Parlament ČR schválil zákon s skutečných majitelích č. 37/2021 s účinností od 1.6.2021.

ZÁKON č. 37/2021 Sb. zde....    vyhláška č. 180/2021 Sb. zde ....

   

SVJ je považováno za právnickou osobu, která nemá skutečného majitele, a proto se neeviduje.

U BD pokud se dosud neevidovali dojde k automatickému průpisu převzetím údajů z veřejných rejstříků. Tento průpis není jednorázový a dojde-li ke změně ve veřejném rejstříku, projeví se změně automaticky i v evidenci skutečných majitelů. Ti, kteří již aktivně zapsali své údaje před účinností zákona č. 37/2021 Sb. účinného od 1.6.2021 mohou zavést do budoucna režim automatického průpisu údajů (§61 ods.t 2, platného zákona).

 

Odpověď Ministerstva spravedlnosti na naše otázky:

1. K automatickému průpisu BD dochází tehdy, nezajistila-li evidující osoba dosud zápis údajů podle zákona č. 304/2013 Sb. U těch, kteří však aktivně zapsali své skutečné majitele a chtějí, aby do budoucna fungoval režim automatického průpisu mají se podle §61 ods.t 2 zákona č. 37/2020 Sb. mohou to navrhnout soudu – otázka zní jakým způsobem, zda je na to přizpůsoben již formulář podle vyhlášky č. 180/2021 Sb., anebo musí se jednat o samostatný návrh soudu?

2. Zda je automatický průpis ve smyslu § 38 zákona č. 37/2021 Sb. závislý na aktivitě evidující osoby, anebo nastane i bez její účinnosti a bude se nadále měnit podle údajů ve veřejném rejstříku.

k Vašim dotazům uvádím následující:

Ad 1.

Lze potvrdit, že k automatickému průpisu podle § 38 ZESM dochází tehdy, pokud evidující osoba dosud aktivně nezajistila zápis svého skutečného majitele prostřednictvím soudu nebo notáře (ať už před, nebo po nabytí účinnosti zákona); viz § 41 odst. 1 a § 61 odst. 1 ZESM. Automatický průpis primárně počítá s pasivitou evidujících osob. Pokud tedy evidující osoba (obchodní korporace) zajistila zápis do evidence skutečných majitelů podle stávající úpravy zákona č. 304/2013 Sb., automatický průpis podle § 38 ZESM na ní nedopadne (§ 61 odst. 1 ZESM). V takovém případě však má evidující osoba možnost automatický průpis jednoduše aktivovat, a to návrhem soudu nebo žádostí notáři (§ 61 odst. 2 ZESM); tento krok bude moci evidující osoba učinit logicky až po nabytí účinnosti zákona. V případě návrhu na zajištění automatického průpisu soudem bude nutné využít předepsaný formulář. Formulář bude k dispozici od 1. 6. 2021, a to na internetových stránkách ministerstva (esm.justice.cz).

Ad 2.

Je to tak, jak píšete. Automatický průpis je zásadně nezávislý na aktivitě evidující osoby a nastává automaticky, odpovídá-li situace ve veřejném rejstříku zákonným předpokladům. Automatický průpis není jednorázový, ale představuje permanentní propojení stavu zápisu ve veřejném rejstříku s evidencí skutečných majitelů. Dojde-li ke změně ve veřejném rejstříku (v rámci zákonem stanovených kritérií), které mají vliv na pozici skutečného majitele, projeví se změna i v evidenci skutečných majitelů. Automatický průpis zajišťuje sám informační systém.

oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru

Ministerstvo spravedlnosti ČR

 Zpět na seznam článků

Partneři

csrb mmr cicb