Družstva v sociálním rozvoji - Zpráva generálního tajemníka OSN

 

 

Zpráva generálního tajemníka OSN, která předchází přijetí rezoluce na podporu družstev na 74 VS OSN. Strojový rychlý překlad.

 

Valné shromáždění Organizace spojených národů

A / 74/206

22. července 2019

Originál: angličtina 19-12479 (E) 160819 * 1912479 *

Sedmdesáté čtvrté zasedání

Bod 25 (b) prozatímního programu *

Sociální rozvoj: sociální rozvoj, včetně otázky týkající se světové sociální situace a mládeže, stárnutí, osob se zdravotním postižením a rodiny.

Družstva v sociálním rozvoji

Zpráva generálního tajemníka OSN

 

Shrnutí:

Tato zpráva je předkládána v souladu s usnesením Valného shromáždění 72/143 a obsahuje přehled o roli družstev při dosahování cílů udržitelného rozvoje. Zvláštní pozornost se věnuje příspěvkům družstev k univerzálnímu zdravotnímu pokrytí, protože Shromáždění uspořádá v roce 2019 schůzku na vysoké úrovni na téma „Univerzální zdravotní pojištění: společně budují zdravější svět“. Úloha družstev při podpoře finančních zvýrazněno je také zařazení. Zpráva obsahuje analýzu nově se objevujících problémů a strategií pro posílení družstev s ohledem na klíčové výzvy, kterým čelí při svém úsilí o udržitelný rozvoj pro všechny, a na závěr obsahuje politická doporučení pro další rozvoj družstev.

 

I. Úvod:

 

1. Valné shromáždění ve svém usnesení 72/143 požádalo generálního tajemníka, aby předložil zprávu o družstvech v oblasti sociálního rozvoje ao iniciativách vlád, mezinárodních organizací a družstva k dalšímu posílení růstu a výkonnosti družstev. Shromáždění v usnesení uvedlo, že pro rozvoj družstev byly důležité důsledné statistiky, které umožňují legislativu, budování kapacit a rozvoj dovedností. Shromáždění také uznalo roli družstev při dosahování cílů udržitelného rozvoje.

 

2. V reakci na nedostatečný přístup ke kvalitní a dostupné zdravotní péči pro miliony lidí na celém světě, což je hlavní překážkou pro dosažení udržitelného rozvoje, se v průběhu sedmdesátých čtvrtých se uskuteční setkání na vysoké úrovni o všeobecném zdravotním pojištění. zasedání Valného shromáždění dne 23. září 2019.

 

Zasedání, které se věnuje tématu „Univerzální zdravotní pokrytí: pohybující se společně za účelem vybudování zdravějšího světa“, se sejde s hlavami států, vůdci v oblasti politiky a zdraví, tvůrci politik a mistry univerzální zdravotní zájmy, aby obhajovala zdraví pro všechny. Družstva hrají důležitou roli v rozšiřování přístupu ke zdraví a více než dvě století se podílejí na poskytování zdravotní péče v různých formách. Tato zpráva se proto zaměřuje na poskytování zdravotní péče družstvy a je zamýšlena jako příspěvek k obnovenému důrazu, který mezinárodní společenství klade na pokrok v dosahování všeobecného zdravotního pojištění.

 

3. Zpráva rovněž zahrnuje posouzení příspěvku družstev k podpoře finančního začlenění rozšířením finančních služeb o mnoho lidí. Dále poskytuje analýzu tří nově se objevujících problémů, a to vzestupu platformy, ekonomiky, změny klimatu a uprchlické krize, a zkoumá způsoby, kterými mohou družstva v těchto oblastech přispívat.

 

4. Jak se blíží desáté výročí Mezinárodního roku družstev 1, jsou v této zprávě uvedeny také konkrétní příklady osvědčených postupů družstev pracujících na plnění cílů udržitelného rozvoje. Závěrem je řada doporučení k posouzení Valným shromážděním, jejichž cílem je podporovat další rozvoj družstev ve všech zemích jako příspěvek k dosažení cílů.

 

II. Družstva v oblasti sociálního a udržitelného rozvoje

 

5. Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 vyžaduje partnerství pro spolupráci mezi všemi zeměmi a všemi zúčastněnými stranami při provádění ambiciózního akčního plánu pro lidi, planetu a prosperitu. Je to výzva k akci, ve které jsou všechny zúčastněné strany vybízeny k aktivní účasti na udržitelném rozvoji a zdůrazňují přístup zaměřený na lidi, který nezanechává nikoho pozadu. Hlavy států a Vláda také uznala roli různorodého soukromého sektoru, včetně družstev, 2 při dosahování cílů udržitelného rozvoje. Na celém světě družstva podporují udržitelný rozvoj ve všech třech svých dimenzích - sociální, ekonomický a environmentální. Mají významnou přítomnost v rozvinutých i rozvojových zemích a slouží více než 1 miliardě členů nebo klientů. Jako skupina zaměstnávají na celém světě více než 100 milionů lidí, což je o 20 procent více, než je počet zaměstnaný nadnárodními podniky (viz A / 72/159).

 

6. Světový družstevní monitor, který každoročně vydává Mezinárodní družstevní aliance a Evropský výzkumný ústav pro družstevní a sociální podniky, je důležitým zdrojem údajů o družstvech. Poslední vydání obsahuje zprávy o největších družstevních a vzájemných organizacích na světě, včetně žebříčku top 300 a odvětvové analýzy na základě finančních údajů z roku 2016. V pořadí podle ročního obratu byly na prvním a druhém místě dvě francouzské subjekty, Groupe Crédit Agricole a Groupe BPCE, zatímco Národní asociace německých družstevních bank na třetím místě. Pokud jde o obrat ve vztahu k hrubému domácímu produktu na obyvatele, obsadilo nejvyšší postavení Indické farmářské hnojivo, následované Groupe Crédit Agricole a Groupe BPCE, přičemž indické družstvo Gujarat Milk obsadilo čtvrté místo. V této zprávě byla družstva rovněž hodnocena na základě svých příspěvků k cílům udržitelného rozvoje zkoumáním dokumentů předložených iniciativě OSN Global Compact a iniciativě Global Reporting.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Valné shromáždění ve svém usnesení 64/136 vyhlásilo rok 2012 Mezinárodním rokem družstev a povzbudilo všechny členské státy, OSN a všechny ostatní zúčastněné strany, aby využily tohoto Mezinárodního roku na podporu družstev a zvýšení povědomí o jejich příspěvku k sociální a ekonomický rozvoj. Mezinárodní rok znamenal začátek celosvětové kampaně za účelem zviditelnění a úspěchu družstevního podnikání. To vedlo k tomu, že Mezinárodní družstevní aliance zveřejnila ambiciózní plán - svou vizi 2020 -, v níž by se družstva měla do roku 2020 stát uznávaným lídrem v hospodářské, sociální a environmentální udržitelnosti, modelu upřednostňovaném lidmi a nejrychleji rostoucí formou. podniku. Mezinárodní rok také přinesl závan konferencí, akademických prací a informačních aktivit po celém světě na podporu a rozvoj družstev a vytvořil podnět pro globální uznání a rozvoj družstev.

 

CELÝ TEXT ZPRÁVY KE STAŽENÍ ZDE

 

 

 

 

 

 

 


1. 10. 2019

Autor: tajemník OSNZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb