Změny u dohod o provedení práce od 1.7.2024 a 1.1.2025

Zákonem č.163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se mění také zákon o daních z příjmů, zákon o nemocenském pojištění, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen zákon č. 163/2024 Sb.).

TZ_Od_srpna_cekaji_zamestnavatele_u_dohod_o_provedeni_prace_zmeny .....STÁHNOUT ZDE

Nejprve je třeba uvést, že schválené koncepční změny stanovené konsolidačním zákonem (zákon č. 349/2023 Sb., dále jen „konsolidační balíček“) vztahující se k účasti zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) s účinností od 1. července 2024 doznaly změn – byly zrušeny změny v účasti na nemocenském pojištění u DPP a placení pojistného od 1. července 2024 a byla schválena změna v podmínkách účasti na nemocenském pojištění u DPP od 1. ledna 2025.

Z původně schválených povinností, které zavedl konsolidační balíček s účinností od 1. července 2024 nabývá účinnosti jen zavedení evidence všech DPP, tedy i nepojištěných DPP, a pravidelné měsíční oznamování výše zúčtovaného příjmu za jednotlivé DPP.

Do 31. prosince 2024 se tak podmínky účasti na nemocenském pojištění u DPP nemění, nedochází tudíž k žádné změně v odvodu pojistného na sociální pojištění, zdravotní pojištění a zdanění daní z příjmů fyzických osob. V současné době jedinou podmínkou účasti na nemocenském pojištění u DPP je dosažení vyměřovacího základu více než 10 000 Kč s tím, že pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více DPP, pak se pro účely účasti na nemocenském pojištění příjmy z těchto DPP sčítají, jedná se tedy o úhrn započitatelných příjmů z těchto DPP v kalendářním měsíci.

Od 1. července 2024 se zavádí oznamování:

- nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání u všech zaměstnanců činných na základě DPP (tedy za každého zaměstnance zvlášť a bez ohledu na skutečnost, zda jsou či nejsou účastni nemocenského pojištění), a to nejpozději ve lhůtě do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž k této události došlo; poprvé oznámení bude zasláno za měsíc červenec nejpozději do 20. srpna 2024; k oznámení nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání může být využit nový tiskopis ČSSZ „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“ (dále jen „Výkaz DPP“); nicméně údaje o nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání mohou být i nadále uváděny na tiskopise ČSSZ „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“

  stáhnout leták zde ...

- výše příjmu z DPP za každého zaměstnance zvlášť za každý kalendářní měsíc, a to na tiskopise Výkaz DPP; který musí obsahovat zejména: jméno a příjmení, rodné číslo (pokud není přiděleno, pak datum narození), kód zdravotní pojišťovny, výši zúčtovaného měsíčního příjmu, datum nástupu a skončení zaměstnání a další údaje o zaměstnanci a zaměstnavateli, například od 1. ledna 2025 zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu; Výkaz DPP se zasílá elektronicky (tedy jako u ostatních elektronických podání pro ČSSZ – datovou větou ze mzdového software nebo prostřednictví ePortálu ČSSZ) a je možné ho odeslat až po oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání nebo současně s oznámením o nástupu do zaměstnání; na Výkazu DPP se uvádí veškeré příjmy (tj. i ty příjmy, ze kterých se pojistné neodvádí) – poznámka: v současné době není MPSV ve shodě s ČSSZ v názoru, zda je nutné zasílat tento výkaz i v případě, že zaměstnanci v daném kalendářním měsíci nebyla zúčtována žádná odměna, tedy v případě vyměřovacího základu ve výši 0 Kč – ČSSZ zastává názor, že výkaz se podává za všechny měsíce od nástupu do zaměstnání až do skončení zaměstnání, tzn. i v kalendářním měsíci s výší zúčtovaného příjmu 0 Kč.

Postup u zaměstnavatele, který není přihlášen u ČSSZ:

- tento zaměstnavatel se nejpozději do 30. července 2024 přihlásí do registru zaměstnavatelů u ČSSZ (jedná se tedy o zaměstnance, který do 30. června 2024 zaměstnával jen nepojištěné zaměstnance) a bude mu přidělen variabilní symbol

- nejpozději do 20. srpna 2024 tento zaměstnavatel přihlásí své zaměstnance činné na základě DPP, kteří přecházejí z června do července (tedy pokračují v zaměstnání na DPP i po 30. červnu 2024) – k přihlášení mohou využít nový tiskopis Výkaz DPP (nejedná se o povinnost, ale možnost; zaměstnavatelé mohou využít také tiskopis „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)).

