Základní informace k rekodifikaci soukromého práva hmotného

Jedná se o soubor změn v právním řádu, které rozhodujícím způsobem změní dosavadní právní předpisy včetně judikatury soudu. Tato rekodifikace představuje největší změnu od roku 1989 a byla připravována přibližně deset let. Skládá se ze tří návrhů zákonů.

- návrh nového občanského zákoníku

- návrh zákona o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích)

- návrh zákona o mezinárodním právu soukromém

Poslanecká sněmovna začala dne 7. června 2011 projednávat tyto vládní návrhy pod č. sněmovního tisku 362 363 a 365 v prvním čtení.

1. Hlavní změny v návrhu občanského zákoníku

základním zdrojem pro tuto rekodifikaci je vládní návrh ObčZ bývalého Československa z roku 1937, který však nikdy nebyl vydán, dále pak rakouský obecní zákoník občanský (ABGB z roku 1811) proto je jazyk návrhu značně archaický a vrací se k pojmům a výrazům již zastaralým

návrh obsahuje 3 046 paragrafů a podle autorů představuje nezbytný krok k modernizaci českého právního řádu a přiblížení k úpravám v Evropě

odstraňuje roztříštěnost institutů v různých právních předpisech, neboť jde o komplexní návrh. Nebude tedy již paralelní úprava závazkových vztahů v ObchZ a dochází ke sjednocení smluvních typů do jednoho právního předpisu

nové pojetí věci zahrnuje věci movité i nehmotné

nové pojetí zvířete, zvíře již není věc a pohlíží se na něj z pozice živého tvora

zavádí se princip, že stavba je součástí pozemku (návrat ke klasické římské zásadě)

upravuje se dědictví s důrazem na posílení vůle zůstavitele při rozhodování o jeho

majetku

upřednostňuje se náhrada škody uvedením v předešlý stav oproti náhradě v penězích

podporuje se princip autonomie vůle a maximální dispozitivnosti právní úpravy, klade se důraz na úpravu osobnostních práv

oproti věcnému záměru byl zákon rozšířen i o úpravu „bytového spoluvlastnictví“, které nahradí současný zákon 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů

2. Hlavní změny obsažené v návrhu zákona o obchodních korporacích

návrh zákona má nahradit obchodní zákoník. Celá řada institutů, které jsou tam dnes zařazeny přebírá nový občanských zákoník

v zákoně zůstává pouze úprava obchodních korporací, kterými se rozumí obchodní s společnosti a družstva. Úprava obchodního rejstříku bude uvedena v samostatném zákoně

zavádí se nové pojetí firmy, kde i fyzická osoba může být zapsána do obchodního rejstříku pod jiným označením než pod svým jménem

nové pojetí koncepce závodu, opouští se pojem podnik a jako objekt právních vztahů

se zavádí pojem závod. Dále je vymezen závod jako soubor majetku i dluhů. Vymezení pojmu závod i jmění je však přemístěn do občanského zákoníku

nová pravidla pro správu korporace zejména pro a.s. a s.r.o. současně s novým pojetím ručení členů statutárního orgánu věřitelům společnosti, která je v úpadku. Tento případ ručení předpokládá však rozhodnutí soudu

nově se rozlišují tři stupně podnikatelského seskupení – ovlivnění, ovládání, koncern

změny oceňování nepeněžitého vkladu znaleckým posudkem, kde znalec nemusí být jmenován soudem

změny jsou i v úpravě s.r.o. v různých druzích podílů typů hlasování i snížení výše základního kapitálu na jednu korunu, změny jsou i v úpravě akciových společností

je obsáhle zpracována úprava družstev a zákonem jsou upraveny též zvlášť bytová a sociální družstva

3. Návrh zákona o mezinárodním právu

 

Tento zákon upravuje výlučně soukromoprávní poměry jež obsahují mezinárodní prvek včetně procesních postupů. Především upravuje tzv. kolizní normy pro řešení různých právních případů a stanoví pravidla pravomoci soudů při jejich řešení. Dále zde byly zohledněny závazky plynoucí z práva EU.

Představujeme tímto schématicky celý návrh rekodifikace soukromého práva, avšak pasáží o bytovém spoluvlastnictví a nájmu v ObčZ a pasáží o družstvech s přihlédnutím k družstvům bytovým budeme podrobně rozebírat zvlášť.

 

JUDr. František Lebl

předseda SMBD


25. 2. 2016

Autor: JUDr. František Lebl předseda SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb