Revize, kontroly a prohlídky zařízení v domech s byty

 

Vlastníci domů s byty jsou povinni provádět určité činnosti na technických a bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich funkčnosti a bezpečnosti. Provádění revizí, kontrol nebo prohlídek se uskutečňuje na základě řady právních předpisů s tím, že podrobnosti mohou být upraveny i příslušnými technickými normami.

V ustanovení § 2257 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je uvedena povinnost pronajímatele bytu udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Stejně tak v rámci bytového spoluvlastnictví, je správa domu povinna provádět vše, co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům - ustanovení § 1189 téhož zákona. Nepochybně mezi tyto činnosti patří i řádné provádění revizí, kontrol a pravidelných prohlídek technických a bezpečnostních zařízení v domě.

Následující přehled nejdůležitějších, pravidelně se opakujících, revizí, kontrol a prohlídek technických a bezpečnostních zařízení v domech s byty si neklade za cíl vyjmenovat vše, co patří do činnosti pronajímatelů nebo správců, ale má sloužit jako základní vodítko pro ty, kteří zodpovědně dbají o prevenci tak, aby bylo zabráněno vzniku škody nebo ohrožení zdraví uživatelů bytů. Současně by následující přehled měl posloužit k vymezení činností, které nelze zařadit jako náklad na službu poskytovanou příjemci služeb podle zákona

č. 67/2013 Sb.

Výtahy

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, stanoví povinnost provádět prohlídky, revize.

Rozsah prohlídek, revizí a revizních zkoušek se provádí na základě technických norem - ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

Přehled prováděných prohlídek a revizí:

Odborná prohlídka - ČSN 27 4002

Vyzkoušení bezpečnostních prvků a ostatních zařízení, kontroly provozní dokumentace.

Provádí - odborný servisní pracovník servisní firmy.

Lhůty

Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti: 3 měsíce.

Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách s omezeným přístupem veřejnosti:

4 měsíce.

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů: 6 měsíců.

U výtahů uvedených do provozu před 1. 1. 1993 jsou lhůty pro jednotlivé druhy výtahů (viz výše) 2 resp. 3 a 6 měsíců.

Provozní prohlídka - ČSN 27 4002

Prohlídka stavu viditelných částí, ověření správné funkce, prověřování bezpečnosti.

Provádí - dozorce výtahu jmenovaný vlastníkem nebo provozovatelem.

Lhůty

Výtahy určené k dopravě osob a nákladů: 2 týdny.

Malé nákladní výtahy: 4 týdny.

Provozní prohlídky se provádějí pouze u výtahů instalovaných před účinností NV č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, tj. před 1. 5. 2004

Odborná zkouška - ČSN 27 4007

Ověření způsobilosti k dalšímu provozu, prověření elektrických zařízení.

Provádí - zkušební technik servisní firmy.

Lhůty

Výtahy určené k dopravě osob a nákladů: 3 roky.

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy: 6 let.

Inspekční prohlídka - ČSN 27 4007

Posouzení technického stavu výtahu za účelem vyhodnocení bezpečnostních a provozních rizik (ČSN EN 81-80), stanovení potřebných opatření k odstranění rizik.

Provádí - inspekční orgán podle ČSN EN ISO/IEC 17020.

Lhůty

První inspekční prohlídka po uvedení výtahu do provozu: 9 let.

Opakované prohlídky: 6 let.

U nákladních výtahů se lhůty nestanoví.

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje všechny výše uvedené revize, kontroly a prohlídky. Náklady s nimi spojené však hradí pouze u odborných zkoušek

a inspekčních prohlídek.

Komíny

Provádět pravidelné kontroly a čištění spalinových cest je předepsáno vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole a revizi spalinové cesty. Kontroly je nutné provádět u všech objektů, kde je umístěn komín (spalinová cesta).

Komíny - pevná paliva - do 50 kW

Čištění spalinové cesty.

Provádí - odborně způsobilá osoba nebo svépomoc.

Lhůty

2 x ročně

Kontrola spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče podle návodu výrobce.

Provádí - odborně způsobilá osoba.

Lhůty

1 x ročně

Komíny - pevná paliva - nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče.

Provádí - odborně způsobilá osoba.

Lhůty

2 x ročně

Komíny - kapalná paliva - do 50 kW včetně

Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče.

Provádí - odborně způsobilá osoba.

