Společné stanovisko k novele insolvenčního zákona

k návrhu novely zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) - sněmovní tisk č. 491

 

V souvislosti s projednáváním novely insolvenčního zákona (sněmovní tisk č. 491), v jehož důsledku má dojít k plošnému zkrácení doby oddlužení na 3 roky, si dovolujeme formulovat následující stanovisko upozorňující na její negativní důsledky.

Pokud dojde k dalšímu zmírnění nároků na dlužníky v procesu oddlužení je téměř jisté, že dojde ke zvýšení nevymahatelnosti pohledávek za dlužníky v bytových domech ve správě bytových družstev („BD“) a společenství vlastníků jednotek („SVJ“), a to za situace, kdy dlouhodobě a opakovaně upozorňujeme na problémy s vymáháním těchto druhů pohledávek a problém zůstává stále neřešen (k vysvětlení struktury těchto pohledávek a možnostem vymáhání viz přiložený příspěvek „Pohled nedobrovolných věřitelů“ ze semináře konaného na půdě ústavněprávního výboru PS Parlamentu ČR dne 17.10.2023).

Posun v právní úpravě nepřinesla ani Petice za posílení práv společenství vlastníků jednotek a vlastníků bytových jednotek, kterou podepsalo 48 468 fyzických osob a 903 zástupců právnických osob spravujících celkem 479 532 bytových a nebytových jednotek, ačkoli požadavky petice podpořil dne 12.11.2019 petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (usnesení 137).

Podle interní statistiky Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) na základě dotazníku mezi členskými družstvy představovaly nevymahatelné pohledávky v bytových domech 12,9% celkových pohledávek v r. 2014, poté vymahatelnost prudce klesala, takže v roce 2022 nevymahatelné pohledávky představovaly již 53,02%.

Jestliže tíhu nákladů na správu domu přebírají platící členové družstva nebo vlastníci jednotek, musíme upozornit rovněž na to, že jsou v bytových domech v naší správě ve velké míře zastoupeny rodiny s dětmi, samoživitelé a senioři, tedy sociálně ohrožené skupiny obyvatel, o nichž nemůžeme tvrdit, že mají lepší finanční postavení než oddlužované osoby, zvlášť v dnešní době všeobecného zdražování.

Hodnotná šetření prováděla díky veřejným údajům z insolvenčních řízení také společnost Insolcentrum, která zjistila – mimo jiné - že podíl uspokojených pohledávek ve všech insolvenčních řízeních klesl z 56% mezi lety 2013-2018 na 22% v r. 2022 a při dalším zkrácení doby oddlužení lze očekávat další pokles (odhaduje se 6,5%!!!). Z analýzy skončených případů seniorů, kterým bylo umožněno snížení doby oddlužení na 3 roky předchozí novelou insolvenčního zákona od června 2019, pak vyplývá, že se jejich dluhy zvýšily v průměru 5x, zatímco míra uspokojení věřitelů se snížila 7x, takže dosáhla 7,1% z dluhů (viz připojená tisková zpráva společnosti Insolcentrum). Tato data jsou alarmující!

Že vymáhání pohledávek v bytových domech představuje problém, potvrzuje i 87% respondentů výzkumu CETA – Centra ekonomických a tržních analýz, z.ú. a tento výzkum také dokládá, že je nárůst pohledávek a omezená vymahatelnost hrozbou existence BD a brzdou případné družstevní bytové výstavby.

Již současná situace není uspokojivá a pokud dojde k poskytnutí dalších výhod dlužníkům na úkor věřitelů a k poklesu vymahatelnosti pohledávek, bude to mít závažný morální dopad i na ostatní bydlící v bytových domech. S novými perspektivami a výhodami oddlužení ztrácí kredit poctivost a zodpovědnost.

Apelujeme tedy na Vás, abyste při svém rozhodování vzali v úvahu i výše popsané nevýhody připravované novely. Doporučujeme, aby byla přijata novela pouze v minimálním rozsahu, kterou požaduje evropská směrnice. Pokud má dojít k plošnému zmírnění podmínek oddlužení, je třeba nastavit pevné a kontrolovatelné hranice, za jakých má k takovým výhodám docházet. Dokud nebudou tato pravidla nastavena, nelze spouštět výhody. Tj. pokud nebude nalezeno spravedlivé řešení, žádáme, aby postavení bytových společenství (BD a SVJ) nebylo dále zhoršováno. Rovněž opakujeme, že je třeba zásadním způsobem upravit způsob vymáhání pohledávek v bytových domech (novelou občanského soudního řádu a insolvenčního zákona) do budoucna tak, aby dluhy z bydlení nebyly přenášeny na osoby, které dluh nezavinily.

V Praze dne 16. 4. 2024

 

Ing. Jan V y s l o u ž i l v.r.

předseda Svazu českých a moravských bytových družstev

 

JUDr. František L é b l v.r.

předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR

 

Mgr. Martin Kroh v.r.

předseda správní rady Družstevního marketingového sdružení ČR

 

 


16. 4. 2024

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb