POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

29.3.2021

Zaměstnavatelům byla nařízena novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN, MZDR 47828/ 2020-22/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN) povinnost testovat zaměstnance na přítomnost viru SARS –CoV- 2.

Podle výše uvedených mimořádných opatřeních všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem nebo neziskovou organizací či osobou samostatně výdělečně činnou (např. advokáti) a zaměstnávají osoby, smí nejpozději do 6.dubna umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem a jeho výsledek je negativní.

Všichni zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit, a to s výjimkou:

a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, a

b) osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 2.

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit nejpozději od 28. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test, nejpozději v termínu od 30. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti nejpozději k 6. dubnu 2021. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo pracoviště zaměstnavatele. Povinnost testování se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).

Za zaměstnance jsou považovány i další osoby pracující na pracovištích zaměstnavatele (agenturní pracovníci a další osoby, které vykonávají práce nebo obdobné činnosti spolu se zaměstnanci zaměstnavatele).

Doba pro uchovávání evidence testování v rámci mimořádného opatření zatím nebyla stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou upraveny právními předpisy, jeví se dle ÚOOÚ, jako maximální doba uchovávání údajů o testování v evidenci tři roky od jejich pořízení.

Zaměstnavatelům, dle ustanovení § 10 odst. 2 písm. c) zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, mohou orgány ochrany veřejného zdraví za neplnění příkazu testovat zaměstnance a jiné pracovníky uložit sankci do výše 500 000 Kč. Uplatní se tedy ustanovení § 30 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který stanoví promlčecí dobu u daného přestupku tři roky. 

Vzor záznamu o provedeném testování zaměstnanců.

Zaměstnavatel: ………………………………………………….

Se sídlem: ………………………………………………….

IČO: ..………………………………………………..

Místo výkonu práce ………………………………………………….

Zaměstnanec souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, včetně výsledků testů byly zpracovány a využívány pouze po nezbytnou dobu a výhradně v přímé souvislosti s plněním povinností uložených novým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR – např. MZDR 47828/2021-26/MIN/KAN.

 tabulka

 

*Důvody neabsolvování testu:

1. Práci nevykonával (např. nemoc, neplacené volno, dovolená na zotavenou, pracovní neschopnost, karanténa).

2. Práci vykonával způsobem home office (bez přítomnosti na pracovišti).

3. Prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní a nejeví příznaky onemocnění.

4. Má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID – 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID – 19 nebo v případě jednodávkového schématu od aplikace očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID – 19.

 

Razítko a podpis pověřené osoby zaměstnavatelem

 


Partneři

csrb mmr cicb