Novela občanského zákoniku

Novela Občanského zákoníku Dne 1.7.2021 nabyl účinnosti zákon č. 192/2021 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Novela“ a „Občanský zákoník“).

Evidence skutečných majitelů nově: redefinice pojmu skutečný majitel a další změny

Dne 1. 10. 2022 vstoupil v účinnost zákon č. 245/2022 Sb.[1] (dále jen „Novela“), který je podstatnou novelou zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoESM“).

Společné stanovisko MMR, SČMBD, SMBD a DMS ČR k vyúčtování služeb

Společné stanovisko MMR, SČMBD, SMBD a DMS ČR k vyúčtování služeb po novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 163/2020 Sb.

Vyhláška č. 376/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Účast notáře při změně stanov

Účast notáře při změně stanov BD a SVJ

UPOZORNĚNÍ na změnu zákona č. 67/2013 Sb.

UPOZORNĚNÍ na změnu zákona č. 67/2013 Sb.

INFORMACE V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU ZDE.....

INFORMACE V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU ZDE.....

Parlament ČR schválil zákon s skutečných majitelích č. 37/2021 s účinností od 1.6.2021.

ZÁKON č. 37/2021 Sb.

NOVELA ZÁKONA č. 191/2020 Sb. ve znění zák. č. 601/2020 Sb.

NOVELA ZÁKONA č. 191/2020 Sb. ve znění zák. č. 601/2020 Sb.

Vyšel nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. s účinností od 1.1.2021

Aktuální programy Státního fondu podpory investic

„Povinné“ převody družstevních bytů po 31.12.2020

„Povinné“ převody družstevních bytů po 31.12.2020 – k diskusím a pochybnostem v některých členských BD v současné době.

Upozornění na běžící lhůtu pro uzavření smlouvy o převodu bytů do vlastnictví do konce roku 2020

V letošním roce evidujeme častější dotazy na uplatnění práva na převod bytu do vlastnictví členů družstev ve lhůtě do 31. 12. 2020. Proto jsme připravili podrobný rozbor této problematiky v následujícím článku tohoto bulletinu.

Novela občanského zákoníku

Novela občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a další související zákona

Povinnost svolat členskou schůzi BD

Povinnost svolat členskou schůzi bytového družstva včetně schválení řádné účetní závěrky v podmínkách nouzového stavu a k povinnosti konání shromáždění včetně schválení řádné účetní závěrky a povinnosti předání vyúčtování cen služeb společenstvím vlastníků jednotek v podmínkách nouzového stavu.

264/2020 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov

264/2020 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov

Novely OZ a ZOK r. 2020

DVĚ NOVELY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH a OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU z letošního roku 2020: zákon č. 33/2020 Sb., - rozsáhlá novelizace zákona o obchodních korporacích zákon č. 163/2020 Sb. obsahuje rozsáhlou a stěžejní novelizaci ustanovení občanského zákoníku o bytovém spoluvlastnictví

ZMĚNA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, zákon č. 163/2020 Sb

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb.,která nabude účinnosti 1.1. 2021

znění zákona na www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-33

K NĚKTERÝM OTÁZKÁM NOVELIZACE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

k některým dotazům členů uvádíme, že novela NOZ je dosud v legislativním procesu v Parlamentním tisku pod č. 411 a může doznat ještě změn. Pravděpodobně bude projednávána až na podzim letošního roku a datum účinnosti nemůžeme potvrdit. K návrhu byly vedeny dlouhé odborné diskuse, zejména na MMR a MPS i za účasti KÚ, Vrchního soudu a zástupců svazů družstev a SVJ, takže některé názory nejsou dosud identické s navrhovanou novelou.

INFORMACE O EVIDENCI ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH PRO BD A SVJ

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákon ač. 368/2016 Sb. Současně došlo i k novelizaci zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Přijetím těchto novel došlo i implementaci směrnice Evropského parlamentu Rady 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem nemovité věci

Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem nemovité věci

Zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí

Novelou zákona o správních poplatcích č. 364/2019 Sb. s účinností od 15.1. 2020 se zdvojnásobuje poplatek uvedený v položce č. 120 přílohy zákona. Osvobození od poplatku zůstává beze změny.

TZ - změna úrokové sazby v programu Panel 2013+

S platností od 1. července 2019 sjednotil SFRB úrokovou sazbu v jednom z nejžádanějších programů svého portfolia – Panelu 2013+. Její výše bude činit 1,98 %, ať už se jedná o desetiletou, dvacetiletou, nebo třicetiletou dobu splatnosti úvěru. Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě, v případě dotazů jsem k dispozici.

Revize, kontroly a prohlídky zařízení v domech s byty – výňatek z metodického pokynu MMR

Vlastníci domů s byty jsou povinni provádět určité činnosti na technických a bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich funkčnosti a bezpečnosti. Provádění revizí, kontrol nebo prohlídek se uskutečňuje na základě řady právních předpisů s tím, že podrobnosti mohou být upraveny i příslušnými technickými normami.

PROBÍHÁ NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU V ČÁSTI O BYTOVÉM SPOLUVLASTNICTVÍ

PROBÍHÁ NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU V ČÁSTI O BYTOVÉM SPOLUVLASTNICTVÍ POD ČÍSLEM POSLANECKÉHO TISKU 411

Novela z. o obchodních korporacích

Novela zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, se mění takto: 1. V § 24 odstavec 3 zní: „(3) Ke schválení stanov společenství se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů; ustanovení § 1200 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku se nepoužije.“.

Výpověď z nájmu bez výpovědní doby (§2291 NOZ)

K úpravě výpovědi z nájmu bez výpovědní doby podle §2291 NOZ bylo vydáno judikatorní rozhodnutí NS ČR, rozsudek pod sp. zn. 26 Cdo 4249/2016, ze dne 18. 1. 2017

Členství právnické osoby ve voleném orgánu jiné právnické osoby

Občanský zákoník v § 154 výslovně připouští, aby se členem orgánu právnické osoby stala jiná právnická osoba. To je praktické zejména u SVJ kde často dochází k tomu, že žádný z vlastníků nechce vykonávat funkci ve statutárním orgánu . . .

Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb)

Finanční správa vydala Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem jako je například Airbnb a další.

Informace z probíhající legislativy

Podáváme informaci o novém návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ve znění pozdějších předpisů.

Novela NOZ a ZOK

Dne 30.12.2016 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým je novelizován zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Metodický pokyn MMR k zákonu o službách

Pokyn, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů.

Koncepce bydlení ČR do roku 2020

Předkládaná koncepce státu v oblasti bydlení do roku 2020 obsahuje dvě části, analytickou a návrhovou.

SFPI - dotační programy

Aktuální programy Státního fondu rozvoje bydlení.

Zákon o službách

Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

DŮLEŽITÉ NOVINKY V ROCE 2016

Chtěli bychom Vás upozornit na novelu zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., která s sebou přináší významnou změnu pro společenství vlastníků.


Partneři

csrb mmr cicb