SOUČASNÉ VLÁDNÍ ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ KRIZE VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTI BYDLENÍ (PŘÍSPĚVEK)

 (Státní příspěvky na úhradu energií)

 

A) Zákon č. 176/2022 Sb., změna energetického zákona

Účinnost: od 26. 06. 2022

B) Zákon č. 232/2022 Sb., změna energetického zákona

Účinnost: od 10. 08. 2022

C) Nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie

Účinnost: od 1. 09. 2022

D) Nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo -

ZRUŠENO

Nařízením vlády č. 299/2022 Sb. se s účinností od 8. října 2022 zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

Jednotlivé paragrafy (příp. jejich části) z předpisů, které jsou důležité pro činnost SVJ a BD:

A) Zákon č. 176/2022 Sb., změna energetického zákona

Dodavatel poslední instance

§12a odst. (1)

Energetický regulační úřad zveřejňuje na svých internetových stránkách informaci o tom, který držitel licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem má povinnost dodavatele poslední instance uvnitř vymezeného území jednotlivých provozovatelů distribučních soustav.

www.eru.cz

(6) Povinnost dodavatele poslední instance dodávat plyn se nevztahuje na zákazníka, jehož spotřeba plynu v odběrném místě byla za posledních 12 měsíců vyšší než 630 MWh, s výjimkou odběru k zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou nebo čištění odpadních vod. Dodavatel poslední instance není povinen dodávat elektřinu nebo plyn při zjištění neoprávněného odběru v daném místě.

Zahájení dodávky poslední instance

§12c odst. (4)

Dodavatel poslední instance je povinen oznámit dotčenému zákazníkovi termín zahájení dodávky, výši ceny a ostatní podmínky dodávky. Věta první se obdobně použije při zahájení odběru od výrobce. Zahájení dodávky nebo odběru je dodavatel poslední instance povinen oznámit také provozovateli distribuční soustavy.

(5) Okamžikem zahájení dodávky elektřinu nebo plynu, nebo odběru elektřiny dodavatelem poslední instance dochází k zániku závazků založených smlouvami sjednanými mezi zákazníkem a výrobcem a původním dodavatelem nebo obchodníkem, jehož předmětem byla dodávka elektřiny nebo plynu. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti plynoucí z plnění nebo porušení z tohoto závazku.“

Ukončení dodávky poslední instance

§12d odst. (1)

Povinnost dodávky poslední instance podle §12a zaniká uplynutím 3 měsíců od jejího vzniku, jestliže zákazník nezmění dodavatele elektřiny a plynu před uplynutím této doby.

(2) Jestliže zákazník během trvání dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance nezměnil dodavatele elektřiny nebo plynu, odebírá elektřinu nebo plyn a není v prodlení s úhradou žádné z plateb za dodávku elektřiny nebo plynu vůči dodavateli poslední instance, vzniká uplynutím doby podle odst. 1 závazek na dobu neurčitou za cenu dodávky elektřiny nebo plynu a podmínek, které dodavatel poslední instance zaslal na adresu zákazníka, kterou obdržel od původního dodavatele a od provozovatele distribuční soustavy před uplynutím doby podle odst. 1; ustanovení paragrafů o povinné písemné formě smlouvy se v tomto případě nepoužije.

B) Zákon č. 232/2022 Sb., změna energického zákona

Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn

§11r odst. (1)

Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn (dále jen "příspěvek") je peněžní částka, která je výdajem státního rozpočtu, určená na úhradu části plateb za elektřinu nebo zemní plyn dodané obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem na odběrné místo zákazníka v domácnosti nebo zákazníka v domě s byty. Zákazníkem v domě s byty se pro účely tohoto zákona rozumí osoba odebírající elektřinu nebo zemní plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle jiného právního předpisu nebo dodavatel tepelné energie, který není držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie. V případě zákazníka v domě s byty je příspěvek určen pro osoby užívající byty výhradně k bydlení.

§11t odst. (2)

Z vyúčtování služeb musí být zřejmá výše zohledněného příspěvku.

(3) Obchodník s elektřinou nebo plynem jsou povinni na svých internetových stránkách uveřejnit informace o výši příspěvku pro jednotlivé kategorie zákazníků.

(6) V rozsahu zohledněného příspěvku zaniká dluh zákazníka za dodanou elektřinu a plyn.

§11u odst. (1)

Zákazník v domě s byty je povinen předat provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno jeho odběrné zařízení, úplné a pravdivé údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku. Nepředá-li zákazník údaje ve stanoveném termínu, právo na zohlednění příspěvku zaniká.

(2) Zákazník v domě s byty je povinen zohlednit příspěvek příjemci služeb nejpozději v nejbližším vyúčtování služeb jako mimořádnou zálohu uhrazenou příjemcem služeb, přičemž pro účely rozúčtování nákladů na služby podle zákona o službách se nepřihlíží.

Z vyúčtování služeb musí být zřejmá výše zohledněného příspěvku.

C) Nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie

Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku

 

§1 odst. (1)

Odběrná místa zákazníků v domácnosti v elektroenergetice, u kterých se zohledňuje příspěvek, jsou odběrná místa, která jsou k rozhodnému dni registrovaná v informačním systému operátora trhu a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy k rozhodnému dni sjednaná distribuční sazba uvedená v příloze k tomuto nařízení.

Příloha k nařízení vlády č. 262/2022 Sb.

Výše příspěvku a distribuční sazby v odběrných místech zákazníků v domácnosti, u kterých se zohledňuje příspěvek:

Distribuční sazba Výše příspěvku

Sazba D01d 3500 Kč

Sazba D02d 3500 Kč

Sazba D25d 3500 Kč

Sazba D26d 2000 Kč

Sazba D35d 2000 Kč

Sazba D45d 2000 Kč

Sazba D56d 2000 Kč

Sazba D57d 2000 Kč

(2) Příspěvek se nezohledňuje pro odběr elektřiny v odběrných místech, ve kterých byl sjednán odběr elektřiny zákazníkem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání zákazníka nebo pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů (dále jen "zákazník s přiděleným identifikačním číslem osoby").

Rozhodné dny

§2 odst. (1)

Rozhodným dnem, ke kterému odběrné místo zákazníka v domácnosti musí splňovat podmínky pro zohlednění příspěvku je 23. srpen 2022.

(2) Rozhodným dnem, od kterého obchodník s elektřinou zohledňuje příspěvek zákazníka v domácnosti, je 1. říjen 2022.

 

Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávky elektřiny

§6 odst. (1)

Obchodník s elektřinou je povinen zohlednit příspěvek v každé z nejbližších zálohových plateb minimálně v rozsahu jedné třetiny příspěvku, nejvýše však ve výši sjednané nebo stanovené zálohové platby na dodávky elektřiny, a to opakovaně až do nejbližšího vyúčtování dodávek elektřiny.

(4) Příspěvek nelze zohlednit na jiné dluhy zákazníka v domácnosti nesouvisející bezprostředně s dodávkou elektřiny nebo související se službou v elektroenergetice, zejména na dlužné smluvní pokuty, poplatky za zaslání upomínek dlužných plateb za dodávku elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.

Reklamace zohlednění příspěvku

§7 odst. (1)

Zákazník v domácnosti je oprávněn uplatnit u obchodníka s elektřinou reklamaci zohlednění příspěvku ve vyúčtování dodávek elektřiny, a případně související služby v elektroenergetice z důvodu nesprávného nebo neúplného zohlednění příspěvku. Reklamaci zohlednění příspěvku je zákazník v domácnosti oprávněn uplatnit do 2 měsíců od vystavení dokladu o vyúčtování dodávek elektřiny, a případně související služby v elektroenergetice.

(2) Pokud zákazník v domácnosti uplatní u obchodníka s elektřinou reklamaci zohlednění příspěvku, je obchodník s elektřinou povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení reklamace.

 

Nový rozpis záloh výše záloh

§9 odst. (1)

Obchodník s elektřinou je povinen zákazníkovi v domácnosti do 30. září 2022 zaslat nový rozpis výše záloh, ve kterém dále uvede výši zohledňovaného příspěvku a částku, kterou má zákazník v domácnosti hradit obchodníkovi s elektřinou.

(2) Obchodník s elektřinou současně sníží výši záloh též o částku odpovídající složce ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie ve výši odpovídající jeho předpokládané spotřebě. V rozpise výše záloh obchodník s elektřinou současně uvede, o jakou částku snížil výši záloh podle věty první.

D) Nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

ČÁST PRVNÍ

Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn zákazníkovi v domácnosti

Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku

§1 odst. (1) Odběrná místa zákazníků v domácnosti v elektroenergetice, u kterých se zohledňuje příspěvek, jsou odběrná místa, která jsou k rozhodnému dni 21. prosince 2022 registrovaná v informačním systému operátora trhu a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy k rozhodnému dni 21. prosince 2022 sjednaná distribuční sazba v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 263/2022 Sb.

A. PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMÁCNOSTI

1. Distribuční sazby sjednané v odběrných místech zákazníků v domácnosti v elektroenergetice, u kterých se zohledňuje příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu, a výše příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu na odběrné místo:

Distribuční sazba Výše příspěvku

Sazba D01d 400 Kč

Sazba D02d 800 Kč

Sazba D25d 1500 Kč

Sazba D26d 2000 Kč

Sazba D35d 2000 Kč

Sazba D45d 2000 Kč

Sazba D56d 2000 Kč

Sazba D57d 2000 Kč

2. Plánovaná roční spotřeba plynu pro odběrné místo zákazníků v domácnosti v plynárenství, ve kterém se příspěvek na úhradu nákladů za zemní plyn zohledňuje, a výše příspěvku na úhradu nákladů za zemní plyn na odběrné místo:

Plánovaná roční spotřeba [MWh / rok] Výše příspěvku

do 1,89 200 Kč

1,89-7,56 1700 Kč

7,56-15 3700 Kč

15-25 6200 Kč

25-45 7800 Kč

B. PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMĚ S BYTY

1. Výše příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody najeden byt v domě s byty užívanými k bydlení:

6000 Kč

2. Pokud pro odběrné místo, pro které se poskytuje příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu podle části druhé, byl zohledněn příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu stanovený pro odběrné místo zákazníka v domácnosti podle jiného právního předpisu, je výše příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení rovna rozdílu mezi výší příspěvku podle bodu 1 a poměrnou částí již zohledněného příspěvku pro odběrné místo zákazníka v domácnosti odpovídající jednomu bytu v domě s byty užívanými k bydlení (zaokrouhlenou na celé Kč).

C. PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO

Výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo na odběrné místo zákazníka v domácnosti v rodinném domě a výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení:

4500 Kč

(2) Příspěvek se nezohledňuje pro odběr elektřiny v odběrných místech, ve kterých byl sjednaný odběr elektřiny zákazníkem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání zákazníka nebo pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů.

(3) Odběrná místa zákazníků v domácnosti v plynárenství, u kterých se zohledňuje příspěvek, jsou odběrná místa zákazníků kategorie domácnost podle právního předpisu upravující pravidla trhu s plynem, která jsou k rozhodnému dni 21. prosince 2022 registrovaná v informačním systému operátora trhu a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy registrovaná plánovaná roční spotřeba plynu do 45 MWh.

(4) Výše příspěvku pro odběrné místo zákazníka v elektroenergetice a plynárenství je stanovena v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

§2 odst. (2) Rozhodným dnem, od kterého obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem zohledňuje příspěvek zákazníka v domácnosti v elektroenergetice nebo plynárenství, je 1. únor 2022.

Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny nebo plynu

§6 odst. (1) Obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem je povinen zohledňovat příspěvek v nejbližších zálohových platbách minimálně v rozsahu jedné třetiny příspěvku, nejvýše však ve výši sjednané zálohové platby na dodávky elektřiny nebo plynu, a to opakovaně až do nejbližšího vyúčtování dodávek elektřiny a plynu…….

(2) Příspěvek nebo jeho zbývající část nezohledněnou v zálohových platbách zohlední obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem v nejbližším řádném (mimořádném) dodávek elektřiny nebo plynu.

(3) Obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem může zohlednit příspěvek rovněž za dluhy zákazníka v domácnosti vzniklé před rozhodným dnem 1. únorem 2023 z neuhrazených zálohových plateb na dodávky elektřiny nebo plynu nebo souvisejících služeb. Informaci o tom obdrží zákazník v domácnosti nejpozději v nejbližším řádném vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu.

Reklamace zohlednění příspěvku

§7 odst. (1) Zákazník v domácnosti je oprávněn uplatnit u obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem reklamaci zohlednění příspěvku ve vyúčtování dodávek elektřiny nebo dodávek plynu z důvodu nesprávného nebo neúplného zohlednění příspěvku. Reklamaci zohlednění příspěvku je zákazník v domácnosti oprávněn uplatnit do 2 měsíců od vystavení dokladu o vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu.

(2) Pokud zákazník v domácnosti uplatní u obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem reklamaci zohlednění příspěvku, je obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení reklamace….

ČÁST DRUHÁ

Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn v domě s byty

§9 odst. (2) Výše příspěvku na jeden byt užívaný k bydlení v domě s byty je stanovena v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

§10 odst. (1) Rozhodným dnem, ke kterému odběrné místo zákazníka v domě s byty v elektroenergetice a plynárenství musí splňovat podmínky pro zohlednění příspěvku, je 30. září 2022.

(2) Rozhodným dnem, od kterého obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem zohledňuje příspěvek zákazníka v domě s byty v elektroenergetice nebo plynárenství, je 1. únor 2022.

Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu

§12 odst. (1) Zákazník v domě s byty předá do 30. listopadu 2022 provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno jeho odběrné zařízení, úplné a pravdivé údaje o počtu bytů, pro které zákazník v domě s byty odebírá elektřinu nebo plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb nebo dodavatel tepelné energie. Rozsah předávaných údajů a vzor formuláře pro předávání údajů stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení. (rozsah údajů je přiložen k tomuto materiálu)

K údajům předaných po termínu se nepřihlíží.

 

Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny nebo plynu

§14 odst. (1) Obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem je povinen zohledňovat příspěvek v nejbližších zálohových platbách minimálně v rozsahu jedné třetiny příspěvku, a to opakovaně až do nejbližšího vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu. Může zohlednit příspěvek na dluhy zákazníka vzniklé před rozhodným dnem z neuhrazených zálohových plateb na dodávky elektřiny nebo plynu.

 

Reklamace zohlednění příspěvku

§15 odst. (1) Zákazník v domě s byty je oprávněn uplatnit u obchodníka s elektřinou nebo plynem reklamaci zohlednění příspěvku ve vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu z důvodu nesprávného nebo neúplného zohlednění příspěvku. Reklamaci zohlednění příspěvku je zákazník v domě s byty oprávněn uplatnit do 2 měsíců od vystavení dokladu o vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu.

(2) Obchodník s elektřinou nebo plynem je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení reklamace.

ČÁST TŘETÍ

Příspěvek na úhradu nákladů za teplo

Výše příspěvku za teplo

§17 Výše příspěvku na teplo na odběrné místo zákazníka v domácnosti v rodinném domě odebírající teplo a na jeden byt v domě s byty užívaný k bydlení, ve kterém zákazník v domě s byty odebírá teplo pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb, je stanovena v části C přílohy č. 1 tomuto nařízení.

Rozhodné dny

§18 odst. (1) Rozhodným dnem, ke kterému musí být pro zohlednění příspěvku na teplo do odběrného místa zákazníka v teplárenství sjednaná dodávka tepelné energie ze zdroje tepelné energie nebo rozvodného tepelného zařízení, je 30. září 2022.

(2) Rozhodným dnem, od kterého držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie zohledňuje příspěvek na teplo zákazníka v teplárenství, je 1. únor 2023.

§20 odst. (1) Zákazník v teplárenství podá písemně žádost o zohlednění příspěvku na teplo držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, k jehož zdroji tepelné energie nebo rozvodnému tepelnému zařízení je připojeno jeho odběrné tepelné zařízení, se kterým měl držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie sjednanou dodávku tepelné energie, do 30. listopadu 2022, a to přímo nebo prostřednictvím dodavatele tepelné energie podle odstavce 3. Vzor žádosti o zohlednění příspěvku na teplo stanoví příloha č. 3 k tomuto nařízení (žádost je přiložena k tomuto materiálu)

U držitele

 

Postup zohlednění příspěvku na teplo v platbách za dodávku tepelné energie

§22 odst. (1) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je povinen zohledňovat příspěvek na teplo v nejbližších zálohových platbách minimálně v rozsahu jedné třetiny příspěvku na teplo, a to opakovaně až do nejbližšího vyúčtování dodávek tepelné energie.

(3) Držitel licence může zohlednit příspěvek na teplo rovněž na dluhy zákazníka v teplárenství před rozhodným dnem z neuhrazených zálohových plateb na dodávky tepelné energie.

Reklamace zohlednění příspěvku na teplo

§23 odst. (1) Zákazník v teplárenství je oprávněn uplatnit u držitele licence reklamaci zohlednění příspěvku na teplo ve vyúčtování tepelné energie z důvodu nesprávného a neúplného zohlednění příspěvku na teplo. Reklamaci je zákazník oprávněn uplatnit do 2 měsíců od vystavení dokladu o vyúčtován dodávek tepelné energie.

(2) Držitel licence je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení reklamace.

ČÁST ČTVRTÁ

Společná ustanovení

Nový rozpis záloh

§25 Obchodníci s elektřinou, obchodníci s plynem a držitelé licence na výrobu nebo rozvod tepla jsou povinni zákazníkovi v domácnosti a zákazníkovi v domě s byty do 31. ledna 2023 zaslat nový rozpis výše záloh, ve kterém dále uvedou výši zohledňovaného příspěvku a částku, kterou má zákazník v domácnosti nebo zákazník v domě s byty hradit.

 

Způsoby předávání údajů zákazníkem v domě s byty:

prostřednictvím elektronického systému pokud držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie nebo provozovatel distribuční soustavy takový elektronický systém provozuje a současně o předání údajů touto formou uveřejní informaci na jeho internetových stránkách do rozhodného dne,

prostřednictvím datové schránky,

na zřízený elektronický kontakt, zveřejněný na internetových stránkách (datová zpráva musí být podepsána elektronickým podpisem nebo obsahovat elektronický dokument, který zachycuje věrný a čitelný obraz listiny opatřené vlastnoručním podpisem),

v listinné podobě.

V Praze dne 12. 09. 2022

Zpracovala:

JUDr. Ivana Šimonková

 Zpět na seznam článků

Partneři

csrb mmr cicb