TZ - změna úrokové sazby v programu Panel 2013+

S platností od 1. července 2019 sjednotil SFRB úrokovou sazbu v jednom z nejžádanějších programů svého portfolia – Panelu 2013+. Její výše bude činit 1,98 %, ať už se jedná o desetiletou, dvacetiletou, nebo třicetiletou dobu splatnosti úvěru. Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě, v případě dotazů jsem k dispozici.

Revize, kontroly a prohlídky zařízení v domech s byty – výňatek z metodického pokynu MMR

Vlastníci domů s byty jsou povinni provádět určité činnosti na technických a bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich funkčnosti a bezpečnosti. Provádění revizí, kontrol nebo prohlídek se uskutečňuje na základě řady právních předpisů s tím, že podrobnosti mohou být upraveny i příslušnými technickými normami.

PROBÍHÁ NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU V ČÁSTI O BYTOVÉM SPOLUVLASTNICTVÍ

PROBÍHÁ NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU V ČÁSTI O BYTOVÉM SPOLUVLASTNICTVÍ POD ČÍSLEM POSLANECKÉHO TISKU 411

Novela z. o obchodních korporacích

Novela zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, se mění takto: 1. V § 24 odstavec 3 zní: „(3) Ke schválení stanov společenství se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů; ustanovení § 1200 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku se nepoužije.“.

Výpověď z nájmu bez výpovědní doby (§2291 NOZ)

K úpravě výpovědi z nájmu bez výpovědní doby podle §2291 NOZ bylo vydáno judikatorní rozhodnutí NS ČR, rozsudek pod sp. zn. 26 Cdo 4249/2016, ze dne 18. 1. 2017

Členství právnické osoby ve voleném orgánu jiné právnické osoby

Občanský zákoník v § 154 výslovně připouští, aby se členem orgánu právnické osoby stala jiná právnická osoba. To je praktické zejména u SVJ kde často dochází k tomu, že žádný z vlastníků nechce vykonávat funkci ve statutárním orgánu . . .

Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb)

Finanční správa vydala Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem jako je například Airbnb a další.

Ředitelkou Státního fondu rozvoje bydlení byla jmenována Eva Helclová.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová jmenovala novou ředitelku SFRB. Stala se jí JUDr. Ing. Eva Helclová, která v čele Fondu vystřídá Ing. Františka Hadáčka.

Informace z probíhající legislativy

Podáváme informaci o novém návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ve znění pozdějších předpisů.

Novela NOZ a ZOK

Dne 30.12.2016 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým je novelizován zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Metodický pokyn MMR k zákonu o službách

Pokyn, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů.

SFRB - dotační programy

Aktuální programy Státního fondu rozvoje bydlení.

Koncepce bydlení ČR do roku 2020

Předkládaná koncepce státu v oblasti bydlení do roku 2020 obsahuje dvě části, analytickou a návrhovou.

Zákon o službách

Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

DŮLEŽITÉ NOVINKY V ROCE 2016

Chtěli bychom Vás upozornit na novelu zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., která s sebou přináší významnou změnu pro společenství vlastníků.

Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2016

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR pokračuje v roce 2016 v pořádání pravidelných bezplatných konzultačních dnů.

Metodický návod ke zpracování stanov SVJ

SMBD připravilo metodický návod pro zpracování stanov SVJ podle nové právní úpravy platné od 1. 1. 2014.

Metodický návod ke zpracování stanov BD

SMBD připravilo Metodický návod ke zpracování stanov BD podle právní úpravy platné od 1. 1. 2014.


Partneři

csrb mmr cicb