INFORMACE O EVIDENCI ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH PRO BD A SVJ

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákon ač. 368/2016 Sb. Současně došlo i k novelizaci zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Přijetím těchto novel došlo i implementaci směrnice Evropského parlamentu Rady 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

A. Údaje o skutečných majitelích musejí být uvedeny do tzv. evidence údajů o skutečných majitelích vedenou rejstříkovými soudy. Zákon č. 253/2008 Sb. vyžaduje, aby každá právnická osoba vedla a průběžně zaznamenávala údaje o svém skutečném majiteli vč. údaje o tom z jakého důvodu je tato osoba za skutečného majitele považována.

Viz. § 29b

Uchovávání údajů o skutečném majiteli

(1) Právnická osoba vede a průběžně zaznamenává aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

 

B. Kdo je skutečným majitelem uvádí bod 4 § 4 zákona č. 253/2008 Sb.

§ 4

Další pojmy

(4) Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

a) u obchodní korporace fyzická osoba, (pozn.: tedy i bytová družstva)

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,

2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo

3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2.

 

C. Evidence údajů o skutečných majitelích, část pátá zákona č. 304/2013 Sb. v novelizovaném znění. Uvádíme výpis podstatných údajů, které se týkají BD a SVJ.

ČÁST PÁTÁ

EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH

§ 118b

(1) Zřizuje se evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku podle tohoto zákona a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů podle tohoto zákona, kterým se rozumí skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „evidence skutečných majitelů“).

(2) Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy.

(3) Evidence skutečných majitelů je vedena v elektronické podobě. Evidenci skutečných majitelů vede rejstříkový soud.

§ 118c

Evidence skutečných majitelů není veřejným rejstříkem. Ustanovení částí první až čtvrté se na evidenci skutečných majitelů a údaje o skutečném majiteli nepoužijí, není-li dále stanoveno jinak.

§ 118d

Údaje o skutečném majiteli vede rejstříkový soud pro každou zapsanou právnickou osobu a každý zapsaný svěřenský fond ve zvláštní vložce podle § 2 odst. 1.

§ 118e

(1) Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli, jeho změnu nebo výmaz (dále jen „zápis údajů o skutečném majiteli“) může podat osoba, která je podle tohoto nebo jiného zákona oprávněna podat návrh na zápis do veřejného rejstříku; § 11 odst. 3 se nepoužije.

(2) Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli musí být učiněn bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.

(3) Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli lze učinit pouze na formuláři. Ustanovení § 19, 22 až 24 se použijí obdobně.

(4) Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou náležitosti formuláře pro návrh na zápis údajů o skutečném majiteli. Formulář Ministerstvo spravedlnosti zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 118f

Do evidence skutečných majitelů se o skutečném majiteli zapisuje

a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

b) datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,

c) státní příslušnost a

d) údaj o

1. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,

2. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo

3. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

§ 118g

(1) Údaje o skutečném majiteli se neposkytují spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku podle § 3 až 5 ani se neuveřejňují.

(2) Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může získat zapsaná osoba. Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může v rozsahu údajů o jméně, státu bydliště, roce a měsíci narození skutečného majitele a údajů podle § 118f písm. c) a d) obdržet ten, kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením trestným činům podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a jejich zdrojovým trestným činům a trestného činu teroristického útoku podle § 311 odst. 2 alinea třetí trestního zákoníku. Na výpis z evidence skutečných majitelů se § 3 a 4 použijí obdobně.

§ 118h

(1) Údaje o skutečném majiteli rejstříkový soud zapíše do evidence skutečných majitelů, aniž by o tom vydával rozhodnutí, pouze na základě návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli.

(2) K návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis týká. Ustanovení § 75 a 76 se použijí obdobně.

(3) Rejstříkový soud nezapíše údaje o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů, jestliže návrh na zápis údajů o skutečném majiteli

a) byl učiněn osobou, která k tomu není oprávněna,

b) nebyl učiněn předepsaným způsobem,

c) neobsahuje všechny předepsané náležitosti,

d) je nesrozumitelný nebo neurčitý,

e) nebyl podán s listinami, jimiž mají být podle tohoto nebo jiného zákona doloženy údaje o skutečném majiteli.

(4) Nemohou-li být údaje o skutečném majiteli zapsány do evidence skutečných majitelů podle odstavce 3, odešle o tom rejstříkový soud ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli vyrozumění tomu, kdo návrh učinil, a uvede důvody neprovedení tohoto zápisu, včetně poučení, jak lze nedostatky odstranit.

(5) Ustanovení § 87 a § 95 odst. 1 se použijí obdobně. Chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti v evidenci opraví předseda senátu kdykoliv i bez návrhu, aniž by o tom vydával rozhodnutí.

(6) Zapisuje-li rejstříkový soud údaje o skutečném majiteli, které mají podklad v přiloženém notářském zápisu, zkoumá pouze to, zda notářský zápis splňuje požadavky kladené na něj jiným zákonem.

(7) Není-li v této části stanoveno jinak, použijí se na řízení o návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli ustanovení zákona upravujícího občanské soudní řízení.

§ 118i

(1) Údaje o skutečném majiteli rejstříkový soud zapíše do evidence skutečných majitelů do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu došel návrh na zápis údajů o skutečném majiteli. Byl-li však soudní poplatek z návrhu zaplacen až poté, co návrh došel soudu, nebo došlo-li ke změně návrhu, běží lhůta podle věty první až ode dne zaplacení soudního poplatku nebo ode dne, kdy rejstříkovému soudu došel změněný návrh.

(2) Rejstříkový soud provede zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů ke dni uvedenému v návrhu, nejdříve však ke dni provedení.

§ 118j

Notář provede zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů, jestliže jsou splněny předpoklady podle § 108. Ustanovení § 110, 112, 113 a 116 se na zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů prováděné notářem použijí obdobně.

 

D. Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli, jeho změnu nebo výmaz může podat pouze statutární orgán právnické osoby (BD a SVJ), které za tuto osobu jednají. Návrh se podává na formuláři, jehož podoba je určena vyhláškou č. 323/2013 Sb. o náležitostech formulářů a najdete ho na www.justice.cz .

E. Podle zákona č. 368/2016 Sb. přechodná ustanovení bodu 10 oznámí právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku by měla podat návrh do 1.1.2019, což platí také pro BD. Poplatek za zápis skutečného majitele v případě BD činí 1 000 Kč, avšak pokud bude návrh na zápis podán do 1.1.2019 jsou od poplatku BD osvobozena.

Lhůta pro podání návrhu pro SVJ je stanovena do tří let od nabytí účinnosti zákona tj., k 1.1.2021.

F. Sankce stanovené zákonem o veřejných rejstřících pro jiné zápisy a předkládání listin rejstříkovému soudu se v případě nedodržení povinností souvisejících se zápisem skutečného majitele nepoužijí a žádné zvláštní sankce dosud stanoveny nejsou.

 

V předstihu podáváme tuto základní informaci a bude zpracován postup s výkladem pro bytová družstva a SVJ a zveřejněn v č. 5/2018 Informačního bulletinu.

Formulář k zápisu skutečného majitele je zde: . . . . . . . .

 

Zpracoval: JUDr. František Lebl

27.7.2018

 

 Zpět na seznam článků

Partneři

csrb mmr cicb