Právní aspekty zkráceného stavebního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb.

Pojem zkráceného řízení § 117

 • pouze u staveb vyžadujících stavební povolení
 • nejedná o jinou formu stavebního řízení
 • výsledným dokumentem není stavební povolení
 • certifikát AI nenahrazuje stavební povolení
 • certifikát je dokladem o tom, že stavba může být po právu realizována
 • stavební úřad certifikát nepřezkoumává

Předpoklady zkráceného řízení

 • smlouva stavebníka s AI
  • o provedení kontroly projektové dokumentace
   • další náležitosti smlouvy (čas plnění, cena, a další podmínky) SZ neupravuje
 • stavba není ze zkráceného řízení vyloučena
  • právním předpisem
  • územně plánovací dokumentací
   • územní plán, regulační plán
  • rozhodnutím orgánu územního plánování
   • obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 6)

Povinnosti stavebníka

 • předat AI pravomocné územní rozhodnutí
  • popř. odkaz na regulační plán
 • zajistit zpracování projektové dokumentace
 • zajistit stanoviska dotčených orgánů
  • souhlasná k PD (byť s podmínkami)
 • vyjádření osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení

Povinnosti autorizovaného inspektora

 • zkoumat, zda
  • územní rozhodnutí je pravomocné a platné
  • regulační plán řeší předmětnou stavbu a byl zpracován podle nového zákona*
  • projektová dokumentace zpracována oprávněnou osobou
  • projektová dokumentace je v souladu
   • s územním rozhodnutím (regulačním plánem)
   • s požadavky dotčených orgánů
 • projednat připomínky třetích osob

*pokud nahrazuje územní rozhodnutí

Rozsah přezkoumání PD

 • zda stavbu lze podle dokumentace a dalších podkladů provést,
 • projektová dokumentace je úplná, přehledná,
 • soulad s OTP v míře odpovídající posuzované stavbě
 • zda je zajištěn příjezd ke stavbě a
 • včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby
 • ověří účinky budoucího užívání stavby.

Další povinnosti AI

 • projednání námitek třetích osob
 • písemný záznam o výsledku vypořádání
 • rozpor mezi stavebníkem a třetí osobou neodstraněn
  • předložit SÚ námitky k rozhodnutí spolu
   • se závěry projednání námitek
   • projektovou dokumentací
   • závaznými stanovisky dotčených orgánů

se svým stanoviskem k věci – zákon výslovně neukládá

Předpoklady vydání certifikátu

 • PD vyhovuje zákonným požadavkům
 • připomínky třetích osob vypořádány
 • zpracován návrh plánu kontrolních prohlídek
 • stavba může být provedena
  • vyznačí na PD
  • vydá certifikát s uvedením jména, příjmení, data vydání, podpis, razítko

Postup při zjištění nedostatků

 • není zákonem výslovně upraveno
 • záleží na obsahu smlouvy
  • vrátit s tím, že nelze vydat certifikát
  • jednáním nedostatky odstranit
   • ve smlouvě nutno na tuto možnost pamatovat
 • nelze-li vydat certifikát nepředkládají se SÚ nevypořádané připomínky třetích osob

Postavení třetích osob ve zkráceném řízení

Osoby, které by byly účastníky stavebního řízení

Účastníci stavebního řízení § 109

 

 • stavebník, a dále vlastník
 • stavby, na níž má být provedena změna
 • stavebního pozemku a stavby na něm
 • sousedního pozemku nebo stavby na něm
 • ten, kdo má k těmto nemovitostem právo věcného břemene,
  • předpoklad: tato práva mohou být stavbou přímo dotčena,
 • společenství vlastníků jednotek týká-li se změna stavby domu nebo společných částí domu anebo pozemku

 

není-li společenství – většinový vlastník

Rozhodování o námitkách účastníků

Oprávnění AI při vypořádání námitek

 • inspektor o námitkách nemůže rozhodnout
 • neodstraněný rozpor stavebnímu úřadu
 • stavební úřad rozhoduje na základě
  • OTP
  • závazných stanovisek dotčených orgánů
  • technických norem
 • o námitce občanskoprávní povahy
  • rozhodne na základě technických předpisů a závazných stanovisek
  • odkáže na soud, jde-li o spor o vlastnictví nebo rozsahu vlastnických práv

Postup po rozhodnutí SÚ

 • námitky zamítnuty
  • certifikát a ověření na dokumentaci
 • námitky shledány důvodné
  • nelze vydat certifikát
  • stavbu nelze podle dokumentace provést
  • podle okolností zjištěných nedostatků
   • dokumentaci vrátit stavebníkovi k úpravě
   • jednáním vady odstranit

ve smlouvě upravit možné situace a postup v nich

 

