech uvedených v §659 odst.2 ZOK. Volba členů orgánů družstva ani schválení účetní závěrky družstva není nutné ověřovat veřejnou listinou (notářským zápisem).

Návrh rozhodnutí musí být doručen všem členům družstva (poštou, vhozením do schránek, on-line), pokud by nebyla tato podmínka splněna, nebylo by možné považovat hlasování za platné.

Návrh rozhodnutí obsahuje:

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění

b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů (pokud stanovy neurčují lhůtu delší); pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi bytového družstva,

c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí a

d) další údaje, určí-li tak stanovy.

Pokud člen družstva ve lhůtě určené stanovami, jinak ve lhůtě 15 dnů, nedoručí souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem usnesení nesouhlasí. Je možné určit, že podepsaný návrh usnesení s hlasováním bude vhozen do schránky družstva nebo bude naskenovaný s podpisem zaslán na e-mailovou adresu družstva.

Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.

Výsledek rozhodování podle §652 až 654 ZOK, včetně dne, kdy bylo rozhodnuto, oznámí představenstvo všem členům bez zbytečného odkladu (nebo ve lhůtě určené stanovami); v oznámení musí být minimálně uvedeno, kromě data, celé znění každého usnesení a výsledek hlasování ke každému usnesení.

 

BD - vzor (per rollam) . . . ke stažení zde . . .

 


Partneři

csrb mmr cicb