ODBORNÉ STANOVISKO UVP – ČR 08/2023

PROBLEMATIKA – DOTAZ

Jsme SVJ dům se šesti výtahy. Výtahy dnes podle inspekční zprávy nevyhovují nově přijaté

bezpečnostní směrnici z roku 2021. Výtahy nelze upravit tak, aby směrnici plně vyhověly. Jsou dva

pohledy první říká, výtahy nahradit novými. Druhý říká, že je možné se řídit zákonem č.102/2001 Sb. "

Podle neoficiální ústní informace servisních techniků od firmy Schindler se v našem případě jedná

o rizika, která jsou spíš "hypotetická". Přesto nás zajímá, zda v případě, že nedojde k odstranění

těchto uvedených rizik v termínech uvedených inspekční zprávou, a po uplynutí těchto termínů by

došlo k nějaké havárii a újmě z důvodu nesplnění bodu 6.5. a 6.6. INSPEKČNÍ ZPRÁVY, tak zda někdo

za tuto havárii nese odpovědnost (výbor SVJ?) a zda případně tuto odpovědnost za havárii lze nějak

eliminovat?

KOMENTÁŘ

DOTČENÁ LEGISLATIVA

ČSN EN 81-20:2021 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů / Část 20: Výtahy

pro dopravu osob a nákladů

Harmonizovaná norma s platností od února 2021

ZÁKON 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů

S účinností od 01.09.1997 v aktuálním znění od 01.07.2023

ZÁKON 102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů

S účinností od 01.07.2001 v aktuálním znění od 06.04.2023

ZÁKON 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

S účinností od 01.07.2022

NV 193 193/2022 Sb. - Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a

požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

S účinností od 01.07.2022

ZÁKON 89/2012 Sb. - Občanský zákoník

S účinností od 01.01.2014 v aktuálním znění 06.01.2023

Jediným rozhodčím v případě vzniku mimořádné události (havárii) a vzniklým škodám vázaným k

takové události je příslušný soud, který bude postupovat a následně rozhodovat na základě

 výsledků šetření v místě mimořádné události a zjišťování souvisejících okolností a příčin, a to na

straně PROVOZOVATELE, na straně odborné SERVISNÍ SPOLEČNOSTI, která zajišťuje odborný

servis na předmětném výtahu, a i na straně INSPEKČNÍHO ORGÁNU, který provedl poslední

INSPEKČNÍ PROHLÍDKU a vydal INSPEKČNÍ ZPRÁVU.

Rozsah takového šetření je závislý na tom, k jakým škodám a v jakém rozsahu dojde – újma na

životě, zdraví a majetku.

Účastníkem šetření na jedné straně bude zcela jistě Policie ČR, a dále s největší pravděpodobností

i Státní úřad Inspekce práce v případě, vznikne-li podezření nedodržení odpovědnosti, povinností

právnické osoby, technologických postupů, či pracovní kázně.

Na druhé straně to bude PROVOZOVATEL VTZ, čili představenstvo SVJ., a pak následně další

účastníci vyjmenovaní výše.

 aktuální platné legislativy, a to svým odpovídajícím rozsahem

Nelze tedy v současném okamžiku jakkoliv předjímat výsledek takové soudní rozhodnutí a určení

podílu viny.

Je však zcela velmi pravděpodobné, že příslušný soud se přikloní nikoliv ke vámi zmíněnému

ZÁKONU 102/2001 Sb., ale spíše k požadavkům ZÁKONA 250/2021 Sb. a NV 193/2022 Sb.,

k harmonizované ČSN EN 81-20:2021, a v neposlední řadě k ustanovením ZÁKONA 89/2012 Sb.,

který v několika ustanoveních hovoří o prevenční povinnosti, příčinné souvislosti, zavinění

odpovědné osoby/odpovědných osob, či o právní odpovědnosti.

Zde lze konstatovat, že OBECNÁ PREVENČNÍ POVINNOST má za cíl přinutit osoby, aby předcházely

škodám. Je logické, že je lepší škodě zabránit, předejít, než následně škodu nahrazovat. Každá osoba,

která nerespektuje takto uloženou právní povinnost, jedná v rozporu s právem, a tedy jedná

protiprávně. … a jistě bychom mohli i pátrat v příslušné legislativě o korporacích.

V této souvislosti je tedy žádoucí upozornit na požadavky ZÁKONA 250/2021 Sb., zejména § 20 a

NV 193/2022 Sb., zejména § 10. V obou částech se hovoří o povinnostech PROVOZOVATELE VTZ

(Vyhrazeného technického zařízení), v tomto případě VÝTAHŮ.

Neoficiální ústní informace jakéhokoliv SERVISNÍHO TECHNIKA jakékoliv SERVISNÍ SPOLEČNOSTI

není pro další šetření relevantní.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

Jedním z řešení je obrátit se přímo na výrobce (na odborné technické oddělení) a na této úrovni

projednat technické možnosti vedoucí k odstranění zjištěných závad INSPEKČNÍ PROHLÍDKOU.

Vzhledem k tomu, že předmětný výtah je zhruba ve 2/3 své živostnosti, stojí za to uvažovat o dílčí

modernizaci a zvýšit úroveň bezpečného provozu.

 

Michal ŠVÁSTA

Generální sekretář UVP-ČRZpět na seznam článků

Partneři

csrb mmr cicb