Informace o nulovém oddlužení

 

Dne 29.1.2018 předložila vláda do PS návrh novely insolvenčního zákona, který jako sněmovní tisk č. 71 je v současné době projednáván ve výborech sněmovny. Tento návrh obsahuje koncept tzv. „nulového oddlužení“, který se může dotknout až stovek tisíců zájemců o oddlužení, tj. osobní bankrot. Dotkne se ovšem i celé řady věřitelů, mezi které je nutno počítat i SVJ a BD, která mají dlužníky neplatiče a tito by se mohli touto cestou oddlužit v podstatě až na úplnou nulu. navíc se navrhuje, že oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty zásadně vylučuje možnost nezajištěných věřitelů (např. BD, SVJ) uspokojovat se ze zpeněžením.

Předloha návrhu odstraňuje spodní hranici pro vstup do oddlužení , spočívající až dosud v povinnosti uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek. Oddlužení by nově bylo splněno pouze tehdy, když by dlužník splatil věřitelům jejich pohledávky buď v plné výši nebo v době tří let splatil alespoň 50% jejich pohledávek nebo v době pěti let od schválení oddlužení 30 % pohledávek anebo po dobu sedmi let od schválení oddlužení nebude dlužníkovi oddlužení zrušeno. K tomu dojde tehdy, kdyby dlužník neplnil podstatné povinnosti nebo pokud mu v důsledku zaviněného jednání vznikl nový dluh a dále nebyl schopen splácet po dobu delší než tři měsíce vybrané pohledávky.

Opakovaný vstup do systému osobního bankrotu může být nejdříve umožněn po deseti letech od předchozího oddlužení. Je také stanoven limit maximálně možné výše pohledávek dlužníkových věřitelů, který odpovídá 1000násobku existenčního minima, což v současnosti představuje objem pohledávek ve výši 2 200 000 Kč. Při překročení tohoto limitu zůstává dosavadní vstup do oddlužení alespoň ve výši 30% uspokojení pohledávek.

Protože jde o velmi komplikovanou věc, která i při jednání výboru PS už zaznamenala řadu pozměňujících návrhů, byl uspořádán seminář pod záštitou Ústavně právního výboru a ve spolupráci s VŠE v Praze na téma „Oddlužení fyzických osob - rizika a příležitosti insolvenčního zákona“. Seminář se konal v budově PS dne 26. dubna 2018 a zúčastnila se ho celá řada významných osobností z řad poslanců, senátorů, insolvenčních správců, soudců a zástupců bank. Představení novely přednesl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Protože důsledky takového řešení se mohou dotýkat především dluhů z nájmu nebo z příspěvků na správu a mohou ovlivnit i dosavadní výhodu SVJ spočívající v přednostním uspokojení jejich pohledávek v insolvenčním řízení alespoň ve výši 10%. Zúčastnili jsme se rovněž tohoto jednání a vystoupili v diskusi. Rovněž jsme spolu s dalšími svazy připravili pro potřeby poslanců připomínky k celému návrhu a budeme se účastnit jednání podvýboru ve snaze tyto připomínky obhájit.

JUDr. František Lebl

Připomínky SMBD k návrhu zákona o nulovém oddlužení


1. 5. 2018

Autor: SMBDZpět na seznam novinek

Partneři

csrb mmr cicb