Bytové domy bez bariér 2018

Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2018. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

1. Cíl podpory

Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

 

2. Parametry podprogramu

Parametrem podprogramu je: a) počet bytových domů, ve kterých byly odstraněny bariéry při vstupu do domu a k výtahu; b) počet bytových domů, ve kterých byl instalován nový výtah; c) počet bytových jednotek s nově vytvořeným bezbariérovým přístupem.

 

3. Vymezení pojmů

Pro účely tohoto podprogramu se rozumí:

a) bytovým domem dům se čtyřmi a více nadzemními podlažími, který není a nikdy nebyl vybaven výtahem, a/nebo který neumožňuje bezbariérový přístup k vertikální komunikaci (výtahu);

b) odstraněním bariér: 1) stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu; 2) výstavba nového výtahu1;

c) projektem stavební a ekonomické řešení záměru, jehož obsahem jsou stavební úpravy související s odstraněním bariér2 při vstupu do domu a k výtahu a/nebo výstavba nového výtahu.

d) výtahem dopravní prostředek z kategorie zdvihadel užívaný jako zdvihací zařízení pro dopravu osob svislým nebo šikmým směrem po pevné dráze, splňující podmínky nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.

 

1 Výtah, nemusí splňovat podmínky dle přílohy č. 1 oddílu č. 3 vyhlášky 398/2009 Sb. 2 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

 

4. Charakter a výše dotace

Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu, jehož cílem je odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu a na instalaci nového výtahu. Příjemcem dotace je vlastník3 nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo (dále jen „žadatel“).

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:

a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;

b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;

c) 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu.

V případě odstraňování bariér v bytovém domě s více vchody a více nepropojenými schodišti, který má jednoho vlastníka, lze do jednoho projektu a jedné žádosti zahrnout úpravy všech vchodů. V takovém případě se výše dotace uvedená v písmeni a), b) nebo c) tohoto bodu násobí počtem upravovaných vchodů/instalovaných výtahů. Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství4 podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Uznatelné jsou výdaje např. na zařízení staveniště, na demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu, pořízení výtahu, dále na demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérových přístupů do domu, demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérového přístupu k výtahu uvnitř domu a se zřízením nového vstupu do stávající výtahové šachty, dopravu materiálu, uložení na skládce, revize a zkoušky. Uznatelné nejsou výdaje na projektovou a jiné typy dokumentaci, stavební dozor a náklady související s vypracováním žádosti.

Dotaci na odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu nelze použít na instalaci technických zařízení překonávajících schody.

 

5. Podmínky pro poskytnutí dotace

Dotaci lze poskytnout žadateli, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) žádost o dotaci je podána na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v termínu stanoveném správcem programu;

b) žádost o dotaci splňuje všechny základní povinné náležitosti žádosti (viz část 6.);

c) žadatel o dotaci má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy nebo zdravotní pojišťovně, státním fondům nebo bankám, v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz nebo nebyl

3 Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, evropská společnost; sociální družstvo; bytové družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb.; fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající. 4 Nařízení Komise EU č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele, nebyl proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či likvidaci. Proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti subjektu nebo pro trestní hospodářský čin nebo čin proti majetku;

d) bytový dům je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele nebo je žadatelem SVJ; na budově ani nemovité věci, jejíž součástí je budova, nevázne exekuce ve prospěch třetí osoby. e) bude-li přístup5 do bytového domu umístěn na pozemku, jenž není ve výlučném vlastnictví žadatele o dotaci, musí být vztah k pozemku ve vztahu k budoucímu přístupu do objektu po dobu udržitelnosti právně zajištěn (např. právem stavby, věcným břemenem, pachtovní smlouvou, neodvolatelným souhlasem atd.) f) bytový dům, ve kterém bude zřizován výtah nebo budován bezbariérový přístup byl zkolaudován před více než 10-ti lety.

g) celková výše poskytnuté dotace je v souladu s komunitárním právem Evropské unie v oblasti veřejné podpory;

h) žadatel má zajištěny zdroje na dofinancování projektu;

i) žadatel doloží investiční záměr, který věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy a realizace stavby a specifikuje zdroje financování;

j) projekt je zpracován oprávněnou osobou, řešení zahrnuje rozsah a technologický postup úprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.

k) žadatel doloží, že v době podání žádosti není bytový dům vybaven výtahem nebo do bytového domu a k výtahu není umožněn bezbariérový přístup;

l) žadatel má platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění;

m) dotace se poskytuje na částečnou úhradu nákladů na pořízení nového výtahu a souvisejících stavebních prací, na stavební úpravy vstupu do bytového domu a přístupu k výtahu. Dotaci na odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu nelze použít na instalaci technických zařízení překonávajících schody.

 

6. Základní náležitosti žádosti o dotaci

Dotaci lze poskytnout žadateli pouze na základě vyplněného formuláře žádosti o poskytnutí dotace, který je uveřejněn na webových stránkách ministerstva.