Lhůty

3 x ročně u čištění spalinové cesty, v dalších případech 1 x ročně.

Komíny - kapalná paliva - nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče.

Provádí - odborně způsobilá osoba.

Lhůty

1 x ročně, u čištění spotřebiče nejméně podle návodu výrobce

Komíny - plynná paliva - do 50 kW včetně

Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu.

Provádí - odborně způsobilá osoba.

Lhůty

1 x ročně

Komíny - plynná paliva - nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění spotřebiče.

Provádí - odborně způsobilá osoba.

Lhůty

1 x ročně, u čištění spotřebiče nejméně podle návodu výrobce

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje všechny výše uvedené kontroly a čištění. Náklady s nimi spojené ve všech případech, kdy je tato činnost prováděna odborně způsobilou osobou.

 

Elektrická zařízení a hromosvody

Vlastník domu s byty je povinen udržovat společné elektrické zařízení ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům. Jde o stručné vyjádření povinnosti vlastníka domu (poskytovatele služeb) tak, jak tuto povinnost upravuje zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Elektroinstalace, pravidelné revize - ČSN 33 1500

Provádí - revizní technik.

Lhůty

1 x za 5 let

Hromosvody, vizuální kontrola - ČSN EN62305 - 3

Provádí - revizní technik.

Lhůty

1 x za 2 roky

Hromosvody, pravidelné revize - ČSN EN 62305 - 3

Provádí - revizní technik.

Lhůty

1 x za 4 roky

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje všechny výše uvedené revize a hradí i náklady s nimi spojené.

Poznámka: U hromosvodů instalovaných podle původní normy platí stále revize podle ČSN 3315001 ve lhůtě 5 let.

Kotelny

Na základě vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, jsou prováděny odborné prohlídky zařízení kotelny vždy po jednom roce provozu kotelny. Při sezónním provozu před zahájením každé sezóny.

Kotelny nad 20 kW do 100 kW včetně, na pevná, plynná a kapalná paliva - vyhláška

č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Kontrola účinnosti kotlů a rozvodů tepla.

Provádí - energetický specialista.

Lhůty

1 x za 10 let

Kotelny nad 100 kW na pevná, kapalná a plynná paliva - vyhláška č. 194/2013 Sb.

Kontrola účinnosti kotlů a rozvodů tepla.

Provádí – energetický specialista.

Lhůty

1 x za 2 roky, u plynu 1 x za 4 roky

Kotelny od 10 kW do 300 kW na pevná paliva – zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Kontrola technického stavu a provozu kotlů.

Provádí - odborně způsobilá osoba

Lhůty

1 x za 2 roky

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje všechny výše uvedené kontroly

a hradí i náklady s nimi spojené.

Domovní rozvody plynu

Kontrola zařízení - vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Provádí - odborný pracovník.

Lhůty

1 x ročně

Provozní revize - vyhláška č. 85/1978 Sb.

Provádí - revizní technik.

Lhůty

1 x za 3 roky

Revize - ČSN EN 1775

Provádí - revizní technik

Lhůty

1 x za 3 roky

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje všechny výše uvedené revize

a hradí i náklady s nimi spojené. Kontrola zařízení by měla zahrnuta jako náklad služby.

 

Plynové spotřebiče

Revize - vyhláška č. 85/1978 Sb., ČSN 38 6405

Provádí - revizní technik.

Lhůty

1 x za 3 roky

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje uvedené revize a hradí i náklady

s nimi spojené.

 

Hasicí přístroje a dodržování předpisů o požární ochraně

Kontrola požárně bezpečnostního zařízení - vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provádí - odborný pracovník.

Lhůty

1 x ročně, pokud není od výrobce určena kratší lhůta

Zkouška provozuschopnosti vodních a pěnových přístrojů - vyhláška č. 246/2001 Sb.

Lhůty

1 x za 3 roky

Zkouška ostatních druhů přístrojů - vyhláška č. 246/2001 Sb.

Provádí - odborný pracovník.

Lhůty

1 x za 5 let

Preventivní požární prohlídka - zákon č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb.

Provádí - preventista požární ochrany, technik, osoba odborně způsobilá.

Lhůty

1 x ročně

Vlastník domu s byty (poskytovatel služeb) zajišťuje všechny výše uvedené kontroly, zkoušky a prohlídky a hradí i náklady s nimi spojené.

 Zpět na seznam článků

Partneři

csrb mmr cicb