Zákon č. 39/2022 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19

 

Dne 26. 02. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 39/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID – 19 a o změně dalších zákonů

Tento zákon umožňuje, konkrétně jeho ustanovení §2a v případě, pokud bude mimořádným opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví zakázáno rozhodování na zasedání orgánu právnické osoby, aby tento orgán rozhodoval mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské jednání (stanovy).

Zákon č. 39/2022 Sb. zde ...

Text ustanovení §2a předmětného zákona:

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob

(1) Pokud orgán ochrany veřejného zdraví mimořádným opatřením podle § 2 odst. 2 nebo mimořádným opatřením podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož účelem je likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku, omezí nebo zakáže činnost právnické osoby spočívající v rozhodování na zasedání orgánu právnické osoby, může orgán právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny.

(2) Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.

(3) Ustanovení § 652 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. Na rozhodování delegátů per rollam se použijí § 652 odst. 1 a § 653 až 655 zákona o obchodních korporacích obdobně.“.

Zákon č. 94/2021 Sb. v úplném znění je zde ...


16. 3. 2022

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb