Panel 2013+ - Program revitalizace bytového fondu

Státní fond rozvoje bydlení připravil na r. 2014 (dále SFRB):

dne 24.7.2014 bylo ve sbírce zákonů zveřejněno nové nařízení vlády č. 144/2014 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády č. 468/2012 Sb. a 8.8.2014 nabude toto nové nařízení účinnosti. Dne 1.8.2014 byly dokumenty aktualizovány v programu Panel 2013+.

Panel 2013+ je úvěrový program s výhodnými úrokovými sazbami.

Žádosti podle novelizovaného nařízení vlády smějí být podány nejdříve 8.8.2014.

Zásadní změnou pro žadatele bude povinnost dokládání energetického posudku. Již není potřeba předkládat průkaz energetické náročnosti, ale doklad o energetických úsporách s vyčíslenou hodnotou energetických úspor. V posudku budou uvedeny úspory stanovené z hodnot stavu domu před modernizací a z navrhovaného stavu dle schválené projektové dokumentace.

Program Panel 2013+ představuje řadu novinek

Od letošního léta ho bude možné nově využít pro více typů rekonstrukcí, a to za velmi příznivých podmínek. Státní fond rozvoje bydlení má pro Panel 2013 + na letošní rok vyhrazeno 800 mil. Kč.

Např.: Nově lze využít program Panel 2013 + na přebudování nebo vybudování zcela nových balkónů či lodžií, a to i za podmínky, že se zvětší užitná podlahová plocha. Dále je program zajímavý pro majitele domů, kteří uvažují o provedení nové tepelné izolace na domech zateplených zastaralými technologiemi, či mají v plánu vybudovat kotelnu, atd.;

Kdo a k čemu může úvěr využít

  • O úvěr může požádat, kdokoliv – můžete to být tedy zástupce obce či právnické osoby a může to být i osoba fyzická.

O úvěr na opravy a modernizaci domů může žádat vlastník bytového domu, případně společenství vlastníků bytových jednotek.

  • Úvěr dle tohoto NV nelze použít na opravy a modernizace rodinného domu.
  • Ke schválení úvěru je potřebný zápis ze shromáždění vlastníků, výše % souhlasu je určena stanovami SVJ.
  • Úvěr nelze použít na výměnu pouze části oken, nebo části zateplení. Oprava nebo modernizace musí proběhnout vždy uceleně, to znamená výměna všech oken, zateplení celé budovy, apod.

Komplexnost oprav je vyžadována na úrovni souvisejících technologických celků. Nevyžaduje se provedení všech oprav současně. Je však nezbytné provést v prvním kroku odstranění poruch základů domu, opravy hydroizolace spodní stavby a odstranění statických poruch nosné konstrukce. Následně lze provést například výměnu oken. Čerpat úvěr na provedení dodatečné tepelné izolace pláště nelze, pokud nejsou vyměněny veškeré vnější otvorové výplně. Čerpat úvěr na opravu střechy nelze, pokud nebude součástí opravy i zateplení střechy.

  • Úvěr lze čerpat na odstranění původního zateplení a provedení nového zateplení v případě, že oprava a modernizace provedená v minulosti již nesplňuje současné požadavky stanovené právními předpisy nebo technickými normami

Základní nastavení úvěru

Úvěr může být poskytnut maximálně do výše 90% způsobilých výdajů uvedených v příloze k nařízení vlády, pokud je žádáno v režimu de minimis a do maximální výše 75%, pokud je žádáno v režimu notifikace.

Čerpání úvěru je možné maximálně po dobu 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Ukončení opravy nebo modernizace domu je nutné do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru.

Délka úvěru je stanovena ve smlouvě o úvěru, nepřesáhne však 30 let od data podpisu úvěrové smlouvy (včetně období čerpání).

Výsledná úroková sazba nesmí být nižší než základní referenční sazba Evropské unie pro ČR.

Úvěr nelze poskytnout na činnosti, na které byla poskytnuta podpora z jiných státních nebo evropských fondů.

Výše úroku je pevně fixována po celou dobu splácení poskytnutého úvěru.

Úrokové bonusy pro Program Panel 2013 +

Cílem je zajistit optimální návratnost finančních prostředků, jak z pohledu možných zdrojů financování, objemu oprav, tak i z pohledu možnosti splácení žadatelů. 

 

Doba splatnosti úvěruVýše úroku s fixací na celou dobu splácení
do 10 let referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75%
10 - 20 let referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75% + 1% p. a.
20 - 30 let referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75% + 2% p. a.

 

Výše úrokové sazby podle Evropské unie je rozhodující v době podpisu úvěrové smlouvy.

Referenční sazba Evropské unie od 1. dubna 2014 - 0,58% p. a.

