Upozornění na běžící lhůtu pro uzavření smlouvy o převodu bytů do vlastnictví do konce roku 2020

 

 

V letošním roce evidujeme častější dotazy na uplatnění práva na převod bytu do vlastnictví členů družstev ve lhůtě do 31.12.2020. Proto jsme přípravili podrobný rozbor této problematiky v následující článku tohoto bulletinu. Dotazy se převážně týkají následujících okruhů:

1. Je tato lhůta konečná a po ní již nebude možné byty do vlastnictví převádět? Jaký je význam této lhůty?

Tato lhůta plyne z povinnosti družstva uzavřít se členem nájemcem smlouvu a převodu družstevního bytu do jeho vlastnictví podle § 23 odst.2 zákona č.72/1994 Sb. Jednalo se o tzv. „přímus“. Pokud člen vyzval družstvo písemně do 30.6.1995 k uzavření smlouvy o převodu bytu musela být smlouva uzavřena nejpozději do 31.12.1995 nebylo-li dohodnuto jinak. Tato lhůta k uzavření smlouvy o převodu, byla pak následně opakovaně prodlužována až do 31.12.2020. V žádném případě nelze podávat nějaké nové výzvy k převodu bytu ,ale jedná se pouze o lhůtu pro soudně vymahatelnou povinnost družstva k uzavření smlouvy o převodu bytu v případě, že výzva byla podána v zákonné lhůtě do 30.6.1995.Po tomto datu nemá již družstvo povinnost smlouvu uzavřít.

2. Mohou být byty převáděny i po tomto datu?

Pokud bude člen chtít uplatnit své právo na převod bytu do vlastnictví musí do 31.12.2020 podat žádost družstvu / členská schůze již o tom nerozhoduje/ a do této lhůty splnit své závazky vůči družstvu /splatit příslušnou část nesplacených úvěrů ,případné nedoplatky nájemného a jiné vzájemné vypořádání/

V této době může být také uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, která přesahuje datum 31.12.2020 v rámci možnosti jiné dohody. Tím zůstává právo člena na pozdější převod smluvně zachováno. Taková smlouva by se pak promlčela v obecné tříleté promlčecí době, tj. po dni uplynutí smluvně dohodnuté doby. Po uplynutí výše uvedené lhůty může však členská schůze kdykoliv rozhodnout ,že budou převody bytů, k žádosti členů, dobrovolně i nadále převáděny, popř. může být toto právo členů zakotveno i ve stanovách.

3. Lhůta podle § 24 zák.č.42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech ve znění zákonného opatření Předsednictva FS ČSFR č. 297/92 Sb.

Ojediněle se vyskytují také dotazy na tuto otázku s odkazem na její existenci v zák.č.72/1994 Sb. Jde o složitější právní konstrukci. Výzvy podané v platnosti těchto předpisů byli buď realizovány nebo se prekludovaly /právo zaniklo/ dnem 28.7.1992 Výzvy podané po tomto datu až do 30.4.1994 jsou tedy neplatné. Zákon 72/1994Sb. však s účinností od 1.5.1994 stanovil novou lhůtu a zahrnul i tyto předpisy do svého ustanovení § 23 odst.2,což může někoho zmást. Znamená to však ,že výzvy učiněné podle zák.42/1992 Sb. v období mezi 1.5.1994 až 30.6.1995 včetně, /pokud ještě existují/jsou platné a platí pro ně stejný režim jak uvedeno výše.

Jak patrno není třeba se obávat termínu 31.12.2020 a při dodržení bdělosti nad svými právy, to neznamená konec převodů bytů do vlastnictví.

 


10. 6. 2020

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb