INFORMACE:  

 

zima 2021

 č. 29 Mimořádné opatření MZ ČR účinné od 26. dubna 2021 od00,00 hod do odvolání zde:  

PODMÍNKY ZASEDÁNÍ SCHŮZÍ PRÁVNICKÝCH OSOB (BD, SVJ), k 26.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho vydání.

S účinností ode dne 26. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

18. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:

a) účastníci jsou usazeni tak, aby dodržovali rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I.19, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,

19. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor, je-li tak vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

 

č. 28 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR, účinné od 12.4.2021 nahrazena č. 29

 

č. 27 Mimořádné opatření MZ ČR k nařízení povinného testování zaměstnanců

1. neziskové organizace, zde:…

2. podnikatelé (i BD), zde… 

Č. 26 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR nahrazena č. 28

Č. 25 - OPATŘENÍ VLÁDY VE VZTAHU K JEDNÁNÍ ORGÁNŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

  Č. 24 - VYHLÁŠKA Č. 525/2020 SB., O FORMULÁŘOVÝCH PODÁNÍCH PRO DANĚ Z PŘÍJMŮ

Č. 23 NOVELA ZÁKONA č. 191/2020 Sb. č. 601/2020 Sb., zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám

 

podzim 2020

 

 č. 22 Nošení ochranných prostředků dýchacích cest v bytových domech

 

Č. 21 Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 k přijetí krizových opatření, zde … (bude proklik na odkaz) https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-8-10-2020-k-prijeti-krizovych-opatreni/ 

 

 Č. 20  VE SBÍRCE ZÁKONŮ (ČÁSTKA 158) VYŠLO USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 30.ZÁŘÍ 2020 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ Č. 392/2020 SB. S ÚČINNOSTÍ OD 5. ŘÍJNA 2020, ZDE … 

 

Č. 19  ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
Ve Sbírce zákonů (částka 155) vyšel dne 25.9.2020 zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy s účinností od 26. září 2020. ZDE …

 

 

jaro 2020

 

Č. 18 Měření teploty při vstupu na pracoviště v době koronavirové pandemie

Č. 17  DVĚ NOVELY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH a OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

č. 16 - Novela občanského zákoníku - předkupní právo

Č. 15 zákon č. 210/2020 S., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů koronaviru SARS CoV -2 na nájemce prostor sloužících k podnikání

Č. 14 zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV -2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby

Č. 13 zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru

Č.12 cenové moratorium nájemného z bytů ZRUŠENO

Č. 11 Platnost a účinnost právních předpisů

Č. 10 ÚOOÚ není příslušnou institucí k nevyžádaným obchodním sdělením zasílaným prostřednictvím datové schránky

č. 9 NOVELA BYTOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ (tisková zpráva MMR)

Č. 8 – K NĚKTERÝM OPATŘENÍM KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU EPIDEMIE 

č. 7 NABÍDKA DEZINFEKCE, technického typu, jednorázová i déletrvající

Č. 6 Zákony přijaté v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 zveřejněné ve Sbírce zákonů v částce 48 s účinností od 27. března 2020

Č. 5 Vláda schválila Liberační daňový balíček

Č. 4 ÚOOÚ ODPOVÍDÁ NA DOTAZ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Č. 3 - Rozhodování per rollam BD (SVJ)

Č. 2 Stanovisko Evropského sboru (COVID-19)

č. 1 ke konání členských schůzí a shromáždění vlastníků jednotek

 


Partneři

csrb mmr cicb