Účast autorizovaného inspektora při provádění stavby a kolaudačním řízení

Před dokončením stavby

 • změna stavby před dokončením
  • rozhodnutím stavebního úřadu
  • zápisem stavebního úřadu do stavebního deníku
  • zápisem autorizovaného inspektora do stavebního deníku a v ověřené projektové dokumentaci

nedotýká se práv účastníků řízení, podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů (nebo DO se změnou souhlasí)

Po dokončení stavby

 • certifikát o provedení kontrolní prohlídky
  • může jím být nahrazena kontrolní prohlídka SÚ
 • stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
 • AI zkoumá soulad s povolením a projektovou dokumentací
 • dodržení OTP
 • skutečné provedení nebo užívání stavby neohrozí
  • život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat
  • bezpečnost anebo životní prostředí

Autorizovaný inspektor by měl mít k dispozici:

 1. Projekt pro stavební povolení (DSP) - 2, resp. 3 vyhotovení + 1 pracovní
 2. Dokumentaci k územnímu řízení k nahlédnutí (DUR)
 3. Územní rozhodnutí

Pak by měl učinit následující kroky:

 1. Zkontrolovat formální náležitosti projektu (kompletnost podle seznamů příloh, zda nechybí některá povinná část a zda jsou jednotlivé části projektu zpracovány oprávněnými osobami, jestli jsou řádně označeny, očíslovány, orazítkovány, podepsány).
 2. Seznámit se s DUR, se zvýšenou pozorností věnovanou její dokladové části a vyjádřením a stanoviskům dotčených subjektů. Vyjádření a stanoviska rozdělit na taková, která jsou platná pouze pro UR a na ta, která platí i pro stavební řízení. Sepsat případné podmínky pro DSP, resp. pro realizaci stavby, které jsou ve vyjádřeních a stanoviscích a v textu územního rozhodnutí obsaženy.
 3. Sepsat seznam účastníků územního řízení a dotčených subjektů.
 4. Seznámit se zevrubně s předloženou projektovou dokumentací a překontrolovat ji z hledisek uvedených ve Stavebním zákoně. Zejména zjistit, zda je dokumentace řádně a kompletně zpracována, zda nevykazuje zjevné projekční a technické nedostatky, zda si neprotiřečí její jednotlivé části, zda jsou v odpovídající míře zohledněny obecné požadavky na výstavbu a zda lze stavbu podle této dokumentace provést a užívat.
 5. Porovnat, zda projekt odpovídá podmínkám územního rozhodnutí. Zjistit, zda detailním technickým řešením (např. přesným trasováním inženýrských sítí) nedošlo ke změně (zvýšení) počtu dotčených osob a subjektů (oproti seznamu dle bodu 3.), či změně v umístění stavby.
 6. Zjistit, zda úspěšně proběhla všechna podmiňující souběžná řízení, pokud se tak nestalo v rámci projednávání UR (zvláštní stavební řízení na dopravní stavbu, rozhodnutí o přesahu požárně nebezpečného úseku na sousední pozemek, vynětí ze zemědělského půdního fondu apod.).
 7. Zjistit, zda dokladová část obsahuje veškerá nutná souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků či správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a vyjádření osob,které by byly účastníky stavebního řízení, pokud se ve stavebním řízení vyjadřují.
 8. V případě námitek a rozporů jedná autorizovaný inspektor s příslušnými subjekty s cílem námitky vypořádat a rozpory odstranit. V případě neúspěchu předá věc spolu s potřebnými dokumenty stavebnímu úřadu, který zajistí vypořádání námitek,nebo ve věci rozhodne a autorizovaný inspektor může pokračovat ve své činnosti. Stavební úřad může také prohlásit stavbu za nezpůsobilou pro zkrácené stavební řízení.Tím činnost AI na certifikaci projektu skončí.
 9. Pokud zjistí vážné formální nedostatky, vady, chybějící části, chybějící doklady, či jiné závažné závady, požádá stavebníka (projektanta, je-li s ním v kontaktu) o jejich neprodlené odstranění.
 10. Po odstranění všech vad projektu, případně po doplnění dokladů označí ve dvou paré projektu všechny jeho oddělitelné části a vypracuje certifikát.
 11. Na základě prostudování projektu rozdělí průběh stavby do logických celků a stanoví plán kontrolních prohlídek stavby.
 12. Je-li k tomu zplnomocněn, oznámí stavebnímu úřadu, že proběhlo zkrácené stavební řízení a předá certifikát s přílohami, označené projekty a plán kontrolních prohlídek. V opačném případě předá certifikát s přílohami stavebníkovi a ten provede oznámení sám.

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 526 /2006 Sb. ke stažení zde


Partneři

csrb mmr cicb