Platnost a účinnost právních předpisů

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv (dále jen „Sbírka zákonů“) je oficiálním úředním listem ve kterém se vyhlašuje závazné znění právního předpisu, mezinárodní smlouvy či jiného aktu, o kterém tak stanoví zákon. Vydavatelem Sbírky zákonů je Ministerstvo vnitra ČR.

Sbírka zákonů se vede v tzv. částkách, které obsahují jeden nebo několik právních předpisů, částky jsou označeny pořadovými čísly.

Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vyhlášením právního předpisu ve Sbírce zákonů se rozumí den rozeslání částky Sbírky zákonů v listinné podobě. Ve Sbírce zákonů je u každého vyhlášeného předpisu uveden také den nabytí jeho účinnosti. Tímto dnem se předpis stává účinným vůči adresátům, kteří jsou povinni se podle něj chovat a ze kterého jim vznikají práva a povinnosti. Není-li stanoven pozdější den nabytí účinnosti, nabývají právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů obecně účinnost počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení.

V současné době trvání mimořádného opatření z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 jsou vydávány právní předpisy (zákony, nařízení vlády, usnesení vlády atd.) ve Sbírce zákonů zpravidla s počátkem nabytí účinnosti dnem jejich vyhlášení, to znamená, dnem rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, jak je uvedeno výše. Datum rozeslání je u každé částky ve Sbírce zákonů uveden.

Sbírka zákonů je v závazném znění vydávána pouze v listinné podobě. Je přístupná na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (mvcr.cz).

 


Partneři

csrb mmr cicb