K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá investiční záměr obsahující:

a) prohlášení žadatele že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotní pojišťovně nebo bankám a že není v úpadku nebo v likvidaci a splňuje podmínky podle části 5. písmeno c);

b) výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví bytového domu, kde má být projekt realizován;

c) u vlastníků domu – právnických osob, výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, případně jiné stanovené evidence, tato podmínka neplatí pro obce;

d) doklad o právním zajištění vztahu k pozemku ve vztahu k budoucímu přístupu do objektu;

e) doklad o kolaudaci nebo čestné prohlášení potvrzující stáří bytového domu;

f) v případě, že žadatelem je společenství vlastníků nebo bytové družstvo, usnesení shromáždění společenství vlastníků nebo členské schůze bytového družstva o souhlasu s realizací projektu;

g) investiční záměr zahrnující: 1. projekt zpracovaný oprávněnou osobou zahrnující rozsah a technologický postup úprav a předběžný položkový rozpočet (dle odd. 5 písm. i) 2. technicko – ekonomické zdůvodnění stavby 3. předpokládaný časový harmonogram realizace;

h) platný doklad o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů;

i) další doklady požadované správcem programu.

 

 7. Doplňující náležitosti žádosti o dotaci

Žadatel, který obdrží od ministerstva Registraci akce s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu co nejdříve, nejpozději však do termínu stanoveného správcem programu, doplňující náležitosti žádosti, a to:

a) smlouvu o dílo se zhotovitelem akce včetně položkového rozpočtu; b) prohlášení o vlastních zdrojích žadatele, potřebných na dofinancování projektu; c) aktualizované údaje o akci, pokud došlo ke změně (např. na základě uzavřené smlouvy o dílo); d) čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu „de minimis“; e) další doklady požadované správcem programu.

Pokud žadatel v uvedené lhůtě nepředloží všechny doplňující náležitosti, nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

8. Postup při poskytování dotace

a) Lhůta pro doručení žádosti je stanovena ve výzvě k tomuto podprogramu;

b) formulář žádosti je uveřejněný na webových stránkách ministerstva;

c) vyplněný a podepsaný formulář žádosti spolu se stanovenými doklady (viz část 6.) žadatel doručí do podatelny ministerstva ve lhůtě stanovené v bodě 1;

d) správce programu provede kontrolu žádostí o poskytnutí dotace včetně kontroly základních povinných náležitostí. Je-li zjištěn nedostatek, který je možné odstranit, je žadatel vyzván k doplnění. Doplnění žádosti provede žadatel ve lhůtě stanovené správcem programu;

e) hodnotitelská komise, jmenovaná ministrem, zhodnotí žádosti na základě hodnotících kritérií, která budou součástí výzvy k podávání žádostí, a doporučí vybrané akce ke schválení;

f) na schválené akce bude správcem programu vydána Registrace akce;

g) žadatel je povinen v dostatečném předstihu doložit doplňující náležitosti (viz část 7.), nejpozději však do termínu stanoveného správcem programu doložit doplňující náležitosti (viz část 7.);

h) po doložení doplňujících náležitostí dle části 7. správce programu vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace;

i) příjemce dotace předkládá ministerstvu žádosti o proplacení dotace obsahující průvodní dopis, faktury za provedené práce související s akcí a soupisy provedených prací potvrzené technickým dozorem stavebníka nebo autorským dozorem projektanta;

j) příjemce dotace je povinen ke dni 15. 2. roku následujícího po roce, ve kterém byla čerpána dotace, provést finanční vypořádání se státním rozpočtem za období předcházejícího roku podle § 9 vyhlášky č. 367/2015 Sb.;

k) pokud žadatel zjistí, že není schopen zajistit realizaci akce v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, neprodleně o tom informuje ministerstvo a současně předloží návrh na změnu Rozhodnutí;

l) správce programu stanovuje v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. termín předání díla jako termín ukončení realizace akce, který účastník programu doloží předávacím protokolem;

m) nejpozději v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace doručí žadatel ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění (viz metodický pokyn);

n) příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v platném znění a podle Metodických pokynů vydaných správcem programu.

 

 9. Podmínky pro použití dotace

a) Příjemce dotace je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající ze znění textu podprogramu "Bytové domy bez bariér";

b) příjemce dotace je povinen akci realizovat v souladu s doklady předloženými se žádostí o poskytnutí dotace a v souladu s posledním vydaným "Rozhodnutím o poskytnutí dotace" a zároveň v souladu s obecně závaznými předpisy;

c) stavební práce budou zahájeny do konce příslušného roku, ve kterém je dotace přidělena;

d) akce nesmí být ukončena před datem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace;

e) termín ukončení realizace akce nesmí překročit 31. prosince následujícího roku od data Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

10. Závěrečné vyhodnocení podprogramu

Pro závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) předloží účastník podprogramu ministerstvu zprávu dle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů a metodického pokynu vydaného správcem programu v termínu stanoveném v Rozhodnutí.

11.2 Dokumentace ZVA obsahuje: a) zpráva o průběhu realizace dotované akce;

b) údaje o financování akce a doklady, které prokazují výši vynaložených výdajů na financování akce;

c) doklad o ukončení akce (předávací protokol);

d) doklad opravňující stavbu užívat podle zvláštního právního předpisu - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

e) zpráva z kontroly dané akce, pokud byla akce kontrolována;

f) fotodokumentace průběhu provádění akce;

g) fotografie informační cedule;

h) další doklady stanovené správcem programu.

Zjistí-li ministerstvo ve zprávě pro ZVA závady, upozorní na ně účastníka podprogramu a určí lhůtu pro jejich odstranění. Nezjistí-li nedostatky, provede ministerstvo závěrečné vyhodnocení akce.

 

11. Kontrola

Ministerstvo zajišťuje kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola může být prováděna ode dne podání žádosti, a to administrativní i fyzická na místě. Při kontrole dodržování podmínek poskytnutí a použití dotace podle tohoto podprogramu a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.


19. 10. 2017

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb