DŮLEŽITÉ NOVINKY V ROCE 2016

Chtěli bychom Vás upozornit na novelu zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., která s sebou přináší významnou změnu pro společenství vlastníků.

 

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku

Doposud nemuselo společenství vlastníků zveřejňovat účetní závěrku v rejstříku společenství, což vyplývalo z ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb. v aktuálním znění, kde se říká, že:

„Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu, ….“

Důležité bylo to sousloví obchodní rejstřík. Společenství vlastníků podle § 1204 NOZ vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Veřejným rejstříkem se podle zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

Společenství vlastníků se zapisuje do rejstříku společenství, nikoliv do obchodního rejstříku (§ 39 zákona 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících), povinnost zveřejňovat účetní závěrku se ho netýkala.

 

Změna od 1.1.2016!!

 

Od 1.1.2016 nabývá účinnosti novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., kde se v § 21a odstavec 4 věty první, se slova do „obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „veřejného rejstříku“. Po novele bude tedy tento paragraf vypadat následovně:

„Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin nejpozději v …“

Protože rejstřík společenství je součástí veřejného rejstříku, bude mít od nového roku povinnost každé společenství vlastníků zveřejňovat účetní závěrku. A aby toho nebylo málo, jsou tu ještě přechodná ustanovení novelizovaného zákona o účetnictví, která říkají:

„Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2014, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 31.3.2016.

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2015, jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 30.11.2017.“

Volně přeloženo, pokud jste již existující společenství a účetnictví vedete od roku 2014 ( nebo déle, na tom nezáleží), tak i účetní závěrku za tento rok (2014) budete muset zveřejnit ve sbírce listin.

 

SANKCE

 

Dle zákona o účetnictví (novela zákona s účinností od 1.1.2016)

Účetní jednotka nebo osoba odpovědná za vedení účetnictví, podle tohoto zákona, se dopustí přestupku tím, že podle § 37 odstavec 1 písm. j) „nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu“. Za tento přestupek jí lze uložit podkutu podle § 37 odstavec 2 písm. b) „3% hodnoty aktiv celkem“.

 

Dle rejstříkového zákona

 

§ 104

Předseda senátu může uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě také tehdy, jestliže neuposlechla výzvy rejstříkového soudu, aby mu sdělila skutečnosti nebo předložila listiny potřebné k rozhodnutí v řízení zahájeném bez návrhu, nebo aby mu předložila listiny, které podle tohoto nebo jiného zákona mají být založeny do sbírky listin; pořádkovou pokutu lze uložit do výše 100.000,- Kč.

§ 105

Neplní-li zapsaná osoba povinnosti podle § 104 opakovaně nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby, a je na tom právní zájem, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací; rejstříkový soud na tuto skutečnost zapsanou osobu upozorní a poskytne jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

§ 106

1. Za neuposlechnutí výzvy podle § 104 se závažnými důsledky pro třetí osoby se považuje zejména nepředložení aktualizovaných listin podle § 66 písm. a) až c) a j).

2. Má se za to, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která neplní povinnosti podle § 105, porušuje péči řádného hospodáře.

 

 

V Praze dne 22.10.2015

Zpracoval: Bohuslav ŠvamberkZpět na seznam článků

Partneři

csrb mmr cicb