Poskytování úvěru v různých režimech podpory

režim bez podpory - nemá žádná omezení z pohledu výše podpory, zahájení prací je

možné po podání žádosti, výše úvěru do 90% ze způsobilých výdajů

režim de minimis – je omezen maximální výší veřejné podpory 200 000,- EUR

za poslední tři účetní období, zahájení prací je možné po podání žádosti, výše úvěru do 90% ze způsobilých výdajů

režim notifikace – je omezen maximální intenzitou veřejné podpory 25% pro velké podniky, 35% pro střední podniky a 45% pro malé podniky, zahájení prací je možné až když žadatel o úvěr obdrží od SFRB potvrzení o kladném předběžném vyhodnocení projektu (Informace o předběžném vyhodnocení žádosti a výzva k doložení dalších dokladů), výše úvěru do 75% z rozhodných výdajů.

O úvěr nelze žádat zpětně, po zahájení prací; nelze proplácet již uhrazené faktury; nelze proplácet zálohy; nelze jím proplácet jiný úvěr.

ŽÁDOST A ŘÍZENÍ O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

Doložení podkladů k žádosti je rozděleno do dvou částí z důvodu zjednodušení a také zlevnění celého procesu.

Povinné náležitosti žádosti o poskytnutí úvěru

  • část se podává osobně či poštou na pracovišti SFRB v Praze nebo Olomouci, případně můžete využít pro podání některých dokumentů také datové schránky.
  • část odesíláte až na vyžádání, kdy již vaše žádost prošla základním vyhodnocením a bylo doporučeno zpracování návrhu na poskytnutí úvěru.

Ve chvíli, kdy je žádost kompletní v I. části, bude rozhodnuto buď o zpracování návrhu na poskytnutí úvěru, nebo o zamítnutí žádosti.

Pokud na základě předložených dokumentů bude kladně posouzena přijatelnost projektu, budou žadatelé informováni o podmínkách poskytnutí úvěru a současně vyzváni k doložení dalších dokladů. Na základě této výzvy žadatel doručí Povinné přílohy žádosti o poskytnutí úvěru – II. část.

Na doložení všech požadovaných informací je stanovena lhůta maximálně 6 měsíců (lhůta je stanovena s ohledem na možnou délku trvání stavebního řízení).

Žádosti jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny na SFRB.

Skutečná výše úvěru

Výše úvěru je stanovena dle požadavku žadatele, úvěr nesmí však překročit maximální limity (90% nebo 75%) stanovené v jednotlivých režimech podpor.

Zajištění úvěru

Dle podmínek nařízení vlády musí být úvěr dostatečně zajištěn. Pokud by úvěr nebyl dostatečně zajištěn, nebylo by možno jej poskytnout. Z důvodu objektivnosti je požadováno zajištění, které je svojí dostatečností totožné pro všechny skupiny žadatelů. Za dostatečné zajištění lze považovat např.:

a) pro SVJ - ručení dle zákona NOZ § 1194 a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění budovy (pokud na významném počtu bytů nejsou zástavní práva nebo exekuce)

b) pro BD a ostatní žadatele - zástavní smlouva k úvěrované nemovitosti (zástavu lze u BD nahradit ručitelskými prohlášeními nájemníků) nebo směnka a vždy vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění budovy

Úvěrová smlouva

Na základě vyhodnocení II. části povinných příloh zpracujeme návrh smlouvy o poskytnutí úvěru a návrh ostatních smluvních dokumentů.

Podmínky pro čerpání

Čerpání úvěru je nutné zahájit do 6 měsíců ode dne podpisu úvěrové smlouvy a ukončit čerpání nejpozději do 3 let ode dne podpisu úvěrové smlouvy.

Příjemce úvěru ukončí opravu nebo modernizaci domu max. do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru – po tuto dobu je umožněno čerpání poskytnutého úvěru.

Faktury mohou být propláceny, pokud datum uskutečnění zdanitelného plnění předchází datu ukončení oprav a modernizace, a zároveň jsou tyto faktury doručeny spolu se žádostí o čerpání, a to nejpozději do 15 pracovních dnů po dni ukončení oprav a modernizace.

Poskytovatel úvěru bude hradit pouze rozhodné výdaje doložené daňovými, případně účetními doklady schválenými technickým dozorem. Podmínkou je zajištění odborného technického dozoru po dobu stavby.

Pro čerpání úvěru je potřeba založení čerpacího účtu, který bude použit výhradně k bezhotovostní úhradě celkových rozhodných výdajů. To v praxi znamená, že tento účet slouží k převodu finančních prostředků na účet dodavatelů a plateb DPH, přičemž bankovní poplatky a poplatky spojené s vedením tohoto účtu nepatří mezi rozhodné výdaje a hradit se tedy musí z vlastních zdrojů.

Postup pro čerpání úvěru

Vždy jednou v měsíci, nejpozději do 15. dne měsíce, zaslat Žádost o čerpání úvěru, jejíž přílohou bude seznam všech výdajů hrazených z úvěru, jejichž proplacení je za uplynulé období požadováno. Úhradu svým dodavatelům je nutné provádět vždy bezhotovostně a pouze z čerpacího účtu a zároveň pravidelně každý měsíc doložit výpis z čerpacího účtu.


Partneři

csrb mmr cicb