Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu funkce

Členové volených orgánů právnické osoby jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Odpovědnost členů voleného orgánu právnické osoby za škodu způsobenou porušením povinnosti péče řádného hospodáře při výkonu funkce vyplývá obecně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně pro členy volených orgánů bytových družstev i ze zákona č. 92/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

Pojišťovny nabízejí pojištění této odpovědnosti za škodu vzniklou členem voleného orgánu právnické osoby s tím, že pojistný vztah je obvykle sjednáván a uzavírán přímo právnickou osobou, která je zároveň subjektem z pojistného vztahu zavázaným k úhradě pojistného, tzn. je tzv. „pojistníkem“. Pojišťovna vystupuje v roli „pojistitele“, a členové volených orgánů právnické osoby jsou v roli „pojištěného“. Z uvedeného vyplývá, že se nejedná o pojištění právnické osoby, neboť v daném pojistném produktu nevystupuje v roli pojištěné osoby, ale v roli pojistníka, ale jde o pojištění třetích osob – členů jejích volených orgánů, kteří vystupují v roli pojištěného.

V dané souvislosti je nutné zmínit daňové záležitosti vztahující se k pojištění odpovědnosti členů volených orgánů, a to jednak na straně právnické osoby, tj. v našem případě společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva, jednak na straně členů volených orgánů, tj. členů statutárního orgánu, ať již jednočlenného nebo kolektivního, případně členů kontrolního orgánu.

Z pohledu právnické osoby dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) za daňové náklady nelze uznat mimo jiného i pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce.

Z pohledu člena voleného orgánu, tj. fyzických osob, který se pro účely ZDP dle ustanovení § 6 ZDP považuje za zaměstnance, se jedná o zdanitelný nepeněžní příjem plynoucí v souvislosti s výkonem závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) ZDP, a to v okamžiku, kdy je právnickou osobou pojistné uhrazeno. Tento příjem má pak právnická osoba povinnost zúčtovat ve prospěch členů pojištěného orgánu, a to i když nejsou ve smlouvě jednotlivě jmenovitě uvedeni, a zdanit ho za příslušný kalendářní měsíc, ve kterém bylo pojistné uhrazeno. V dané souvislosti je nutné upozornit, že toto uhrazené pojistné vstupuje i do vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění při splnění podmínek daných příslušnými právními předpisy vztahujícími se k sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Ing. Božena Künzelová

9. dubna 2018

 


17. 5. 2018

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb