Podmínky nové etapy programu Nová zelená úsporám od září 2023

Plná elektronizace – elektronické podání žádosti včetně dokumentů, bankovní identita.

BD – Modernizační fond

• NZÚ pro BD – základní program (pro fyzické a právnické osoby, zahrnuje podporu novostaveb)

• NZÚ pro BD – SVJ a bytová družstva (pouze pro uvedené žadatele, možnost čerpání 100% zálohy, nízkopříjmové domácnosti a sociální byty)

• NZÚ pro BD – veřejná správa, obce, příspěvkové organizace (pouze pro uvedené žadatele, vyšší míra podpory, sociální byty)

Maximální míra podpory:

• až 50 % výzvy NZÚ pro RD a BD

• až 70 % výzvy NZÚ na BD ve vlastnictví obcí, veřejné správy atd...

• až 100 % v programu Nová zelená úsporám Light

• dotační bonusy se do základní míry podpory nezapočítávají = zvyšují výslednou míru podpory;

• míra podpory počítána na každém jednotlivém opatření navýšena podpora pro celkové zateplení (podoblast Optimální, dříve Komplex, navýšení o cca 30 %, včetně maximální podpory)

 

Možnost výměny plynového kotle pod podmínkou, že kotel je starší 20 let.

Jak zjistit stáří kotle?

• faktura, kde je napsáno kdy se kotel kupoval

• výrobní štítek, kde je napsáno kdy se vyráběl

• záruční protokol, kde je napsáno kdy se vyráběl

Pro podporu výměny plynových kotlů, topidel a elektrokotlů je požadovaná třída průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy v rozsahu A-D nebo s kombinace s A.

 

Podpora na výměnu plynových kotlů za tepelné čerpadlo, ale pouze v zateplených domech (obdobně i elektrokotle).

• výhodné bonusy při kombinaci opatření, další zvýhodněné regiony.

• méně předkládaných dokumentů – např účetní doklady jen na vyžádání

Novinkou bude o 40 tisíc korun vyšší podpora na tepelná čerpadla typu země-voda s plošným kolektorem.

Dotační „prázdniny“ se budou týkat pouze příjmu žádostí. Administrace již přijatých žádostí, dokládání realizace úsporných opatření i vyplácení finančních prostředků pokračují i v letních měsících bez přerušení.

 

Podporovaná výměna hlavního zdroje tepla na vytápění

• kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy (podat žádost do 31. 8. 2024)

• elektrického vytápění za TČ

• lokálních topidel na pevná paliva

• kotlů na topné oleje

• nově výměna starších (min. 20 let) plynových kotlů a topidel za TČ

• pro podporu výměny plynových kotlů, topidel a elektrokotlů (el. vytápění) je požadována třída průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy v rozsahu A-D (tzn. jen zateplené domy) nebo kombinace s A

• tepelná čerpadla – třída A++ a lepší (pozor, vyšší požadavek než KD) Třída může být splněna pro nízkoteplotní nebo nově středně teplotní aplikace = širší výběr TČ, zejména variant vhodných jako náhrada kotlů ve starších soustavách UT

• podpora není poskytována na TČ s vrty a TČ voda-voda

 

Bonus +10 % pro vybrané regiony (vymezeny v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+) a kraje (KVK, MSK, ÚLK)

 

Podmínky pro využití tepelného čerpadla pro ohřev vody C.2-TČ

a) Není podporována instalace tepelných čerpadel využívající odváděný vzduch z vytápěné části domu, ve které je instalován jiný systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

b) Podporována jsou tepelná čerpadla s elektrickým pohonem, která:

• splňují požadavky platné na ekodesign dle nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů nebo nařízení Komise (EU) č. 814/2013

• splňují požadavky pro třídu energetické účinnosti A+ pro zatěžovací profil L nebo vyšší a průměrné klimatické podmínky dle Nařízení komise (EU) č. 812/2013, popř. Nařízení komise (EU) č. 811/2013

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody je možnost žádat až o 45 000 Kč (pokud jsou celkové náklady nad 90.000,- Kč )

 

Povinné dokumenty k doložení

Odborný posudek – v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace.

Minimální rozsah projektové dokumentace pro podoblasti C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

• technická zpráva s popisem stávajícího stavu a popisem návrhu, umístění a dimenzování

nových zdrojů energie.

• výkresová část (může být součástí technické zprávy) obsahující minimálně:

o zjednodušené schéma zapojení nového zdroje, včetně el. schématu pro fotovoltaické zdroje a schématu napojení ohřevu vody pro ostatní a pro systémy s akumulací energie ve formě tepla

o pro C.2-TČ – zjednodušené schéma umístění TČ s přívody vzduchu

 


19. 9. 2023

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb