Informace z probíhající legislativy

Podáváme informaci o novém návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovatelem tohoto zákona je senát, ale předmětnou úpravu prosazovalo dlouhodobě i SMBD, proto jsme návrh zákona přivítali.

V červenci tohoto roku návrh zákona přijala Poslanecká sněmovna a dne 16. srpna 2017 návrh zákona schválil Senát ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, a tento zákon již podepsal i prezident republiky a vyšlo ve Sbírce zákonů částka 102 č. 291/2017 Sb.

Navrhovaná právní úprava:

1. Změna občanského soudního řádu

Navrhované změny jsou v části šesté občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, a to v ustanoveních týkajících se prodeje nemovitých věcí.

Podle návrhu zákona bude osoba odpovědná za správu domu a pozemku (SVJ) upozorněna, že se může domáhat uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníkovi jednotky, pokud tato pohledávka bude uplatněna u soudu a pokud ji přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání. V §336b OSŘ se na konci odstavce 4 doplňuje písmeno f), kterým se doplňuje obsah dražební vyhlášky o výše uvedené upozornění.

K přihlášce pohledávky musí osoba odpovědná za správu domu a pozemku předložit soudu stejnopis rozhodnutí, jímž bylo skončeno řízení o zaplacení pohledávky. Podmínkou není vykonatelnost pohledávky, musí jít alespoň o pohledávku, která byla uplatněna žalobou u soudu. V tomto případě je třeba při výkonu rozhodnutí vyčkat pravomocného rozhodnutí o zaplacení přihlášené pohledávky.

Zákon dále zakotvuje přednostní uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníkovi jednotky, a to do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky. Pohledávka SVJ je uspokojována přednostně za pohledávkami nákladů vzniklých státu v řízení o výkonu rozhodnutí. Podmínkou přednostního uspokojení pohledávek SVJ vůči vlastníkovi jednotky je to, jak jsme již výše uvedli, že jde o pohledávku uplatněnou žalobou u soudu, přičemž k uspokojení dojde až poté, kdy v řízení o zaplacení pohledávky je soudem rozhodnuto o povinnosti vlastníka jednotky pohledávku v určité výši zaplatit.

2. Změna zákona o veřejných dražbách

Osoba odpovědná za správu domu a pozemku (SVJ) je dle zákona dražebním věřitelem. V tomto smyslu se doplňuje §36 odst. 3 zákona o veřejných dražbách. Osoba odpovědná za správu domu a pozemku, která přihlásila pohledávku související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, má povinnost doložit vznik této pohledávky listinami, včetně uplatnění pohledávky u soudu žalobou. K uspokojení dojde až poté, kdy v řízení o zaplacení pohledávky je soudem rozhodnuto o povinnosti vlastníka jednotky pohledávku v určité výši zaplatit. Do doby rozhodnutí soudu o pohledávce bude výtěžek z dražby uložen na účtu zřízeném dražebníkem za tímto účelem.

I zde se upravuje přednostní uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, a to stejně, až do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky, neboť je pohledávka nově zařazena mezi pohledávky první třídy.

3. Změna insolvenčního zákona

Nová úprava spočívá v tom, že výtěžek zpeněžení vydá insolvenční správce zajištěnému věřiteli, po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením, po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, a po odečtení částky připadající na uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, kterou v insolvenčním řízení uplatnila osoba odpovědná za správu domu a pozemku.

Pohledávka se tedy uspokojuje z výtěžku zpeněžené jednotky přednostně před uspokojením pohledávek zajištěných věřitelů do výše jedné desetiny výtěžku ze zpeněžení.

Zákon má nabýt účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Přijetím předmětného zákona bude z části napraven stav, kdy řádně platící vlastníci jednotek nesli plnou tíži dluhů za neplatící vlastníky jednotek.

Zpracovalo: Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR., z.s.

září 2017

 Zpět na seznam článků

Partneři

csrb mmr cicb