Od 1. ledna 2025 je zaveden systém oznámené DPP s vyšším limitem pro účast na nemocenském pojištění (poznámka: bylo zrušeno zejména posuzování účasti na nemocenském pojištění u DPP v případě zaměstnance činného na DPP u více zaměstnavatelů). Od 1. ledna 2025 budou tedy DPP pro účast na nemocenském pojištění rozděleny do dvou skupin:

- první skupina DPP – režim oznámené DPP – účast na nemocenském pojištění vznikne při dosažení vyměřovacího základu aspoň ve výši 25 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celých 500 Kč směrem dolů (v roce 2025 se očekává, že tato částka bude činit 11 000 Kč)

- druhá skupina DPP – podmínky pro účast na nemocenském pojištění budou shodné jako u ostatních zaměstnanců (tedy jako u pracovního poměru, dohod o pracovní činnosti či odměn členů volených orgánů) – účast na nemocenském pojištění vznikne při dosažení vyměřovacího základu alespoň ve výši 10 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celých 500 Kč směrem dolů (v roce 2025 se očekává, že tato částka bude činit 4 500 Kč).

Důležitá poznámka k účasti na nemocenském pojištění:

- v roce 2024 je pro tuto účast stanovena podmínka dosažení vyměřovacího základu více než 10 000 Kč (tedy účast vzniká až dosažením částky ve výši 10 001 Kč); příjmy zaměstnance z více DPP u jednoho zaměstnavatele se pro účely dosažení vyměřovacího základu sčítají

- od roku 2025 je pro tuto účast stanovena podmínka dosažení vyměřovacího základu alespoň ve výši Kč (tedy účast vzniká již dosažením uvedené částky, tudíž nevznikne v roce 2025 při předpokládaném příjmu 4 499 Kč či 10 999 Kč); příjmy zaměstnance z vice DPP u jednoho zaměstnavatele se pro účely dosažení vyměřovacího základu sčítají.

Režim oznámené DPP

- evidenci oznámených DPP vede ČSSZ

- v režimu oznámené DPP může být jen jeden zaměstnavatel; zaevidován do režimu oznámených DPP bude zaměstnavatel, jehož záměr obdrží ČSSZ jako první s tím, že režim oznámené DPP platí i pro případné další DPP trvající s evidovanou DPP v kalendářním měsíci; oznámení DPP se bude uplatňovat na příslušném tiskopise

- režim oznámené DPP trvá až do konce kalendářního měsíce, v němž oznámená DPP skončila s tím, že pokud měl zaměstnavatel s příslušným zaměstnancem uzavřeno více DPP v daném kalendářním měsíci, pak režim oznámené DPP končí skončením poslední z uvedených DPP

- ČSSZ se oznamuje také ukončení režimu oznámené DPP, a to nejpozději do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž byl tento režim uplatněn naposledy

- současně režim oznámené DPP končí také skončením posledního zaměstnání na DPP jedné z DPP uvedené ve druhé odrážce tohoto odstavce

- zaměstnanec může doložit ČSSZ, že DPP skončila, jestliže zaměstnavatel neoznámí ČSSZ skončení poslední DPP v režimu oznámené DPP; ČSSZ pak ukončí registraci tohoto zaměstnance v režimu oznámené DPP k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém DPP skončila

- záměr uplatňovat režim oznámené DPP může zaměstnavatel odeslat současně s oznámením nástupu do zaměstnání nebo nejpozději do 20. následujícího kalendářního měsíce; není možné tedy záměr odeslat před odesláním nástupu do zaměstnání

- ČSSZ zaměstnavateli sdělí, je-li daný zaměstnanec již zařazen v režimu oznámené DPP u jiného zaměstnavatele, přičemž zaměstnavatel může žádost zaslat ČSSZ v elektronické podobě, je-li zaměstnanec již v režimu oznámené DPP u jiného zaměstnavatele

- podání záměru u DPP, které přecházejí z roku 2024 do roku 2025 – u těchto DPP, pokud u nich již byl oznámen nástup do zaměstnání, lze záměr odeslat od 1. ledna 2025

- ČSSZ sděluje příslušné zdravotní pojišťovně údaje o zaměstnancích v režimu oznámené DPP.

