Nabídka služeb SMBD

 

ZAKLÁDÁNÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV, ZMĚNY V BYTOVÉM DRUŽSTVU

• Informování přípravného výboru.

• Informování budoucích družstevníků na přípravné schůzi před založením bytového družstva

• Vypracování všech písemných dokumentů, potřebných pro založení bytového družstva.

• Vypracování návrhu prvních stanov družstva.

• Připomínkové řízení k návrhu stanov, tj. vyjádření k připomínkám budoucích družstevníků, zahrnutí jejich připomínek do návrhu stanov, vysvětlení nevhodnosti některých návrhů, vypracování finální verze stanov.

• Příprava a organizačně-právní zajištění založení bytového družstva na zakládající, resp. ustavující schůzi za účasti notáře.

• Vypracování veškerých podkladů pro prvozápis bytového družstva do obchodního rejstříku.

• Vypracování návrhu změny stanov bytového družstva podle aktuální platné právní úpravy, zajištění připomínkové řízení, vypracování finální verze změny stanov.

• Příprava a organizačně-právní zajištění schválení změny stanov na členské schůzi za účasti notáře, případně včetně zajištění notáře.

• Realizace všech činností, souvisejících se změnou právní formy – bytového družstva na družstvo.

PŘEVODY BYTŮ DO VLASTNICTVÍ

• Účast na informační schůzi bytového družstva s vysvětlením procesu převodů bytů do vlastnictví včetně poskytnutí základních informací o činnosti společenství vlastníků a porovnání rozdílů jeho činnosti s bytovým družstvem.

• Vypracování základní identifikace domu, přehled jeho vnitřního uspořádání, chodeb, sklepů (kóje i prostor mimo kóje) a všech dalších společných prostor domu.

• Zjištění ploch bytů podle dokumentace nebo měřením, výpočty velikosti podílů na společných částech.

• Vypracování „Prohlášení“, kterým se v pozemku, jehož součástí je stavba bytového domu vymezují bytové jednotky, a které bude obsahovat předepsané náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění včetně schémat všech podlaží bytového domu s vyznačením bytů a jejich ploch.

• Vypracování návrhu na vklad Prohlášení do katastru nemovitostí a podání návrhu na vklad s Prohlášením katastrálnímu úřadu. Předání potvrzené kopie návrhu na vklad družstvu.

• Vypracování smluv o převodu jednotek do vlastnictví pro nabyvatele – členy bytového družstva a nájemce těchto jednotek.

• Vypracování smluv o převodu některých jednotek do podílového spoluvlastnictví nabyvatelů – členů bytového družstva, kteří nejsou jejich nájemci.

• Vypracování návrhů na vklady vlastnického práva pro všechny smlouvy o převodech jednotek a podání návrhů na vklad se smlouvami katastrálnímu úřadu. Předání potvrzených kopií návrhů na vklad bytovému družstvu.

V průběhu prací bude vždy kladen důraz na dobrou spolupráci s družstvem a jeho členy, postupné předávání a upřesňování výsledků podle potřeb družstva se snahou o zajištění spokojenosti družstva s výsledky celé akce převodů bytů do vlastnictví.

ZALOŽENÍ, VZNIK A ZMĚNY VE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

• Vypracování všech písemných dokumentů, potřebných pro založení a vznik společenství vlastníků.

• Vypracování návrhu prvních stanov společenství vlastníků.

• Připomínkové řízení k návrhu stanov, tj. vyjádření k připomínkám stávajících i budoucích vlastníků, zahrnutí jejich připomínek do návrhu stanov, vysvětlení nevhodnosti některých návrhů, vypracování závěrečné verze stanov.

• Příprava a organizačně-právní zajištění založení společenství vlastníků na ustavující schůzi za účasti notáře, popřípadě včetně zajištění služeb notáře.

• Vypracování veškerých podkladů pro prvozápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku.

• Vypracování návrhu změny stanov společenství vlastníků podle aktuální platné právní úpravy, zajištění připomínkového řízení, vypracování finální verze změny stanov.

• Příprava a organizačně-právní zajištění schválení změny stanov na zasedání shromáždění.

• Zajištění vložení schváleného znění změny stanov do Sbírky listin veřejného rejstříku.

• V případě, kdy ze změny stanov vyplývají změny ve veřejným rejstříkem zapisovaných skutečnostech vypracování návrhu na zápis změn do veřejného rejstříku včetně předepsaných příloh.

ZMĚNY PROHLÁŠENÍ, ZMĚNY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

• Vypracování úplného znění změny prohlášení, resp. prohlášení vlastníka budovy zahrnující změny v údajích jak zapisovaných, tak i nezapisovaných katastrem nemovitostí.

• Vypracování souhlasného prohlášení (dohody) vlastníků jednotek se změnou prohlášení, resp. prohlášení vlastníka budovy včetně všech předepsaných příloh.

• Vypracování vzoru předepsaných příloh (zejm. souhlasu osoby, v jejíž prospěch je omezeno vlastnické právo k některým jednotkám se změnou prohlášení, resp. prohlášení vlastníka budovy a dalších podkladů).

• Vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí s příslušnou vkladovou listinou ke změně Prohlášení, resp. prohlášení vlastníka budovy, předání potvrzené kopie návrhu na vklad statutárnímu orgánu společenství vlastníků.

• Zajištění vložení úplného nového znění prohlášení, resp. prohlášení vlastníka budovy do Sbírky listin katastrálního úřadu.

• Vypracování všech podkladů ke zrušení bytového spoluvlastnictví a změně na podílové spoluvlastnictví nemovitosti.

• Vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí s příslušnou vkladovou listinou ke zrušení bytového spoluvlastnictví, předání potvrzené kopie návrhu na vklad zástupci domu.

ZÁPISY VOLENÝCH ORGÁNŮ BD A SVJ DO OBCHODNÍHO, RESP. VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU A ZPRACOVÁNÍ ZMĚN ZAPISOVANÝCH ÚDAJŮ

• Vypracování návrhu na zápis změn včetně všech nezbytných předepsaných příloh pro zápis.

• Revize a případné úpravy podkladů pro zápis, dodaných statutárním orgánem (zápisy ze schůzí, pozvánky, prezenční listiny, plné moci, a pod).

• Podání návrhu na zápis změn včetně všech příloh rejstříkovému soudu, předání potvrzené kopie návrhu statutárnímu orgánu.

LIKVIDACE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

• Organizačně-právní příprava členské schůze za účasti notáře ke zrušení bytového družstva s likvidací, příprava nezbytných usnesení, popř. zajištění osoby likvidátora a služeb notáře.

• Vypracování návrhu na zápis změn pro obchodní rejstřík včetně předepsaných příloh, předání potvrzené kopie návrhu statutárnímu orgánu.

• Realizace dalších souvisejících činností podle požadavků bytového družstva.

SMLOUVY O VÝSTAVBĚ PRO BD NEBO SVJ

• Vypracování návrhu smlouvy o výstavbě v režimu bytového družstva nebo společenství vlastníků podle zadaných kriterií, upřesnění návrhu do finální podoby.

• V případě smlouvy o výstavbě pro společenství vlastníků vypracování vzoru předepsaných příloh (zejm. písemného souhlasu osoby, v jejíž prospěch je omezeno vlastnické právo k některým jednotkám se změnami ze smlouvy o výstavbě a dalších podkladů).

• Vypracování souhlasného prohlášení vlastníků jednotek se změnou prohlášení, resp. prohlášení vlastníka budovy v případě, kdy je již výstavba provedena a dokončena včetně všech předepsaných příloh.

• Vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí s příslušnou vkladovou listinou (viz výše) k zápisu nových skutečností, plynoucích z plánované nebo již realizované výstavby do evidence katastru nemovitostí, předání potvrzené kopie návrhu na vklad statutárnímu orgánu.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ, zde .....

 


Partneři

csrb mmr cicb