NABÍDKA DEZINFEKCE, technického typu, jednorázová i déletrvající

 

V návaznosti na dotazy a aktuální potřeby současného stavu se zvýšila potřeba dezinfekce prostor domů bytových družstev a společenství vlastníků jednotek a to i technického typu, příp. poptávka konkrétního doporučení.

Zveřejňujeme tuto informaci jako tip na firmu (link), která nabízí nejen řešení jednorázové dezinfekce na bázi alkoholu, ale i déletrvající (20-21 dnů) dezinfekci.

Stačí poslat adresu a výměru prostor a oni pošlou nabídku s podrobnými informacemi.

https://umyjemto.cz/sluzby/plosna-dezinfekce/

 

Přikládáme dvě ustanovení zákona o veřejném zdraví:

Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace

§ 55

Ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy. Člení se na

a) běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů,

b) speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

§ 57

(1) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

(2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.


Partneři

csrb mmr cicb