Režim neoznámené DPP

Od 1. ledna 2025 DPP se sjednaným příjmem za kalendářní měsíc nižším než předpokládaných 4 500 Kč nebo s nesjednaným příjmem za kalendářní měsíc bude zaměstnáním malého rozsahu, u které účast na nemocenském pojištění vznikne v kalendářním měsíci, ve kterém bude zúčtován započitatelný příjem aspoň ve výši 4 500 Kč.

(Poznámka: Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc nečiní aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen "rozhodný příjem") – sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání aspoň ve výši rozhodného příjmu.)

U DPP se sjednaným příjmem alespoň ve výši 4 500 Kč měsíčně se bude jednat o tzv. zaměstnání ostatní, u kterého účast na nemocenském pojištění vznikne od vstupu do zaměstnání a bude trvat až do skončení tohoto zaměstnání.

Časové shrnutí u DPP:

- do 30. června 2024 – současný stav účasti na nemocenském pojištění

- od 1. července 2024 do 31. prosince 2024 – současný stav účasti na nemocenském pojištění + zavedená evidence všech DPP

- od 1. ledna 2025 – nové podmínky účasti na nemocenském pojištění + zůstává v platnosti evidence všech DPP.

Změna zákona o daních z příjmů navazující na režim oznámené DPP

S účinností od 1. ledna 2025 dochází ve vazbě na zavedení režimu oznámené DPP také ke změně ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) a b) zákona o daních z příjmů – zdanění zúčtovaných nebo vyplacených příjmů plátcem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Nově tato ustanovení znějí:

a) plynoucí na základě dohody o provedení práce zaměstnanci od zaměstnavatele, který u tohoto zaměstnance uplatňuje režim oznámené dohody podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nedosáhne za kalendářní měsíc rozhodné částky pro účast zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce, u kterých je uplatňován režim oznámené dohody podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, na nemocenském pojištění, nebo

b) v úhrnné výši nedosahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

V souvislosti se srážkovou daní je také vhodné připomenout postup při zdanění v případě souběhu příjmů z dohody o provedení práce s ostatními příjmy ze závislé činnosti (například člen voleného orgánu 2024 s odměnou za výkon funkce v roce 2024 nižší než 4 000 Kč v kalendářním měsíci, ve kterém má současně uzavřenu DPP na výkon jiné činnosti než je výkon funkce s měsíční odměnou v roce 2024 nepřesahující 10 000 Kč). Odpověď nyní nalezneme v pokynu č. GFŘ D – 59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který v současné době k ustanovení § 6 odst. 4 a § 38h uvádí následující:

„V případě souběhu příjmů poplatníka z pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti a současně také příjmu na základě uzavřené dohody o provedení práce u jednoho plátce daně, pokud poplatník učinil prohlášení k dani v souladu s § 38k zákona, budou veškeré příjmy plynoucí poplatníkovi zahrnuty do jednoho základu pro výpočet zálohy na daň bez ohledu na výši příjmů plynoucích z dohody o provedení práce.

Odlišný postup bude při zdanění příjmu z dohody o provedení práce do částky 10 000 Kč za kalendářní měsíc, pokud poplatník prohlášení k dani neučinil, byť u tohoto plátce daně zároveň obdrží ještě další příjmy z pracovního poměru, nebo příjmy z dohody o pracovní činnosti za kalendářní měsíc vyšší, než je částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Plátce daně, bez ohledu na tyto další příjmy zdaněné zálohou na daň, z příjmu plynoucího na základě dohody o provedení práce srazí daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Pokud však úhrn příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce přesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, budou všechny příjmy plynoucí poplatníkovi od téhož plátce daně zahrnuty do jednoho základu pro výpočet zálohy.“

Informace ČSSZ

K uvedeným změnám viz také blíže informace ČSSZ k dané problematice – leták DPP „Nové povinnosti zaměstnavatele u DPP od 1. 7. 2024“ a tisková zpráva „Od srpna čekají zaměstnavatele u dohod o provedení práce změny“ ze dne 19. června 2024. Oba dokumenty jsou v příloze této informace.

 

22. 6. 2024

Ing. Künzelová

 


27. 6. 2024

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb