Metodická publikace ke zpracování stanov BD

 

Vážení členové,

 

dovolujeme si Vám nabídnout „Metodický návod pro zpracování stanov bytového družstva“, včetně úplného znění vzoru stanov s komentářem, podle změn provedených zákony č. 33/2020 Sb. a č. 163/2020 Sb.

Publikaci můžete zakoupit v kanceláři našeho Sdružení za zvýhodněnou členskou cenu 1 440 Kč pouze hotově (plná cena publikace pro nečleny je 3 600 Kč).

Můžete si ji také objednat na e-mailu sdruzeni@bytovadruzstva.cz nebo na našem e-shopu: https://www.bytovadruzstva.cz/eshop.

„Metodický návod pro zpracování stanov SVJ“, včetně úplného znění vzoru stanov s komentářem, podle aktuálních změn občanského zákoníku provedených zákonem č. 163/2020Sb. je v realizaci a o jeho vydání Vás budeme v nejbližší době informovat.

 

JUDr. František Lebl

předseda

 

   

OBSAH TEXTU STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA

 

ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1 Právní postavení

Čl. 2 Firma a sídlo

Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání

Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Čl. 5 Družstevní podíl-obecná ustanovení

 

ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ

Čl. 6 Základní ustanovení

Čl. 7 Základní členský vklad

Čl. 8 Zvýšení nebo snížení základního členského vkladu

Čl. 9 až 14 Další členský vklad

Čl. 9 Společné ustanovení

Čl. 10 Způsob určení výše dalšího členského vkladu a postupu při jeho splacení (splnění)

Čl. 11 Nepeněžitý další členský vklad

Čl. 12 Smlouva o dalším členském vkladu

Čl. 13 Více dalších členských vkladů téhož člena

Čl. 14 Vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství

 

ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU

Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů

Čl. 15 Podmínky pro členství, vznik členství

Čl. 16 Postup při přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky

Čl. 17 Seznam členů

Oddíl 2: Práva a povinnosti člena a bytového družstva

Čl. 18 Základní práva a povinnosti člena a bytového družstva

Čl. 19 Práva a povinnosti ve vztahu k nájmu družstevního bytu-obecně

Oddíl 3: Převod, přechod, rozdělení a splynutí družstevního podílu

Čl. 20 Převod družstevního podílu

Čl. 21 Přechod družstevního podílu

Čl. 22 Rozdělení družstevního podílu

Čl. 23 Splynutí družstevních podílů

Oddíl 4: Zánik členství v bytovém družstvu

Čl. 24 Způsoby zániku členství

Čl. 25 Dohoda o zániku členství

Čl. 26 Vystoupení člena z bytového družstva

Čl. 27 Vystoupení člena z bytového družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov

Oddíl 5: Vyloučení člena z bytového družstva

Čl. 28 Důvody pro vyloučení

Čl. 29 Udělení výstrahy před rozhodnutím o vyloučení

Čl. 30 Rozhodnutí o vyloučení

Čl. 31 Postup člena proti rozhodnutí o vyloučení

Čl. 32 až 34 Společná ustanovení k vyloučení

Oddíl 6: Vypořádací podíl při zániku členství za trvání bytového družstva

Čl. 35 Nárok na vypořádací podíl

Čl. 36 Lhůta splatnosti vypořádacího podílu

 

ČÁST ČTVRTÁ: NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU

Oddíl 1: Právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, náležitosti nájemní smlouvy

Čl. 37 Základní ustanovení

Čl. 38 Právo na uzavření nájemní smlouvy nebo právo nájmu a převod či přechod družstevního

Podílu

Čl. 39 Právní důsledky převodu, přechodu, rozdělení a splynutí družstevního podílu spojeného

s nájmem družstevního bytu ve vztahu k tomuto nájmu

Oddíl 2: Náležitosti smlouvy o nájmu družstevního bytu, nájemné a úhrady cen služeb

spojených s bydlením

Čl. 40 a 41 Náležitosti smlouvy o nájmu družstevního bytu

Čl. 42 Nájemné

Čl. 43 Plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (služby)

Oddíl 3: Práva a povinnosti bytového družstva a člena bytového družstva

spojené s nájmem družstevního bytu

Čl. 44 Základní práva a povinnosti bytového družstva

jako pronajímatele družstevního bytu

Čl. 45 Základní práva a povinnosti člena bytového družstva

jako nájemce družstevního bytu

Čl. 46 Opravy a údržba v bytě

Oddíl 4 Manželé, společné členství, společný nájem družstevního bytu

Čl. 47 Společné členství manželů v bytovém družstvu a společný nájem družstevního bytu

Čl. 48 Bydlení manželů v družstevním bytě, nejsou-li společnými členy bytového družstva

Čl. 49 Společná ustanovení k nájmu družstevního bytu

 

ČÁST PÁTÁ: ORGÁNY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Oddíl 1: Obecná ustanovení o orgánech

Čl. 50 Základní ustanovení

Čl. 51 Společná ustanovení

Oddíl 2: Členská schůze

Čl. 52 Postavení a působnost členské schůze

Čl. 53 Svolání členské schůze

Čl. 54 Usnášeníschopnost členské schůze

Čl. 55 Náhradní členská schůze

Čl. 56 Rozhodování per rollam

Čl. 57 Dílčí členské schůze

Oddíl 3: Volené orgány a jiné orgány bytového družstva

Čl. 58 Představenstvo

Čl. 59 Kontrolní komise

Čl. 60 Samospráva bytového družstva

 

ČÁST ŠESTÁ: HOSPODAŘENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Čl. 61 Základní ustanovení

Čl. 62 Středisko bytového hospodářství

Čl. 63 Fondy bytového družstva

Čl. 64 Nedělitelný fond

Čl. 65 Dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice (zdroj na opravy a investice)

Čl. 66 Zisk bytového družstva

Čl. 67 Ztráta bytového družstva

Čl. 68 Uhrazovací povinnost členů

Čl. 69 Uložení uhrazovací povinnosti

 

ČÁST SEDMÁ: ZRUŠENÍ A ZÁNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Čl. 70 Zrušení bytového družstva

Čl. 71 Zánik bytového družstva

 

ČÁST OSMÁ: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 72 a čl. 73

 

 


10. 8. 2020

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb