Hlasování per rollam v SVJ/BD v době nouzového stavu a mimořádných opatření.

 

Novelizované ustanovení § 18 zák. č. 191/2020 Sb.ve znění zákona č. 601/2020 Sb. ze dne 31.12.2020 v odst. 2 uvádí, že § 19 zákona, což je zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob se použije do 30.6.2021 bez ohledu na trvání mimořádných opatření. Do té doby lze konat shromáždění per rollam u SVJ i BD.

Prodlouženo nebylo zvláštní opatření ve vztahu k voleným orgánům (tj. prodloužení funkčního období) ani ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky (§§ 20 až 22 zákona), které skutečně skončilo 31.12.2020

Zákon č. 601/2020 zde… 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD
8.1.2021

 

Výklad MSp k §20 po novele zákona č. 601/2020 Sb.

Časová působnost ustanovení § 20 (až 22) zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Lex covid“), byla omezena ustanovením § 18 odst. 1 téhož zákona pevným datem, kterým byl 31. prosinec 2020. Po tomto datu tedy již podle § 20 Lex covid nelze postupovat. Časové omezení bylo zakotveno z toho důvodu, že předmětné opatření poměrně významným způsobem zasahuje do vnitřních poměrů právnických osob. Tento zásah bylo možné považovat za adekvátní na jaře minulého roku, kdy se jednalo o zcela novou a neočekávanou situaci; v delším časovém horizontu jej však nelze uplatňovat, pakliže existují jiné mechanismy, jak obsazení orgánů zajistit. Takové řešení představuje ustanovení § 19 Lex covid, díky němuž mohou (nejvyšší) orgány právnických osob efektivně rozhodovat i za nynější epidemiologické situace a s ní spojených omezení. S ohledem na právě uvedené bylo v novele Lex covid provedené v závěru minulého roku zákonem č. 601/2020 Sb. přistoupeno pouze k prodloužení použitelnosti ustanovení § 19 Lex covid (viz i důvodovou zprávu k bodům 1 a 2 zákona č. 601/2020 Sb.). Přičemž toto ustanovení se použije do pevného data 30. 6. 2021, a to bez ohledu na trvání nouzového stavu nebo mimořádných opatření.

Obecně považujeme za správné, aby o tom, kdo bude členem voleného orgánu právnické osoby, rozhodla sama právnická osoba a nikoli stát. Přičemž způsoby rozhodování podle ustanovení § 19 poskytují značnou míru volnosti, které umožňují právnickým osobám takové rozhodnutí samostatně přijmout. Právnické osoby mohou zvolit způsob rozhodování vyhovující jejich potřebám. Pro distanční zasedání lze využít spojení přes různé formy komunikace na dálku (telekonferenční či videokonferenční, např. Skype, Microsoft Teams, WebEx apod.). Vyloučena není ani eventuální kombinace distančního připojení s fyzickou účastí v závislosti na možnostech vyplývajících z mimořádných opatření. V případě rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě (per rollam) se zasedání vůbec konat nemusí. Celý proces rozhodování probíhá pouze písemně, a to buď v listinné (např. poštou) či v elektronické formě (např. prostřednictvím datových schránek, e-mailů).

Mgr. Jakub Sosna

Ministerstvo spravedlnosti ČR
odbor legislativní

 18.2.2021

 


Partneři

csrb mmr cicb